• Tartalom
Oldalmenü

15/1976. (VI. 1.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság2 Kormánya között Budapesten, az 1975. évi május hó 3. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1975. évi október hó 22. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1975. évi május hó 2. napján aláírt légügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

Légügyi egyezmény a Magyar Népköztársaság
Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya között
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”)
az 1944. évi december hó 7. napján Chicagóban aláírásra megnyitott, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény tagjai lévén,
annak tudatában, hogy a kereskedelmi repülés, mint a népeket összekötő közlekedési eszköz és a népek közötti baráti megértés és jóindulat hordozója napról napra nagyobb lehetőségeket kínál,
figyelembe véve, hogy kívánatos a két ország között az egyenlőség és a viszonosság alapján légijáratok szervezése és a polgári repülés területén meglevő kapcsolataik erősítése,
attól az óhajtól vezetve, hogy Magyarország és a Demokratikus Jemen területe közötti és azokon túlra irányuló légijáratok megteremtése céljából Egyezményt kössenek,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
Az Egyezmény szempontjából:
a) az „Egyezmény” jelenti ezt az Egyezményt és módosításait, továbbá a hozzá tartozó Függelékeket, kivéve, ha az Egyezmény más értelemben rendelkezik;
b) a „légügyi hatóság” a Magyar Népköztársaság esetében a közlekedési és postaügyi minisztert, illetőleg azt a személyt vagy szervet jelenti, amelyet a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbíznak, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság esetében a polgári légügyi főigazgatót, illetőleg azt a személyt vagy szervet, amelyet a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbíznak;
c) a „terület” egy állammal kapcsolatban az állam felségjoga alá tartozó földterületet, a hozzá tartozó parti vizeket és a felette elhelyezkedő légteret jelenti;
d) a „légijárat” olyan menetrendszerű vagy nem-menetrendszerű nemzetközi repülést jelent, amelyet légijármű végez utasok, posta vagy áru fuvarozása céljából;
e) a „menetrendszerű járat” kijelölt légiközlekedési vállalat által fenntartott olyan rendszeres légijáratot jelent, amelynek közlekedését előre meghirdetett, egy menetrendi időszakra vonatkozó menetrend szabályozza;
f) a „nem-menetrendszerű járat” kijelölt légiközlekedési vállalat által alkalmanként indított légijáratot jelent;
g) a „megállapodásszerű járat” jelenti az Egyezmény alapján fenntartható menetrendszerű és nem-menetrendszerű légijáratokat;
h) a „meghatározott útvonalak” jelenti az Egyezmény Függelékei megfelelő részében megállapított légiútvonalakat, amelyeken a megállapodásszerű járatokat fenntartani lehet:
i) a „nem-kereskedelmi célú leszállás” olyan leszállást jelent, amely nem utasok, áru vagy posta felvétele, illetőleg leadása céljából történik;
j) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet a Szerződő Felek légügyi hatóságai az Egyezmény 3.cikkével összhangban jelöltek ki és engedélyeztek.
2. cikk
(1) A Szerződő Felek megadják a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata számára a megállapodásszerű járatok fenntartása céljából a következő jogokat:
a) területének leszállás nélküli átrepülése;
b) területén nem-kereskedelmi célú leszállás;
c) területén utasok, áru és posta kirakása és felvétele céljából történő leszállás.
(2) Az (1) bekezdésben biztosított jogok csak a csatolt Függelékben meghatározott útvonalakon és mértékben gyakorolhatók.
(3) Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhető akként, hogy jogot adna az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának arra, hogy ellenszolgáltatás vagy díj ellenében, vagy anélkül a másik Szerződő Fél területén utasokat, árut vagy postát vegyen fel a másik Szerződő Fél területének egy másik pontjára történő fuvarozás céljából.
3. cikk
(1) A Szerződő Felek a megállapodásszerű járatok fenntartása céljából egy-egy légiközlekedési vállalatot jelölhetnek ki a másik Szerződő Félhez intézett írásos értesítéssel.
(2) Az értesítés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél köteles indokolatlan késedelem nélkül – de a (3) és a (4) bekezdés rendelkezéseitől függően – a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt megadni.
