• Tartalom
Oldalmenü

20/1976. (VI. 24.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és Portugália Kormánya között Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1975. évi december hó 15. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Portugália Kormánya között Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján aláírt légügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

Légügyi egyezmény a Magyar Népköztársaság
Kormánya és Portugália Kormánya között
A Magyar Népköztársaság Kormánya és Portugália Kormánya, a továbbiakban „Szerződő Felek”,
Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott, a nemzetközi polgári repülésről szóló Egyezmény tagjai lévén,
annak tudatában, hogy a kereskedelmi repülés, mint a népeket összekötő közlekedési eszköz és a népek közötti baráti megértés és jóindulat hordozója napról napra nagyobb lehetőségeket kínál,
figyelembe véve, hogy kívánatos a két ország között az egyenlőség és a viszonosság alapján légi járatok szervezése, valamint a polgári repülés területén meglevő kapcsolataik erősítése,
attól az óhajtól vezérelve, hogy Magyarország és Portugália területe közötti és azokon túlra irányuló légi járatok megteremtése céljából Egyezményt kössenek
a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
Az Egyezmény és Függeléke szempontjából:
a) „Chicagói Egyezmény” jelenti a Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott, a nemzetközi polgári repülésről szóló Egyezményt, beleértve a 90. cikke értelmében elfogadott valamennyi Függelékét, és a Függelékeknek vagy a Chicagói Egyezménynek a 90. és 94. cikkeknek megfelelő valamennyi módosítását, amennyiben ezeket a Függelékeket és módosításokat mindkét Szerződő Fél elfogadta;
b) „légügyi hatóság” jelenti a Magyar Népköztársaság esetében a közlekedés- és postaügyi minisztert, Portugália esetében a szállítási és közlekedési minisztert vagy mindkét esetben, bármely személyt vagy szervet, amelyet az említett hatóságok teendőinek ellátásával megbíznak;
c) „terület” egy állammal kapcsolatban az állam felségjoga alá tartozó földterületet, a hozzá tartozó parti vizeket és a fölötte levő légteret jelenti;
d) „megállapodásszerű járat” az Egyezmény alapján üzemeltethető menetrendszerű légi járatokat jelenti;
e) „meghatározott útvonalak” jelentik az Egyezmény Függelékének megfelelő részében megállapított légi útvonalakat, amelyeken a megállapodásszerű légi járatokat üzemeltetni lehet;
f) „kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet a Szerződő Felek légügyi hatóságai az Egyezmény 3. cikkével összhangban jelöltek ki és engedélyeztek;
g) „légi járat”, „nemzetközi légi járatok” és „nem kereskedelmi célú leszállás” a Chicagói Egyezmény 96. cikkében meghatározottakat jelentik.
2. cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a kijelölt légiközlekedési vállalatok megállapodásszerű járatai üzemeltetése céljából az Egyezményben meghatározott következő jogokat:
a) területének leszállás nélküli átrepülése;
b) területén nem-kereskedelmi célú leszállás;
c) területén utasok, áru és posta felvétele és kirakása céljából történő leszállás, a meghatározott útvonalak meghatározott pontjai közötti forgalomban, az Egyezmény és Függeléke rendelkezéseitől függően.
2. Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az jogot adna az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának arra, hogy a másik Szerződő Fél területén utasokat, árut vagy postát vegyen fel és a másik Szerződő Fél területének egy másik pontjára való fuvarozás céljából.
3. cikk
1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van egy légiközlekedési vállalatot a másik Szerződő Félhez intézett írásos értesítéssel kijelölni a megállapodásszerű járatoknak a meghatározott útvonalakon történő üzemeltetése céljából.
2. Az értesítés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél köteles e cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseitől függően, indokolatlan késedelem nélkül, a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt kiadni.
3. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága, mielőtt az üzemeltetési engedélyt a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának kiadná, megkívánhatja a vállalattól annak igazolását, hogy
a) eleget tesz a jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételeknek, amelyeket az említett hatóság a nemzetközi légijáratok üzemeltetésére szokásosan és ésszerűen alkalmaz, a Chicagói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban;
b) tulajdonának túlnyomó része, valamint tényleges ellenőrzése a másik Szerződő Félnek, vagy e Fél állampolgárainak kezében van.
4. A Szerződő Feleknek jogukban áll megtagadni az üzemeltetési engedélyt, ha nem bizonyosodtak meg arról, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata megfelel a fenti (3) bekezdésben foglalt követelményeknek.
