• Tartalom
Oldalmenü

17/1977. (V. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság2 Kormánya között a területeik közötti és azon túli menetrendszerű légijáratok szabályozása tárgyában Tripoliban, 1975. november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1976. november 10. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túli menetrendszerű légijáratok szabályozása tárgyában Tripoliban, 1975. november 27. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya között a területeik
közötti és azon túli menetrendszerű légijáratok szabályozása
tárgyában
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya a Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény tagjai lévén, és megerősítve bizalmukat a nemzetközi polgári repülés fejlődésében az említett Egyezmény rendelkezéseinek szigorú betartása által, attól az óhajtól vezérelve, hogy egyezményt kössenek a területeik közötti és azon túli légijáratok létesítése céljából, a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
1. Az Egyezmény szempontjából, hacsak a szöveg másként nem rendelkezik:
a) „Egyezmény” a Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt jelenti, és magába foglalja az említett Egyezmény 90. cikkével összhangban elfogadott valamennyi Annexet és az Annexeknek vagy az Egyezménynek a 90. és 94. cikkeknek megfelelő valamennyi módosítását, olyan mértékben, amennyire azok az Annexek és módosítások hatályossá váltak vagy mindkét Szerződő Fél megerősítette.”
b) „Légügyi hatóságok” a Magyar Népköztársaság Kormánya esetében a közlekedés- és postaügyi minisztert, illetve azt a személyt vagy szervet jelenti, amelyet az említett miniszter jelenlegi teendőinek vagy hasonló teendők ellátásával megbíznak, és a Líbiai Arab Köztársaság Kormánya esetében a Közlekedésügyi Minisztérium Polgári Repülési Főosztályának főigazgatóját jelenti, és bármely személyt vagy szervet, amelyet az említett főigazgató jelenlegi teendőinek vagy hasonló teendők ellátásával megbíznak.
c) „Kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet az egyik Szerződő Fél írásbeli értesítéssel kijelölt a másik Szerződő Félnél, az Egyezmény 3. cikkével összhangban.
d) „Terület”, „légijárat”, „nemzetközi légijárat”, „légi útvonal” és „nem kereskedelmi célú leszállás” kifejezések értelme megegyezik a Chicagói Egyezmény 2. és 96. cikkeinek meghatározásával.
e) „Kapacitás” egy légijárművel kapcsolatban a légijármű által az útvonalon vagy annak egy szakaszán felkínált hasznos terhelést jelenti.
f) „Kapacitás” egy meghatározott légijárattal kapcsolatban a járaton használt légijármű kapacitását jelenti, megszorozva a légijármű által üzemeltetett frekvenciával egy adott időszakban és útvonalon vagy útvonalszakaszon.
2. Az Egyezmény „Függelékét” az Egyezmény részének kell tekinteni és az Egyezményre vonatkozó valamennyi hivatkozás a Függelékre is vonatkozik, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkeznek.
2. cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek az Egyezményben meghatározott jogokat a jelen Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalakon menetrendszerű nemzetközi légijáratok létesítése céljából. Ezek a járatok és útvonalak a továbbiakban „megállapodásszerű járatok”, illetőleg „meghatározott útvonalak.”
2. Az Egyezmény rendelkezéseitől függően mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a következő jogokat élvezi a meghatározott útvonalon egy megállapodásszerű járat üzemeltetése során:
a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülése;
b) az említett területen nem kereskedelmi célú leszállások végrehajtása;
c) leszállások végzése az említett területen az Egyezmény Függelékében ezen útvonalra meghatározott pontokon, a nemzetközi forgalomban utasok, áru és posta felvétele és lerakása céljából.
3. E cikk (2) bekezdésének egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az jogot adna az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának arra, hogy ellenszolgáltatás vagy díj ellenében a másik Szerződő Fél területén utasokat, árut vagy postát vegyen fel e Szerződő Fél területének egy másik pontjára való fuvarozás céljából.
3. cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél választása szerint azonnal vagy későbbi időpontban megkezdheti ezen Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalak egészén vagy egy részén az üzemeltetést, a következők feltételével:
a) A Szerződő Fél írásban kijelölt a másik Szerződő Félnél egy légiközlekedési vállalatot a meghatározott útvonalakon megállapodásszerű járatok üzemeltetése céljából;
b) A másik Szerződő Fél indokolatlanul késedelem nélkül megadta a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyeket jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban.
2. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai megkövetelhetik a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától annak bizonyítását, hogy képes eleget tenni e hatóságok által a nemzetközi légijáratok üzemeltetésére szokásosan és ésszerűen alkalmazott jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételeknek, a Chicagói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.
4. cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy megtagadja egy légiközlekedési vállalat kijelölésének elfogadását és visszavonja vagy felfüggessze ezen Egyezmény 3. cikkében meghatározott jogoknak egy légiközlekedési vállalat részére történő megadását vagy olyan feltételeket szabjon, amelyeket szükségesnek vél e jogoknak a légiközlekedési vállalat által való gyakorlásához, amennyiben nincs meggyőződve arról, hogy e légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó többsége és tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van.
2. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy visszavonjon egy üzemeltetési engedélyt vagy ezen Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt vállalata által történő gyakorlását felfüggessze, vagy olyan feltételeket szabjon, amelyeket szükségesnek vél e jogok gyakorlásánál abban az esetben, ha ez a vállalat nem tesz eleget a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályainak és rendelkezéseinek, vagy ha a légiközlekedési vállalat más módon, nem a jelen Egyezményben előírt feltételeknek megfelelően üzemeltet. Kivéve, ha azonnali visszavonás, felfüggesztés vagy a fent említett feltételek kiszabása szükséges a jogszabályok és rendelkezések további megszegésének megelőzésére, e jog gyakorlására csak a másik Szerződő Féllel történő tanácskozás után kerül sor.
3. Amennyiben ezen cikk értelmében bármilyen intézkedés történik, a másik Szerződő Fél jogait ez nem fogja befolyásolni.
5. cikk
1. Méltányos és egyenlő lehetőségeket kell biztosítani mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a területeik között meghatározott útvonalakon a megállapodásszerű járatok üzemeltetéséhez.
2. A megállapodásszerű járatok üzemeltetése során mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának figyelembe kell venni a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, abból a célból, hogy ne befolyásolják méltánytalanul azokat a légijáratokat, amelyeket az utóbbi az azonos útvonalak egészén vagy részén üzemeltet.
6. cikk
1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett megállapodásszerű járatokat nagymértékben összhangban kell tartani a közönségnek a meghatározott útvonalakon történő szállítással szemben támasztott igényeivel és elsődleges cél kell hogy legyen, hogy ésszerű terhelési tényező mellett megfelelő kapacitást biztosítsanak az utasok, áru és posta meglevő és ésszerűen várható szállítási követelményeinek a légiközlekedési vállalatot kijelölt Szerződő Fél területe és a forgalom legtávolabbi rendeltetésű országa között.
2. A meghatározott útvonalaknak harmadik államok területén levő pontjain felvett és lerakott utas, áru és posta szállítását az általános elvekkel összhangban kell végrehajtani úgy, hogy a kapacitás ésszerűen megfeleljen:
a) a légiközlekedési vállalatok kijelölő Szerződő Fél területéről és területére irányuló forgalmi igényeknek;
b) azon terület forgalmi igényeinek, amelyen a járat áthalad, figyelembe véve a területén levő államok légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett többi szállító járatot;
c) az átmenő járatok üzemeltetésével járó szükségleteknek.
3. A megállapodásszerű járatok üzemeltetésénél mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat által nyújtott kapacitást a két Szerződő Fél légügyi hatóságai közötti megállapodással kell meghatározni a megállapodásszerű járatok megnyitása előtt. A felkínált kapacitásban bekövetkező bármely változást szintén az említett légügyi hatóságok megállapodásával kell meghatározni tanácskozás és írásos megerősítés után.
7. cikk
1. A nemzetközi repülésben üzemeltetett légijárműnek az egyik Szerződő Fél területére való belépésére és e területről való távozására vagy a légijárműnek e területen való repüléseire vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat légijárműveire is alkalmazni kell.
2. Az egyik Szerződő Félnek az utasok, személyzet, áru és posta területére való belépésre, ott-tartózkodására, áthaladására és onnan távozására vonatkozó szabályait és előírásait – ideértve a belépésre, kilépésre, bevándorlásra, kivándorlásra, valamint vámra és egészségügyre vonatkozó szabályokat – a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárművein fuvarozott utasok, személyzet, áru vagy posta tekintetében is meg kell tartani az említett területen való tartózkodás idején.
3. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén képviseleteket állíthat fel és tarthat fenn az érvényben levő törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően. A képviseleteket megfelelő ügyviteli és műszaki személyzettel lehet ellátni, de a személyzet tagjainak és azok nemzetiségének kérdésében a két Szerződő Fél légitársasága egyezik meg.
4. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén üzleti tevékenységet az ott érvényben levő előírásoknak megfelelően folytathat.
8. cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél utasítja kijelölt légiközlekedési vállalatát, hogy a másik Szerződő Fél légügyi hatóságait lássa el, annyival előbb, amennyire az lehetséges, a menetrendek példányaival és a tervezett díjtételekkel vagy a menetrendek és díjtételek bármely módosításával, vagy más, a megállapodásszerű járatok üzemeltetésére vonatkozó anyagokkal, beleértve a felkínált kapacitásra vonatkozó és a jelen Egyezmény betartásának felülvizsgálata céljából a légügyi hatóságok által megkívánt tájékoztatást.