(3) Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága, mielőtt az üzemeltetési engedélyt a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának megadná, megkívánhatja a vállalattól annak kielégítő igazolását, hogy
a) eleget tesz a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott azoknak a feltételeknek, amelyeket a hatóság a légijáratok fenntartása tekintetében rendszeresen és ésszerűen alkalmaz;
b) tulajdonának túlnyomó része, valamint tényleges ellenőrzése a másik Szerződő Félnek vagy állampolgárainak kezében van.
(4) A Szerződő Feleknek jogukban áll megtagadni az üzemeltetési engedély megadását, ha nem bizonyosodtak meg arról, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata megfelel a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek.
(5) A megállapodásszerű járatokat a fentiek szerint kijelölt és engedélyezett légiközlekedési vállalat belátása szerint teljes egészében vagy részben, azonnal vagy később indíthatja meg.
4. cikk
(1) Mindkét Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy az üzemeltetési engedélyt visszavonja, vagy az Egyezmény 2.cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által történő gyakorlását felfüggessze, illetőleg olyan feltételeket szabjon, amelyeket a jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítél, ha
a) kétsége támad afelől, hogy az említett vállalat tulajdonának túlnyomó többsége és tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy állampolgárainak kezében van, vagy
b) az említett vállalat a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és egyéb rendelkezéseit nem tartja meg, vagy
c) az említett vállalat a légijáratok fenntartásánál egyéb vonatkozásban tér el az Egyezményben meghatározott feltételektől.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlására csak azután kerülhet sor, hogy az egyik Szerződő Fél ilyen szándékáról a másik Szerződő Felet értesítette, és a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti tanácskozás az említett értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem vezetett megegyezésre.
5. cikk
(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló menetrendszerű járattal végzett fuvarozás díjtételeit megfelelő szinten kell megállapítani, kellő figyelmet szentelve az összes lényeges tényezőnek, mint: üzemeltetési költségek, ésszerű haszon, az egyes járatok jellegzetességei (gyorsaság és kényelem), valamint az elismert nemzetközi szervezet által kialakított vagy ajánlott díjtételek.
(2) Az (1) bekezdésben említett díjtételeket a légijáratokat fenntartó vállalatok közötti megállapodással kell kialakítani.
(3) Ha a kijelölt légiközlekedési vállalatoknak az ecikkben említett díjtételekben nem sikerül megállapodniok, a Szerződő Felek légügyi hatóságai törekedni fognak az Egyezmény 10.cikkének rendelkezései szerinti kielégítő rendezés elérésére.
(4) Az ily módon kialakított díjtételek addig maradnak érvényben, amíg az új díjtételeknek az ecikkben foglaltak szerint bevezetésére kerül sor.
6. cikk
A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai megállapodnak a megállapodásszerű járatok menetrendjeiben. Az így egyeztetett menetrendeket biztonsági, forgalmi és üzemeltetési szempontból történő jóváhagyás céljából – tervezett életbeléptetésük előtt legalább harminc (30) nappal – a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni. Kivételes esetben ez a határidő az említett hatóságok egyetértésével csökkenthető.
7. cikk
Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén képviseleteket állíthat fel és tarthat fenn. A képviseletek megfelelő ügyviteli és műszaki személyzettel láthatók el, de a személyzet tagjai csak a Szerződő Felek állampolgárai lehetnek.
8. cikk
(1) A Szerződő Felek megadják egymás kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogot, hogy a másik Szerződő Fél területén szerzett, kiadásaikat meghaladó bevételüket központi irodájuknak átutalhassák. Az átutalást ama Szerződő Fél devizaszabályainak megfelelően kell végezni, amelynek területén a bevételezés történt.
(2) Ha a Szerződő Felek között a fizetések rendezésére külön megállapodás van hatályban, az (1) bekezdés szerint átutalásra a külön megállapodásban foglalt rendelkezések az irányadók.
(3) A kijelölt légiközlekedési vállalatnak a másik Szerződő Fél területén szerzett bevétele a hazai jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékig mentes minden olyan adó és illeték alól, amelyet a másik Szerződő Fél a jövedelem után egyébként kiróhat.