5. A kijelölt és engedélyezett légiközlekedési vállalat a megállapodásszerű járatokat teljes egészében vagy részben, azonnal vagy később indíthatja meg, azonban nem korábban, mint amikor a díjtételek és a menetrendek benyújtása és jóváhagyása az 5. cikk és a 7. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően megtörtént.
4. cikk
1. Mindkét Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy az üzemeltetési engedélyt visszavonja, vagy az Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által történő gyakorlását felfüggessze, illetőleg olyan feltételeket szabjon, amelyeket a jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítél, ha
a) kétsége támad afelől, hogy az említett vállalat tulajdonának túlnyomó többsége és tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél, vagy e Szerződő Fél állampolgárainak kezében van, vagy
b) az említett vállalat a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit nem tartja be, vagy
c) az említett vállalat egyéb módon, nem az ebben az Egyezményben és Függelékben előírt feltételeknek megfelelően üzemeltet.
2. Kivéve, ha azonnali visszavonásra, felfüggesztésre vagy e cikk 1. bekezdésében említett feltételek kiszabására van szükség a jogszabályok és rendelkezések további megszegésének megakadályozása érdekében, ilyen jog gyakorlására csak a másik Szerződő Féllel történt tanácskozás után kerül sor. Ebben az esetben a tanácskozást az ezt kezdeményező Szerződő Fél kérésének időpontjától számított 20 napon belül tartják meg.
5. cikk
1. A következő bekezdésekben a „díjtétel” kifejezés jelenti az utasok, a poggyász és az áru fuvarozásáért fizetendő díjakat és azokat a feltételeket, amelyek mellett ezek a díjak alkalmazandók, ideértve az ügynöki és egyéb járulékos szolgáltatások díjait és feltételeit, de ide nem értve a posta fuvarozásának ellenértékét és feltételeit.
2. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területére irányuló, vagy területéről induló menetrendszerű járatain történő fuvarozása során alkalmazandó díjtételeket ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelmet szentelve az összes lényeges tényezőnek, ideértve az üzemeltetési költségeket, az ésszerű hasznot és az egyes járatok jellegzetességeit (mint gyorsaság, kényelem, valamint más légiközlekedési vállalatok által elfogadott és/vagy a nemzetközi szervezetek által ajánlott díjtételek).
3. Az 1. bekezdésben hivatkozott díjtételekben – ha ez lehetséges – a két Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata állapodik meg.
4. Az ily módon megállapított díjtételeket jóváhagyás végett a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni, bevezetésük javasolt időpontját megelőzően legalább kilencven (90) nappal. Különleges esetekben ezt a határidőt az említett hatóságok megállapodásától függően, csökkenteni lehet.
5. A jóváhagyás megadható kifejezett formában. Ha egyik légügyi hatóság sem fejezte ki egyet nem értését az előterjesztés időpontjától számított harminc (30) napon belül e cikk 4. bekezdésével összhangban, a díjtételt jóváhagyottnak kell tekinteni. Ha az előterjesztés határidejét a 4. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően csökkentették, a légügyi hatóságok megállapodhatnak abban, hogy az egyet nem értés kifejezésére rendelkezésre álló határidő kevesebb legyen harminc (30) napnál.
6. Ha a kijelölt légiközlekedési vállalatok valamely díjtételben nem tudnak megállapodni, vagy ha bármilyen más okból valamely díjtétel nem állapítható meg e cikk 3. bekezdése rendelkezéseivel összhangban, vagy ha e cikk 4. bekezdésében említett kilencven napos határidő első harminc (30) napjában az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát értesíti egyet nem értéséről e cikk 3. bekezdése rendelkezéseivel összhangban megállapított díjtétellel kapcsolatban, a Szerződő Felek légügyi hatóságai megkísérlik egymás közötti megállapodás útján meghatározni a díjtételt.
7. Ha légügyi hatóságok nem tudnak megegyezni e cikk 4. bekezdésének megfelelően eléjük terjesztett bármely díjtételben, vagy bármely díjtételnek a 6. bekezdés szerinti megállapításában, a vitát az Egyezmény 14. cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.
8. Az e cikk rendelkezéseinek megfelelően megállapított díjtételek addig maradnak érvényben, amíg e cikk rendelkezéseivel összhangban új díjtételeket nem állapítottak meg. Mindazonáltal e bekezdés értelmében egy díjtétel nem maradhat érvényben tizenkét hónapon túl azt az időpontot követően, amelyen egyébként érvényét vesztette volna.
6. cikk
1. Méltányos és egyenlő lehetőségeket kell biztosítani mindkét Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű járatoknak a területeik között meghatározott útvonalakon történő üzemeltetése során. A megállapodásszerű járatok üzemeltetésénél mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának figyelembe kell venni a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának érdekeit annak érdekében, hogy ne befolyásolják méltánytalanul azokat a járatokat, amelyeket az utóbbi az azonos útvonalak egészén vagy egy részén üzemeltet.
2. A felkínált teljes kapacitást a két Szerződő Fél területe közötti forgalmi igényekkel egyensúlyban kell tartani, és amennyire lehetséges, a kijelölt légiközlekedési vállalatok között egyenlően kell elosztani.
3. A kijelölt légiközlekedési vállalatok megállapodnak a Szerződő Felek területeit összekötő útvonalakon üzemeltetett járatok sűrűségében és kapacitásában. Ezt a kapacitást időről időre összhangba kell hozni a forgalom követelményeivel és jóváhagyásra a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni.
4. Az időszakos jellegű, előre nem látható forgalmi igények kielégítése céljából, a kijelölt légiközlekedési vállalatok e cikk rendelkezéseitől függetlenül megállapodhatnak egymás között ilyen időszakos kapacitásnövelésben, amennyire az szükséges a forgalmi igények kielégítésére. A kapacitás ilyen növeléséről a Szerződő Felek légügyi hatóságait késedelem nélkül értesíteni kell.
5. Ha az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata egy meghatározott útvonalon kereskedelmi jogokat élvez a másik Szerződő Fél területe és közbenső pontok és/vagy az utóbbi területén túli pontok között, a kijelölt légiközlekedési vállalatok megállapodnak egymás között, a 3. bekezdésnek megfelelően megállapított kapacitáson felül nyújtandó kapacitásban, e cikk 1. és 2. bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül. Az ilyen megállapodást a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni jóváhagyásra.
7. cikk
1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai kölcsönösen megállapodnak azokban a feltételekben, amelyeknek megfelelően a megállapodásszerű járatokat üzemeltetik. Ez a megállapodás – figyelemmel a mindkét légiközlekedési vállalat által üzemeltetendő kapacitásra – meghatározza a járatok sűrűségét, a menetrendeket és általában az üzemeltetés feltételeit. A légiközlekedési vállalatok között így létrejött megállapodást a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni jóváhagyásra, ha ezt bármelyik Szerződő Fél hazai jogszabályai megkövetelik, vagy bármelyik Szerződő Fél légügyi hatósága kérésére.
2. Az 1. bekezdés rendelkezései szerint megállapított menetrendet jóváhagyásra a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni legalább harminc (30) nappal bevezetésének tervezett időpontját megelőzően; különleges esetekben ez a határidő csökkenthető az említett hatóságok megállapodásától függően.
8. cikk
1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén képviseletet állíthat fel és tarthat fenn. A képviseletet megfelelő ügyviteli és műszaki személyzettel lehet ellátni, ésszerű létszámban. A személyzet tagjai csak a Szerződő Felek állampolgárai lehetnek és létszámukat a kijelölt légiközlekedési vállalatok egymás között határozzák meg, a légügyi hatóságok megállapodásától függően.
2. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén üzleti tevékenységet az utóbb említett Szerződő Fél területén hatályban levő jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően folytathat.
9. cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogot, hogy a vállalat a területén az utasok, a posta és az áru fuvarozásával kapcsolatban szerzett, kiadásait meghaladó bevételét szabadon átutalja. Az átutalásokat a két ország között esetleg hatályban levő fizetési megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell végezni. A fizetési megállapodás megfelelő rendelkezéseinek hiányában az átutalás a Szerződő Felek illetékes hatóságainak megállapodása szerint történik.
2. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a jegyeladásból származó összes bevétele a másik Szerződő Fél területén mentes minden adótól, amely a bevételt terheli vagy terhelheti.
10. cikk
1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak a nemzetközi forgalomban üzemeltetett légijárművei a másik Szerződő Fél területére érkezésük, e területen való tartózkodásuk és e területről való távozásuk alkalmával mentesek minden vám-, szemledíj és egyéb hasonló díjak és illetékek alól.
2. Az üzem- és kenőanyag, a pótalkatrészek, a fedélzeti felszerelések és készletek (beleértve az élelmiszereket, az italokat, a dohányt és az utasoknak a légijármű fedélzetén kisebb mennyiségben eladásra szánt használati cikkeket) az egyik Szerződő Fél területére érkezés, e területen tárolás és e területről kivitel alkalmával mentes az 1. bekezdésben említett díjak és illetékek alól, ha e felszereléseket, készleteket és árukat a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárművein, illetőleg légijárművei használják fel.
3. E cikk rendelkezései szerint mentesített felszerelések, áru és anyagok a mentesítést nyújtó Szerződő Fél területén csak e Fél vámhatóságainak engedélyével rakhatók ki. Ilyen esetben ezek a cikkek az említett hatóságok ellenőrzése alá helyezhetők visszaszállításukig, vagy az említett hatóságok egyetértésével történő másfajta felhasználásukig.
4. E cikk rendelkezései alapján adott mentesség nem alkalmazható az olyan felszerelésekre, árukra és anyagokra, amelyeket az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén nem rendeltetésszerűen használ.
11. cikk
A Szerződő Felek területén közvetlen tranzitban átutazó utasokat csak nagyon egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá. A közvetlen átmenő forgalomban szállított poggyász és áru mentes minden vám és hasonló illeték alól.
12. cikk
1. Mindegyik Szerződő Félnek a nemzetközi légiforgalomban résztvevő légijárműnek területére való belépésére, ott-tartózkodására és onnan távozására, valamint a légijárműnek a területén üzemeltetésére és kormányozására vonatkozó jogszabályai és előírásai a másik Szerződő Fél kijelöl légiközlekedési vállalatának légijárműveire is alkalmazandók.
2. Mindegyik Szerződő Félnek a légijárművön fuvarozott utasok, személyzet, áru és posta területére való belépésére, ott-tartózkodására és onnan távozására vonatkozó jogszabályait és előírásait, különösen, amelyek az útlevélre, vámra és az egészségügyi ellenőrzésre vonatkoznak, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárműveinek fedélzetén fuvarozott utasok, személyzet, áru és posta tekintetében is alkalmazni kell.
13. cikk
A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskozni fognak annak érdekében, hogy az Egyezmény és Függeléke rendelkezéseinek megvalósítását és megtartását biztosítsák; az említett hatóságok a fenti cél által megkívánt mértékben kölcsönösen tájékoztatják egymást.
14. cikk
Ha valamely vitás kérdésben a Szerződő Felek légügyi hatóságai a 15. cikk 1. bekezdése alapján folytatott tárgyalások során nem tudnak megegyezni, a nézeteltérést diplomáciai úton kell rendezni.
15. cikk
1. A Szerződő Felek bármikor kérhetik, hogy az Egyezmény és Függeléke értelmezése, alkalmazása és módosítása, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdés tárgyában tanácskozzanak. A tanácskozást a kérést előterjesztő Szerződő Fél diplomáciai úton eljuttatott értesítésének vételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni.
2. Az Egyezmény Függelékének módosításai a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti közvetlen megállapodással történnek.
3. Az Egyezmény vagy a Függelék bármely módosítása – e cikk 1. vagy 2. bekezdésével összhangban – azon a napon lép hatályba, amikor azt a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltással megerősítették.
16. cikk
Ha mindkét Szerződő Fél általános, többoldalú légügyi egyezményhez csatlakozik, akkor ennek az Egyezménynek és Függelékének rendelkezéseit a többoldalú egyezménynek megfelelően módosítani kell.
17. cikk
Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél az Egyezmény felmondásának szándékáról diplomáciai úton nem értesíti a másik Szerződő Felet. Ebben az esetben az Egyezmény attól a naptól számított tizenkét (12) hónap elteltével veszti hatályát, amikor a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette, kivéve, ha a felmondásról szóló értesítést az említett határidő lejárta előtt közös megegyezéssel visszavonják.
18. cikk
Az Egyezményt és Függelékét, valamint ezeknek a 15. cikkel összhangban eszközölt bármely módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vétetni.
19. cikk
Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos szabályainak megfelelően jóvá kell hagyni.
Az Egyezmény rendelkezései az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazhatók. Az ideiglenes alkalmazás nem tarthat 12 hónapnál hosszabb ideig, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg. Az Egyezmény hatályba lép azon a napon, amikor a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek alkotmányos szabályaiknak.
Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányuk kijelölt és kellően meghatalmazott, az Egyezményt aláírták.
Készült Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján, két példányban, angol nyelven.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1975. évi december hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.