• Tartalom
Oldalmenü

25/1975. (IX. 17.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság2 Kormánya között az 1974. évi december hó 13. napján Berlinben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1975.09.17.

(az Egyezmény 13. cikke szerinti jegyzékváltás 1975. évi június hó 3-án történt meg)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködésről szóló, Berlinben 1974. december hó 13-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya
a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között 1967. május 18-án aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés megvalósítása érdekében,
a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság párt- és kormányküldöttségei 1972. február 3-án kiadott közös közleménye alapján,
attól a törekvéstől vezettetve, hogy hozzájáruljanak a szocialista társadalom sokoldalú fejlesztéséhez a Magyar Népköztársaságban és a Német Demokratikus Köztársaságban, valamint a szocialista államközösség megerősítéséhez,
attól az óhajtól vezettetve, hogy a két ország közötti kapcsolatokat az egészségügy és az orvostudomány területén is elmélyítsék és továbbfejlesszék, megállapodtak abban, hogy az alábbi Egyezményt kötik.
Ebből a célból Meghatalmazottaikként kinevezték:
a Magyar Népköztársaság Kormánya
dr. Schultheisz Emil
egészségügyi minisztert,
a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya
Prof. Dr. sc. med. Ludwig Mecklinger
egészségügyi minisztert,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:
Az együttműködés alapelvei
1. Cikk
A Szerződő Felek a népegészségügy további javítása céljából, mindkét országban emelik a lakosság egészségügyi gondozása hatékonyságának színvonalát, és ennek érdekében továbbfejlesztik és elmélyítik együttműködésüket az egészségügy és az orvostudomány nemzetközi eredményeinek hasznosításában és azoknak az egészségügyi ellátásban való alkalmazásában.
2. Cikk
A Szerződő Felek rendszeres tapasztalatcserét folytatnak a szocialista egészségpolitika alapelveinek alkalmazásáról mindkét országban. Különös gondot fordítanak az állami vezetés és tervezés, a szervezés és gazdálkodás, a szocialista jogoknak az egészségügy területén való alkalmazása, valamint az egészségügyi felvilágosítás kérdéseire.
3. Cikk
A Szerződő Felek elősegítik a közvetlen kapcsolatok és együttműködés kialakítását egészségügyi intézményeik és kutatókollektíváik között, az egészségügy és az orvostudomány meghatározott területein.
4. Cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a nemzetközi kapcsolatok kérdéseiben az egészségügy területén, és egyeztetik ez irányú tevékenységüket.
Együttműködés az egészségügy és az orvostudomány területén
5. Cikk
1. A Szerződő Felek biztosítják a másik Fél állampolgárai részére a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között 1960. január 30-án Budapesten aláírt, a szociálpolitika terén történő együttműködésről szóló Egyezmény rendelkezései szerint az orvosi ellátást és a gyógyintézeti kezelést.
2. A Szerződő Felek – kérésre – lehetővé teszik betegek speciális gyógykezelését, olyan esetekben, amikor a szükséges gyógykezelés a beteg hazájában nem biztosítható.
3. A Szerződő Felek kölcsönösen fogadnak betegeket szanatóriumi gyógykezelésre.
6. Cikk
A Szerződő Felek előmozdítják a tapasztalatcserét a megelőző diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs intézkedésekről, valamint a másik Szerződő Fél kérésére szakembereket küldenek egymáshoz az egészségügyi ellátással kapcsolatos különleges feladatok végrehajtása és egészségügyi szakemberek továbbképzése céljából.
7. Cikk
1. A Szerződő Felek tovább erősítik együttműködésüket a közegészségügy-járványügy területén, különös tekintettel a fertőző betegségek elleni küzdelemre. Folyamatosan tájékoztatják egymást országaik járványügyi helyzetéről, s azonnali tájékoztatást nyújtanak olyan, hirtelen fellépő fertőző betegségekről, amelyek hatással lehetnek országaik utasforgalmára és áruszállítására.
2. A Szerződő Felek együttműködnek a környezet-egészségügy területén, és egyeztetik a környezet védelmét szolgáló orvosi és egészségpolitikai intézkedéseiket.
8. Cikk
A Szerződő Felek az orvostudomány területén való együttműködésük továbbfejlesztése és elmélyítése érdekében elősegítik kutató- és egészségügyi intézményeik közötti közvetlen kapcsolatokat, különös tekintettel a legfontosabb feladatok közös és munkamegosztáson alapuló megoldására. Az orvostudományi kutatás olyan fő irányaira összpontosítanak, amelyeknek eredményei jelentősek a lakosság egészségügyi ellátásának megjavításában. Az orvostudományi kutatás kiválasztott területein rendszeres konzultációkat tartanak, és kicserélik az orvostudomány hosszú távú fejlesztésére vonatkozó anyagaikat.
