• Tartalom

29/1976. (VIII. 19.) MT rendelet

29/1976. (VIII. 19.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaságban1 és a Bolgár Népköztársaságban2 kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Szófiában 1975. évi december hó 19. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás 10. cikke szerinti kölcsönös értesítés az 1976. évi június hó 8. napján történt meg.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Szófiában 1975. évi december hó 19. napján aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás a Magyar Népköztársaságban
és a Bolgár Népköztársaságban kiállított,
iskolai végzettséget,
valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító
okiratok
egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
A Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság Kormánya attól a szándéktól vezérelve, hogy továbbfejlessze az együttműködést a tudomány és az oktatás területén,
– a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a tudományos és kulturális együttműködésről szóló 1965. évi augusztus hó 19. napján kelt egyezmény alapján,
– a középiskolák, szakközépiskolák és felsőoktatási intézmények elvégzését, valamint a tudományos fokozatok és címek adományozását tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről 1972. évi június hó 7. napján Prágában kelt egyezménnyel összhangban,
– a megfelelő iskolai végzettségi szintek, tudományos fokozatok és címek egyenértékűségének mindkét országban való kölcsönös elismerése céljából az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaságban az általános iskola 8 osztályának elvégzéséről kiállított bizonyítvány és a Bolgár Népköztársaságban az általános iskola 8 osztályának elvégzéséről kiállított bizonyítvány egyenértékű és az mindkét ország bármely középiskolájában továbbtanulásra jogosít.
2. cikk
A Magyar Népköztársaságban a gimnáziumi és a szakközépiskolai érettségi bizonyítvány, valamint a középfokú technikumi oklevél és a Bolgár Népköztársaságban az általánosan képző középiskola (gimnázium), a szakmai műszaki középiskola és a technikum sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány egyenértékű.
3. cikk
A Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban a középiskolára épülő óvónőképző intézet és tanítóképző intézet elvégzéséről kiállított óvónői és tanítói oklevél egyenértékű.
4. cikk
A Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban az egyetemek, az egyetemi jellegű főiskolák és a főiskolák sikeres elvégzéséről kiállított oklevelek egyenértékűek.
5. cikk
A 2-4. cikkben egyenértékűnek elismert bizonyítványok, illetőleg oklevelek mindkét országban a belföldön szerzett bizonyítványokkal (oklevelekkel) egyenlő jogokat biztosítanak.
6. cikk
A Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban elnyert „tudományok doktora” és „tudományok kandidátusa” tudományos fokozatok egyenértékűek.
7. cikk
A Magyar Népköztársaságban munkakör betöltése vagy adományozása alapján járó „egyetemi tanár” cím és a Bolgár Népköztársaságban elnyert „professzor” és „I. fokú tudományos főmunkatárs” tudományos címek egyenértékűek.
8. cikk
A Magyar Népköztársaságban munkakör betöltése vagy adományozása alapján járó „egyetemi docens” cím és a Bolgár Népköztársaságban elnyert „docens” és „II. fokú tudományos főmunkatárs” tudományos címek egyenértékűek.
9. cikk
A Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság illetékes főhatóságai kölcsönösen megadják egymásnak a jelen Megállapodás alkalmazásához szükséges tájékoztatást.
10. cikk
A Megállapodás a Szerződő Felek részéről történt jóváhagyás után és a jóváhagyásra vonatkozó kölcsönös értesítés napján lép hatályba és hatályát veszti attól a naptól számított egy év elteltével, amikor az egyik Fél közölte, hogy a Megállapodást felmondja.
A jelen Megállapodás, amelyet a Magyar Népköztársaság Kormányának és a Bolgár Népköztársaság Kormányának meghatalmazott képviselői Szófiában, 1975. december 19-én írtak alá, két példányban készült, mindkettő magyar és bolgár nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. évi június hó 8. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Bolgár Népköztársaság elnevezése Bolgár Köztársaságra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére