• Tartalom
Oldalmenü

22/1975. (VIII. 1.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1975. év május 31. napján Iszlamabadban megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya közötti, Iszlamabadban 1974. év november 12. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

A Magyar Népköztársaság Kormányának
és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormányának
egyezménye
a kulturális és tudományos együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy szélesítsék és elmélyítsék a két ország baráti kapcsolatát, valamint fejlesszék az együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás és a művészetek terén, a következő Egyezmény megkötését határozták el és ennek érdekében meghatalmazottaikként kinevezték:
a Magyar Népköztársaság Kormánya részéről:
DÓCZÉ KÁLMÁN rendkívüli és meghatalmazott nagykövet urat,
a Pakisztán Iszlám Köztársaság Kormánya részéről:
ABDUL HAFEEZ PIRZADA
művelődésügyi, tudományos-műszaki és tartományi koordinálási miniszter urat,
akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat kicserélték és a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország kulturális és tudományos kapcsolatainak fejlődését és kölcsönösen megismerkednek egymás eredményeivel a kultúra, a tudomány, az oktatás és a sport terén. Ezen célból elősegítik a kölcsönös látogatásokat ezeken a területeken.
2. cikk
A Szerződő Felek elősegítik, hogy tudományos és oktatásügyi intézményeik kiállításokat, dokumentációs és oktatási anyagokat, tankönyveket és tudományos kiadványokat cseréljenek az országaikban érvényben levő rendelkezések figyelembevételével.
3. cikk
Ösztöndíjak adományozásával a Szerződő Felek kölcsönösen elősegítik, hogy állampolgáraik tanulmányaikat a másik ország felsőoktatási és kutatási intézményeiben folytathassák.
4. cikk
A Szerződő Felek tanulmányozni fogják az országaikban adományozott diplomák és tudományos fokozatok egyenértékűségének feltételeit és erről külön megállapodást kötnek.
5. cikk
A Szerződő Felek támogatják hírügynökségeik, rádió és televízió szervezeteik együttműködését és elősegítik az együttműködést a filmgyártás és forgalmazás terén.
6. cikk
A Két Fél által kinevezett szakértők rendszeresen tanulmányozzák az olyan programok lehetőségeit, amelyek elősegítik a jelen Egyezmény végrehajtását és ennek érdekében kormányaik elé rendszeresen javaslatokat tesznek, amelyek tartalmazzák a programra vonatkozó határidőket és feltételeket.
7. cikk
Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni és a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és öt évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt lejárta előtt hat hónapon belül egyik Fél sem mondja fel, annak érvényessége további öt évvel meghosszabbodik.
Ez az Egyezmény két eredeti példányban készült, angol és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles. Az egyescikkek eltérő értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.
Készült: Iszlamabad, 1974. november 12.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1975. év május 31. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.