2. Mindegyik Szerződő Fél utasítja kijelölt légiközlekedési vállalatát, hogy a másik Szerződő Fél légügyi hatóságait lássa el a megállapodásszerű járatok forgalmi statisztikájával, feltüntetve, ahol rendelkezésre áll, a forgalom kiinduló pontját és rendeltetési helyét.
9. cikk
1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak a megállapodásszerű járatokat lebonyolító légijárművei, valamint azok szokásos felszerelése, üzem- és kenőanyag készletek és légijármű készletek (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányt) a légijármű fedélzetén a másik Szerződő Fél területére való érkezéskor mentesek minden vám, szemledíj és más díjak és illetékek alól, feltéve, hogy ezek a felszerelések és készletek a légijármű fedélzetén maradnak visszaszállításukig.
2. Szintén mentesek a hasonló díjak és illetékek alól, kivéve a nyújtott szolgáltatásokért járó díjakat:
a) az egyik Szerződő Fél területén a fedélzetre felvett légijármű készletek, az említett Szerződő Fél hatóságai által megszabott kereteken belül, amelyeket a másik Szerződő Félnek egy nemzetközi légijáraton üzemeltetett légijárműve fedélzetén történő felhasználásra szánnak;
b) az egyik Szerződő Fél területére bevitt pótalkatrészek, amelyeket a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a nemzetközi járatokon üzemeltetett légijárművei fenntartására vagy javítására szánnak;
c) a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi járatokon üzemeltetett légijárműveinek ellátására szánt üzem- és kenőanyagok, még akkor is, ha ezeket a készleteket azon Szerződő Fél területe feletti utazás alatt használják fel, amelyen azokat a fedélzetre vették.
Megkövetelhető, hogy a fenti a), b) és c) bekezdésekben hivatkozott anyagokat vámfelügyelet vagy ellenőrzés alatt tartsák.
3. Bármely Szerződő Fél légijárművének fedélzetén tartott szokásos fedélzeti felszereléseket, valamint anyagokat és készleteket a másik Szerződő Fél területén csak e terület vámhatóságainak jóváhagyásával lehet kirakni. Ilyen esetben azokat az említett hatóságok ellenőrzése alá lehet helyezni visszaszállításukig vagy a vámrendelkezésekkel összhangban történő más elhelyezésükig.
10. cikk
1. A megállapodásszerű járatok bármelyikén történő utas- és áruszállítás során alkalmazott díjtételeket megfelelő szinten kell megállapítani, kellő figyelmet szentelve az összes lényeges tényezőnek, beleértve a gazdaságos üzemeltetés költségét, az ésszerű hasznot és a járat különböző jellemzőit (beleértve a gyorsaságot és kényelmet) és a szóban forgó útvonalon vagy annak egy részén a többi menetrendszerű járatot üzemeltetők által alkalmazott díjtételeket.
2. A kijelölt légiközlekedési vállalatok bármelyike által a két Szerződő Fél területe közötti vagy a Szerződő Felek egyikének területe és harmadik ország területe közötti meghatározott útvonalak bármelyikének forgalma tekintetében alkalmazott díjtételeket vagy
a) a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége – amelynek az illetékes kijelölt légiközlekedési vállalatok tagjai – által elfogadott díjtétel-megállapítással összhangban;
vagy
b) az illetékes kijelölt légiközlekedési vállalatok közötti megállapodással, amennyiben ezek a vállalatok nem tagjai a fenti szövetségnek vagy ha nincs elfogadott határozat, a jelen cikk 2/a) bekezdése szerint; amennyiben az egyik Szerződő Fél nem jelölt ki légiközlekedési vállalatot egyetlen meghatározott útvonal vonatkozásában sem és nem állapítottak meg díjtételeket erre az útvonalra a jelen cikk 2/a) bekezdése szerint, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata ezen útvonal üzemeltetése céljából meghatározhatja az azon alkalmazandó díjtételeket
kell megállapítani.
3. Az így megállapított díjtételeket a két Szerződő Fél légügyi hatóságai elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából és az említett légügyi hatóságok jóváhagyásáról szóló értesítés után lépnek hatályba vagy az ilyen értesítés hiányában a légügyi hatóságok által történt kézhezvételtől számított negyvenöt nap lejárta után, kivéve, ha időközben valamelyik Szerződő Fél légügyi hatóságai véleménykülönbséget jelentenek be.
4. Abban az esetben, ha a díjtételeket nem a jelen cikk 2. bekezdésével összhangban állapítják meg vagy ha az egyik Szerződő Fél nem ért egyet az így megállapított díjtételekkel, a Szerződő Felek megkísérlik egymás között a megállapodást és megteszik a szükséges intézkedéseket az ilyen megállapodás hatálybalépésére vonatkozóan.