9. cikk
(1) Az egyik Szerződő Fél területére bevitt, vagy e területen a másik Szerződő Fél vagy kijelölt légiközlekedési vállalata által vagy megbízásából a légijármű fedélzetére felvett és kizárólag e légiközlekedési vállalat légijárműve által történő felhasználásra szánt üzem- és kenőanyagot, pótalkatrészeket, szokásos fedélzeti felszereléseket és készleteket (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányt) az előbb említett Szerződő Fél mentesíti a vám, illeték, szemledíj és más hasonló nemzeti vagy helyi díjak és illetékek alól, a területén a nemzetközi légijáratokat fenntartó légiközlekedési vállalatokra alkalmazandó vámrendelkezésekkel összhangban.
(2) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművének fedélzetén tartott üzem- és kenőanyagkészlet, pótalkatrészek, szokásos fedélzeti felszerelések és készletek (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányt) a másik Szerződő Fél területére érkezésük alkalmával mentesek a vám és szemledíj, vagy hasonló díjak és illetékek alól, még akkor is, ha e légijárművek ezeket a készleteket a területe feletti repülés során használják fel. Az így mentesítettcikkeket csak a másik Szerződő Fél vámhatóságának jóváhagyásával lehet kirakni. A visszaszállításra szántcikkeket visszaszállításukig vámellenőrzés mellett raktárban kell tartani.
(3) Bármelyik Szerződő Fél területén a repülőterek vagy a repülési felszerelések és műszaki berendezések használatáért járó díjakat és más adókat az említett Szerződő Fél által megállapított, érvényben levő árfolyamon és díjtételekkel összhangban kell kivetni.
10. cikk
(1) A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskozni fognak annak érdekében, hogy az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtását és megtartását biztosítsák. Az említett hatóságok a fenti cél által megkívánt mértékben kölcsönösen tájékoztatják egymást.
(2) A Szerződő Felek bármikor kérhetik, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása és módosítása, valamint az Egyezménnyel kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás kérdés tárgyában tanácskozhassanak. A tanácskozást a kérést előterjesztő Szerződő Fél diplomáciai úton eljuttatott értesítésének vételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni – kivéve ha a kérést az Egyezmény 4.cikkének (2) bekezdése alapján nyújtják be, amikor a határidő a kérés kézhezvételétől számított nyolc (8) nap.
11. cikk
(1) Az Egyezmény módosításai és kiegészítései – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – diplomáciai jegyzékváltásban történt megerősítéssel lépnek hatályba.
(2) Az Egyezmény Függelékeinek kiegészítései és módosításai a Szerződő Felek légügyi hatóságainak megállapodásával lépnek hatályba.
(3) Ha a Szerződő Felek általános, többoldalú légügyi egyezményhez csatlakoznak, a többoldalú egyezmény rendelkezései az Egyezmény ellenére is érvényesülnek, az Egyezményt pedig a többoldalú egyezménynek megfelelően módosítani kell.
12. cikk
Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél az Egyezmény felmondásának szándékáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton nem értesíti. Ebben az esetben az Egyezmény attól a naptól számított tizenkét (12) hónap elteltével veszti hatályát, amikor a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette – kivéve ha a felmondásról szóló értesítést az említett határidő lejárta előtt közös megállapodással visszavonják.
13. cikk
Az Egyezményt, valamint bármely módosítását és kiegészítését a 11.cikkel összhangban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vétetni.
14. cikk
Az Egyezmény rendelkezései azon a napon lépnek hatályba, amikor a két Szerződő Fél értesíti egymást arról, hogy eleget tett a nemzetközi egyezmények jóváhagyására és hatálybaléptetésére vonatkozó alkotmányos szabályainak.
Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányuk kellően meghatalmazott, az Egyezményt aláírták.
Készült Budapesten, az 1975. évi május hó 3. napján, két példányban, angol nyelven; mindkét szöveg egyformán hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1975. évi október hó 22. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság elnevezése Jemeni Köztársaságra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.