• Tartalom
Oldalmenü

27/1977. (VIII. 1.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Olasz Köztársaság közötti a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1977. évi április hó 21. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság2 Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság3 Kormánya és az
Olasz Köztársaság Kormánya között
a polgári légiközlekedés tárgyában
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya
attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék a nemzetközi együttműködést a légiközlekedés területén, és
attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek az országaik közötti menetrendszerű légijáratok létesítése céljából,
kijelölték meghatalmazottaikat, akik a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
Az Egyezmény és Függeléke alkalmazása szempontjából:
a) „chicagói egyezmény” a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezményt jelenti, amelynek mindkét Szerződő Fél tagja;
b) „légügyi hatóság” a Magyar Népköztársaság esetében a közlekedés- és postaügyi minisztert, az Olasz Köztársaság esetében a Közlekedési és Polgári Repülési Minisztérium Légügyi Főigazgatóságát jelenti, illetőleg mindkét esetben azt a szervet, amelyet az említett hatóságok jelenlegi teendőinek ellátásával megbíznak;
c) „kijelölt vállalat” azt a légiközlekedési vállalatot jelenti, amelyet a Szerződő Felek az Egyezmény 3. cikkével összhangban jelöltek ki a megállapodásszerű légijáratok fenntartása céljából;
d) „terület”, „légijárat”, „nemzetközi légijárat” és „nem-kereskedelmi célú leszállás” kifejezés jelentése megfelel a chicagói egyezmény 2. és 96. cikkében foglaltaknak.
2. cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek az Egyezményben nyújtott jogokat az Egyezmény Függelékében szereplő táblázatokban meghatározott útvonalakon légijáratok létesítése céljából. Ezek a járatok és ezek az útvonalak a továbbiakban „megállapodásszerű járatok” és „meghatározott útvonalak”.
2. Mindkét Szerződő Fél kijelölt vállalata a következő jogokat élvezi:
a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülése;
b) az említett területen nem-kereskedelmi célú leszállás végzése;
c) az említett területen a megállapodásszerű járatokon utasok, áru és posta felvétele és kirakása, az Egyezményben és Függelékben meghatározott feltételek mellett.
3. Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az jogot adna az egyik Szerződő Fél kijelölt vállalatának arra, hogy ellenszolgáltatás fejében a másik Szerződő Fél területén utasokat, árut vagy postát vegyen fel e másik Szerződő Fél területének egy másik pontjára való fuvarozás céljából (cabotage).
3. cikk
1.4 Mindkét Szerződő Félnek jogában áll a megállapodásszerű légijáratok fenntartása céljából egy légiközlekedési vállalatot kijelölni. Bizonyos esetekben a két Szerződő Fél légügyi hatóságai megállapodhatnak egy másik kijelöléséről. A kijelölésről a két Szerződő Fél légügyi hatóságai írásos formában tájékoztatják egymást.
2. Az a Szerződő Fél, amely a kijelölésről szóló értesítést kézhez veszi, késedelem nélkül, de e cikk 3. és 4. bekezdésének rendelkezéseitől függően, a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatának a szükséges üzemeltetési engedélyt megadja.
3. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága megkövetelheti a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatától annak igazolását, hogy képes eleget tenni az említett hatóság által a nemzetközi légijáratok üzemeltetésére vonatkozó állami törvényes rendelkezésekben előírt feltételeknek.
4. Mindkét Szerződő Félnek jogában áll megtagadni e cikk 2. bekezdésében meghatározott üzemeltetési engedély megadását, vagy szükségesnek vélt feltételeket szabni a kijelölt vállalatnak az Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogok gyakorlásánál, ha nem bizonyosodott meg arról, hogy e vállalat tulajdonának túlnyomó része, valamint tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van.
5. Az e cikk 2. bekezdésében meghatározott engedély kézhezvételekor a kijelölt vállalat bármely időpontban valamennyi megállapodásszerű járatot megindíthatja, feltéve, hogy teljesítette a 6. cikkben meghatározott feltételeket.
4. cikk
1. Mindkét Szerződő Fél fenntartja magának azt a jogot, hogy az üzemeltetési engedélyt visszavonja, vagy az Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt vállalata részéről való gyakorlását felfüggessze, illetőleg olyan feltételeket szabjon, amelyeket szükségesnek vél, ha
a) kétsége támad afelől, hogy az említett vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van, vagy
b) az említett vállalat a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit nem tartja meg, vagy
c) az említett vállalat a megállapodásszerű járatokat nem az Egyezmény és Függeléke által meghatározott feltételeknek megfelelően üzemelteti.
2. Kivéve, ha azonnali visszavonás, felfüggesztés vagy feltételek szabása szükséges, – e cikk 1. bekezdésének megfelelően – a jogszabályok és rendelkezések újabb megszegésének megelőzésére, e jog csak a másik Szerződő Féllel történt tanácskozás után gyakorolható.
5. cikk
1. A kijelölt vállalatok egyenlő és méltányos lehetőségeket élveznek a Szerződő Felek területei közötti megállapodásszerű járatok üzemeltetése során.
2. A megállapodásszerű járatok üzemeltetése során mindkét Szerződő Fél kijelölt vállalatának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatának érdekeit annak érdekében, hogy ne befolyásolják méltánytalanul azokat a légijáratokat, amelyeket az utóbbi az azonos útvonalak egészén vagy részén üzemeltet.
3. A megállapodásszerű járatok fenntartását szoros összhangban kell megszervezni a közönségnek a meghatározott útvonalakkal szemben támasztott igényével. Valamennyi megállapodásszerű járat elsődleges célja, hogy azon Szerződő Fél területéről kiinduló vagy arra irányuló, meglevő és ésszerűen várható utas-, áru- és postaforgalomnak megfelelő szállítási kapacitást biztosítson, amelyik az említett járatot fenntartó vállalatot kijelölte.
4. Bármelyik kijelölt vállalatnak azt a jogát, hogy utasokat, árut és postát szállíthat a másik Szerződő Fél területe és harmadik állam területe között, a nemzetközi légiközlekedés fejlődésének általános elveivel összhangban kell gyakorolni, amely szerint a felkínált szállítási kapacitásnak meg kell felelnie:
a) a vállalatot kijelölő Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló forgalmi igényeknek;
b) azon terület forgalmi igényének, amelyen keresztül az említett légijárat áthalad, figyelembe véve e területen levő más államok vállalatai által fenntartott légijáratokat;
c) a közvetlen járatok gazdaságos üzemeltetési követelményeinek.
6. cikk
1. A két menetrendi idény megkezdése előtt, amely április 1-től október 31-ig, és november 1-től március 31-ig tart, a Szerződő Felek kijelölt vállalatai megegyezéssel meghatározzák a járatok gyakoriságát, a menetrendek beosztását és a megállapodásszerű járatok fenntartásának más gazdasági és műszaki feltételeit; ezekben a kérdésekben létrejött megállapodást jóváhagyás céljából mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságához benyújtják, az erre vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
2. A megállapodásszerű járatok menetrendjeit legkésőbb 60 (hatvan) nappal e járatok megindítása előtt a Szerződő Felek légügyi hatóságához jóváhagyás céljából be kell nyújtani. Ugyanez a szabály alkalmazandó a későbbi módosításokra. Ez a határidő különleges esetben a légügyi hatóságok közös jóváhagyásával csökkenthető.
3. Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatósága – kérésére – ellátja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát olyan üzemeltetési statisztikai adatokkal, amelyek az Egyezmény Függelékében meghatározott útvonalakon az egyik Szerződő Fél kijelölt vállalata által a másik Szerződő Félhez irányuló, vagy onnan kiinduló járatokon felkínált szállítási kapacitás felhasználására vonatkoznak.
7. cikk
1. Valamennyi megállapodásszerű járat díjtételét ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelmet szentelve az összes meghatározó tényezőnek, úgymint az üzemeltetési költség, az ésszerű haszon, az egyes járatok jellegzetességei és az ugyanazon útvonal egészén vagy részén járatot fenntartó más légiközlekedési vállalatok díjtételei.
2. E cikk 1. bekezdésében említett díjtételeket – ha lehetséges – a Szerződő Felek kijelölt vállalatainak közös megegyezésével kell megállapítani, az ugyanazon útvonal egészén vagy részén járatot fenntartó más légiközlekedési vállalatokkal való tanácskozás után. A kijelölt vállalatoknak ezt a megállapodást – amennyire lehetséges – a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége (IATA) által meghatározott díjszabás megállapítási eljárásának megfelelően kell létrehozniok.
3. Az így megállapított díjtételeket várható életbelépésük előtt legalább 60 (hatvan) nappal a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz jóváhagyás céljából be kell nyújtani. Ez a határidő különleges esetben a légügyi hatóságok közös jóváhagyásával csökkenthető.
4. Ha a kijelölt vállalatok nem tudnak megegyezésre jutni, vagy az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem hagyja jóvá a megállapított díjtételeket, a Szerződő Felek légügyi hatóságai megkísérlik a díjtételeket közös megegyezéssel megállapítani.
5. Ha a légügyi hatóságok e cikk 4. bekezdésében foglaltak szerint megállapodni nem tudnak, a nézeteltérést az Egyezmény 14. cikkében meghatározott eljárás szerint kell rendezni.
6. A már megállapított díjtételek mindaddig érvényben maradnak, amíg e cikk rendelkezéseinek megfelelően új díjtételeket nem állapítanak meg.
8. cikk
1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt vállalatának az Egyezményben meghatározott nemzetközi légijáratai üzemeltetésére szolgáló légijárművei, valamint az üzem- és kenőanyagok, a pótalkatrészek és a légijármű fedélzetén levő szokásos fedélzeti felszerelések a másik Szerződő Fél területére való érkezés alkalmával mentesek mindenfajta vám, szemledíj és egyéb illeték alól.
2. Az említett minden vám és díj alól – kivéve a nyújtott szolgáltatásokért járó díjakat – szintén mentesek:
a) az üzem- és kenőanyagok, a fedélzeti készletek, a pótalkatrészek és a szokásos fedélzeti felszerelések, amelyeket abból a célból visznek be az egyik Szerződő Fél területére vagy tárolnak ott, hogy kizárólag a másik Szerződő Fél kijelölt vállalata légijárművein használják fel;
b) az üzem- és kenőanyagok, a fedélzeti készletek, a pótalkatrészek és a szokásos fedélzeti felszerelések, amelyeket az egyik Szerződő Fél kijelölt vállalatának légijárművei a másik Szerződő Fél területére történő felszálláskor vesz fel – az utóbbi említett Szerződő Fél hatóságai által meghatározott feltételek keretein belül – kizárólag a megállapodásszerű légijáratokat lebonyolító légijárművek fedélzetén történő felhasználás céljából.
3. A fenti bekezdések értelmében mentességet élvező cikkek nem használhatók fel más célra, mint a légijáratok üzemeltetésére; azokat – ha felhasználni nem tudják – vissza kell szállítani, kivéve, ha az érintett Szerződő Fél területén hatályban levő rendelkezéseknek megfelelően más vállalatra átruházzák vagy állami tulajdonba veszik.
Az e cikkben meghatározott mentességek – amelyek alkalmazhatók a fent említett cikkeknek arra a részére is, amelyeket a mentességet nyújtó Szerződő Fél területe feletti repüléseknél használnak fel – az e területen szokásosan alkalmazott eljárások megtartásától – ideértve a vámellenőrzést is – függővé tehetők.
9. cikk
1. Az egyik Szerződő Félnek a nemzetközi repülésben üzemeltetett légijármű területére való belépésére, ott-tartózkodására, távozására, valamint e légijárműnek e területen történő üzemeltetésére és kormányzására vonatkozó szabályait és rendelkezéseit a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatának légijárműveire is alkalmazni kell.
2. Az egyik Szerződő Félnek az utasok, személyzet, áru és posta területére való belépésére, ott-tartózkodására és távozására vonatkozó jogszabályait és rendelkezéseit – ideértve a belépésre, a kilépésre, a be- és kivándorlásra, a vámcikkekre és az egészségügyi intézkedésekre vonatkozó szabályokat is – a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatának légijárművein fuvarozott utasok, áru és posta, valamint e légijárművek személyzete tekintetében is alkalmazni kell.
3. Az egyik Szerződő Fél területén levő repülőterek, berendezések és műszaki felszerelések használatáért járó illetékeket és más díjakat e Szerződő Fél szabályai és rendelkezései által meghatározott adóknak és illetékeknek megfelelően szabják ki.
10. cikk
Mindegyik Szerződő Fél – a kölcsönösség alapján – megadja a másik Szerződő Fél kijelölt vállalatának azt a jogot, hogy irodákat, kereskedelmi, adminisztratív és műszaki személyzetet tartson fenn területén az útvonaltáblázatban megjelölt pontokon – a kijelölt vállalat igényeinek megfelelően –, a személyzetet az egyik és/vagy a másik ország állampolgárai közül kiválasztva.
Az említett személyzetnek tiszteletben kell tartania a másik Szerződő Fél területén hatályban levő, a belépésre és az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat, valamint az e területen alkalmazott jogszabályokat és rendelkezéseket.
A személyzet számát a kijelölt vállalatok közötti megállapodással határozzák meg, és jóváhagyás céljából a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz benyújtják.
Az említett irodáknak és személyzetüknek ott-tartózkodásuk vonatkozásában mindkét Szerződő Fél segítséget nyújt és megadja a szükséges könnyítéseket.
11. cikk
Az egyik Szerződő Fél területén a másik Szerződő Fél kijelölt vállalata által az utasok, az áruk és a posta fuvarozásából szerzett bevételei és felmerült kiadásai közötti különbözet a Szerződő Felek között hatályban levő fizetési egyezmény rendelkezéseinek megfelelően utalható át. Ha ilyen egyezmény nem alkalmazható, az átutalásokat szabadon konvertálható devizában eszközlik ama Szerződő Fél hatályban levő átváltási szabályainak megfelelően, amelynek területén a bevételeket szerezték, és azoknál – a kölcsönösség alapján – semmiféle adóztatást vagy korlátozást nem alkalmaznak.
12. cikk
A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy biztosítsák az Egyezményben meghatározottak alkalmazását és célkitűzéseinek megfelelő megvalósítását.
13. cikk
1. Ha az egyik vagy a másik Szerződő Fél kívánatosnak véli az Egyezmény bármely rendelkezésének módosítását, tanácskozás tartását kérheti a másik Szerződő Féltől. Az Egyezmény módosítása akkor lép hatályba, amikor e módosítás vonatkozásában mindkét Szerződő Fél kölcsönösen értesítette egymást arról, hogy eleget tett a nemzetközi egyezmények megkötésére és hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos szabályainak.
2. Az Egyezmény Függelékének módosításában a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlenül megállapodhatnak. Ezek diplomáciai jegyzékváltással történő megerősítés után lépnek hatályba.
3. Az Egyezmény vagy Függeléke módosításának tárgyában a Szerződő Felek légügyi hatóságai között tartandó tanácskozást az e tárgyban küldött értesítés kézhezvételének időpontjától számított 60 (hatvan) napon belül meg kell kezdeni.
14. cikk
Az Egyezmény és Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármilyen véleményeltérést a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti közvetlen tárgyalással kell rendezni. Ha e hatóságok megegyezésre jutni nem tudnak, a véleményeltérést diplomáciai úton kell rendezni.
15. cikk
Az Egyezményt és esetleges módosításait a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél (ICAO) nyilvántartásba kell vétetni.
16. cikk
Az Egyezményt és Függelékét a Szerződő Felek közötti megegyezéssel összhangba kell hozni mindazon többoldalú egyezménnyel, amelyhez mindkét Szerződő Fél csatlakozik.
17. cikk
Bármelyik Szerződő Fél bármely időpontban értesítheti a másik Szerződő Felet az Egyezmény felmondásának szándékáról. Az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is meg kell küldeni. Az Egyezmény a felmondó nyilatkozatnak a másik Szerződő Fél részéről történt kézhezvételétől számított 12 (tizenkét) hónap elteltével veszti hatályát, kivéve, ha a felmondást e határidő lejárta előtt közös megegyezéssel visszavonják. A másik Szerződő Fél kézhezvétele igazolásának hiányában az értesítést 14 (tizennégy) nappal azután kézhezvettnek tekintik, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet az értesítést megkapta.
18. cikk
Az Egyezmény rendelkezései akkor lépnek hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél kölcsönösen értesítette egymást arról, hogy eleget tett a nemzetközi egyezmények megkötésére és hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos szabályainak.
Készült Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján, két példányban, francia nyelven.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1977. évi április hó 21. napjától kell alkalmazni.

(2)5

(3)6 E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

A 3. cikk 1. pontja a 34/1996. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, melynek rendelkezéseit a módosító rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1995. március 8. napjától kell alkalmazni.

5

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1513. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.