Ha a Szerződő Felek nem tudnak megállapodni, a vitát a 12. cikkel összhangban kell rendezni. Amíg a vitát megállapodással nem rendezik vagy amíg a 12. cikk szerint nem döntenek, a már megállapított díjtételeket vagy ha még nem állapítottak meg díjtételeket, ésszerű díjtételeket kell a kijelölt légiközlekedési vállalatoknak alkalmazni.
11. cikk
Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a jogot a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának, központi irodájának, hogy szabadon átutalja a légitársaság által, a területén az utasok, posta és árufuvarozással kapcsolatban szerzett bevételeinek a kiadásait meghaladó többletét. Az ilyen átalakulásokat a két ország között esetleg hatályban levő fizetési megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell végezni. A fizetési megállapodás megfelelő rendelkezéseinek hiányában a fent említett átutalásnak, az átutalás kérésének időpontjában érvényben levő szabályokkal összhangban rögzített hivatalos árfolyamon kell történnie.
12. cikk
1. A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskozni fognak annak érdekében, hogy az Egyezmény és a csatolt Függelék rendelkezéseinek megvalósítását és megtartását biztosítsák. Az említett hatóságok a fenti cél által megkívánt mértékben kölcsönösen tájékoztatják egymást.
2. A Szerződő Felek bármikor kérhetik, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása és módosítása, valamint az Egyezménnyel kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás kérdés tárgyában tanácskozhassanak. A tanácskozást a kérést előterjesztő Szerződő Fél diplomáciai úton eljuttatott értesítésének vételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni – kivéve, ha a kérést az Egyezmény 4. cikke (2) bekezdése alapján nyújtják be, amikor a határidő a kérés kézhezvételétől számított nyolc (8) nap.
3. Ha a vitás kérdésben a Szerződő Felek légügyi hatóságai a (2) bekezdés alapján folytatott tárgyalások során nem tudnak megegyezni, a nézeteltérést diplomáciai úton kell rendezni.
13. cikk
1. Ha az egyik Szerződő Fél kívánatosnak tartja az Egyezmény valamely rendelkezésének módosítását, tanácskozásokat kezdeményezhet a két Szerződő Fél légügyi hatóságai között és ebben az esetben ezeket a tanácskozásokat a kérés dátumától számított hatvan napon belül kell megkezdeni. Az ilyen módosítás, amennyiben megállapodtak benne, a két Szerződő Fél diplomáciai jegyzékváltásával lép hatályba.
2. Ha az egyik Szerződő Fél kívánatosnak tartja az Egyezmény Függeléke rendelkezéseinek módosítását, tanácskozásokat kérhet a két Szerződő Fél légügyi hatóságai között, és ebben az esetben ezeket a tanácskozásokat a kérés időpontjától számított hatvan napon belül kell megkezdeni.
Ezen hatóságok között így létrejött módosítások akkor lépnek hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél eleget tett az ilyen hatálybalépésre vonatkozó összes jogi követelményeknek, és azt diplomáciai jegyzékváltás útján megerősítették.
3. Ha a Szerződő Felek általános, többoldalú légügyi egyezményhez csatlakoznak, akkor a többoldalú egyezmény rendelkezései az Egyezmény ellenére is érvényesülnek, az Egyezményt pedig a többoldalú egyezménynek megfelelően módosítani kell.
14. cikk
Bármely Szerződő Fél bármely időpontban értesítheti a másik Szerződő Felet az Egyezmény felmondási szándékáról, ilyen értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is kell küldeni. Ilyen esetben az Egyezmény az értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónap elmúltával veszti hatályát, hacsak az értesítést az említett határidő lejárta előtt közös megegyezéssel vissza nem vonják. A másik Szerződő Fél által történt kézhezvétel visszaigazolásának hiányában, az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek a kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap elmúltával kell kézhezvettnek tekinteni.
15. cikk
A jelen Egyezményt, Függelékét és a módosításokat a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény alapján létrehozott Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél is be kell jelenteni.
16. cikk
Az Egyezmény az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazható, véglegesen hatályba lép, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást alkotmányos szabályaiknak megfelelő eljárás teljesítéséről.
Ennek hiteléül az alulírottak, akiket erre Kormányuk kellően meghatalmazott, az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.
Készült Tripoliban, ezerkilencszázhetvenöt év november 27-én, amely megfelel a muzulmán naptár szerinti ezerháromszázkilencvenöt év Thelquida 24-ének. Arab, magyar és angol nyelven. Mindhárom nyelvű példány hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 1976. november 10. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Líbiai Arab Köztársaság elnevezése Líbiai Arab Szocialista Népi Közösségre változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.