9. Cikk
1. A Szerződő Felek az Egyezményben foglaltak végrehajtására elősegítik a közvetlen kapcsolatok létesítését és továbbfejlesztését a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma és a Német Demokratikus Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma főosztályai és önálló osztályai között.
2. A Szerződő Felek kölcsönösen küldenek kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket és más szakképzett egészségügyi dolgozókat, különös tekintettel
a) együttműködési kapcsolatok felvételére és megvalósítására,
b) hosszú távú tevékenységre kutatási feladatok közös megoldására,
c) tapasztalatcserére,
d) rendszeres konzultációkra az egészségügy területén,
e) orvostudományi rendezvényekre,
f) képzésre, illetve továbbképzésre,
g) operatív segítségnyújtásra a másik Fél kérésére.
3. A Szerződő Felek az Egyezmény megvalósítása érdekében lehetővé teszik aktuális tájékoztató anyagok, jelentések, közlemények, statisztikai adatok, jogszabályok, valamint írásbeli megállapodás alapján létrejött együttműködési kapcsolatok munkaeredményeinek cseréjét.
10. Cikk
A Szerződő Felek elősegítik az orvostudományi társaságok, valamint orvostudományi folyóiratok szerkesztő bizottságainak együttműködését, különösen az orvostudományi rendezvények kölcsönös látogatását, tájékoztatások, szakfolyóiratok és más orvostudományi közlemények cseréjét.
Pénzügyi rendelkezések
11. Cikk
A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtására a következőkben állapodnak meg:
1. Az Egyezmény 3., 9. és 10. Cikkében foglalt intézkedések megvalósításának pénzügyi feltételeit az Egészségügyi Minisztériumok közötti együttműködési tervek szabályozzák.
2. A tudományos eredmények átadása és azok felhasználása a KGST tagországok közötti többoldalúan egyeztetett alapelvek szerint történik.
3. Az Egyezmény 5. Cikk 2. pontja alapján speciális gyógykezelésre küldött betegek összes költségeit a küldő Fél fedezi.
4. Az Egyezmény 5. Cikk 3. pontja alapján szanatóriumi kezelésre küldött betegekről az egészségügyi minisztériumok külön megállapodnak.
5. Ebből az Egyezményből adódó kölcsönösen elszámolandó minden, nem kereskedelmi fizetés az 1971. július 28-án kötött egyezmény alapján történik a nem kereskedelmi fizetések jegyzékének alkalmazása és a nem kereskedelmi fizetések összege koefficiensének transzferábilis rubelre való átszámítása mellett, valamint az 1963. február 8-án a nem kereskedelmi fizetések elszámolására kötött egyezmény alapján.
Záró rendelkezések
12. Cikk
1. A Szerződő Felek ennek az Egyezménynek a lebonyolításával a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumát, illetve a Német Demokratikus Köztársaság Egészségügyi Minisztériumát bízzák meg.
2. Ennek az Egyezménynek a megvalósítására az egészségügyi minisztériumok együttműködési terveket kötnek.
3. Az Egyezmény 3., 9. és 10. Cikke szerinti közvetlen együttműködés írásbeli megállapodás és munkaterv alapján történik. Ezeket a megállapodásokat az egészségügyi minisztériumok hagyják jóvá.
13. Cikk
1. Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.
2. Ez az Egyezmény a jegyzékváltás napjától számított 5 évig marad érvényben. Ha az Egyezményt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt 6 hónappal írásban nem mondja fel, annak érvénye mindenkor további 5 évre meghosszabbodik.
3. Ennek az Egyezménynek a megváltoztatásához, vagy kiegészítéséhez a Szerződő Felek írásbeli megállapodása szükséges.
4. Ennek az Egyezménynek a hatálybalépésekor érvényét veszti a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között 1958. június 14-én aláírt egészségügyi Együttműködési Egyezmény.
Ez az Egyezmény Berlinben 1974. december 13-án készült, 2-2 példányban magyar és német nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.
A Magyar Népköztársaság Kormánya nevében:
Dr. Scultheisz Emil s. k.,
a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya nevében:
Prof. Dr. sc. med. L. Mecklinger s. k.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1975. június hó 3. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az egészségügyi miniszter gondoskodik.

Lázár György s. k.,
a Minisztertanács elnöke

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Német Demokratikus Köztársaság államisága megszűnt.