• Tartalom

37/1975. (XII. 19.) MT rendelet

37/1975. (XII. 19.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaságban1 és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében2 kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás hihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás 7.cikke szerinti kölcsönös értesítés az 1975. évi április hó 22. napján történt meg.)

1. § A Minisztertanács, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában az 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaságban és a
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében
kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos
fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya attól a szándéktól vezérelve, hogy továbbfejlessze az együttműködést a tudomány és az oktatás területén, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló, 1968. november 16-án kelt egyezmény alapján, a középiskolák, a szakközépiskolák és a felsőoktatási intézmény elvégzését, valamint a tudományos fokozatok és címek adományozását tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló egyezménnyel összhangban az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaságban az általános iskola nyolc osztályának elvégzéséről kiállított bizonyítvány és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében a nyolc osztály elvégzéséről kiállított bizonyítvány – amelyek továbbtanulásra jogosítanak az általánosan képző középiskolákban, a szakmai-műszaki iskolákban és a szakközépiskolákban – egyenértékű.
2. cikk
A Magyar Népköztársaságban a négy osztályos gimnázium vagy szakközépiskola elvégzéséről kiállított érettségi bizonyítvány és a középfokú technikum elvégzését igazoló oklevél, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, középfokú iskolai végzettségről szóló bizonyítvány, a szakmai-műszaki középiskola elvégzését tanúsító oklevél és a szakközépiskola elvégzéséről szóló oklevél – amelyek a felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosítanak – egyenértékűek.
3. cikk
A Magyar Népköztársaságban az egyetem vagy más felsőoktatási intézmény elvégzéséről és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében a felsőoktatási intézmény elvégzéséről kiállított – a tudományos aspirantúrára való jelentkezésre feljogosító – oklevelek egyenértékűek.
4. cikk
A Magyar Népköztársaságban a tudományok kandidátusa fokozat tanúsításáról kiállított oklevél és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében a tudományok kandidátusa fokozat tanúsításáról kiállított oklevél egyenértékű.
A Magyar Népköztársaságban a tudományok doktora fokozat tanúsításáról kiállított oklevél és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében a tudományok doktora fokozat tanúsításáról kiállított oklevél egyenértékű.
5. cikk
A Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében elismerik a docensi és egyetemi tanári tudományos címeket, melyeket a felsőoktatási intézményben vagy tudományos kutató intézetben betöltött állásnak megfelelően adományoznak.
6. cikk
A Magyar Népköztársaságnak és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének illetékes minisztériumai kölcsönösen megadják egymásnak a jelen megállapodás alkalmazásához szükséges tájékoztatást.
7. cikk
A megállapodás a Szerződő Felek részéről történt jóváhagyás után és a jóváhagyásra vonatkozó kölcsönös értesítés napján lép hatályba, és hatályát veszti attól a naptól számított egy év elteltével, amikor az egyik Fél közölte, hogy a megállapodást felmondja.
Készült 1974. október 11-én Moszkvában két példányban, mindegyik orosz és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1975. április hó 22. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére