• Tartalom
Oldalmenü

31/1977. (VIII. 17.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianéban, az 1976. május hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1977. évi május hó 4. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianéban, az 1976. évi május hó 28. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
Kormánya között a postai és távközlési szolgálatról
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya
attól az óhajtól vezérelve, hogy postai és távközlési kapcsolataikat szorosabbá tegyék és szilárd alapra helyezzék, pozitívan hozzájárulva ezzel a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez,
érvényes és kellő alakban kiállított meghatalmazásaik kicserélése után a két Kormány meghatalmazottai közös egyetértéssel az alábbiakban állapodtak meg:
Postaszolgálat
1. cikk
A két Szerződő Fél megállapodik abban, hogy a két ország között közvetlen és átmenő kicserélőszolgálatot tart fenn területi és légi úton:
1. – levélpostai küldeményekre:
a) levelek,
b) levelezőlapok,
c) nyomtatványok, beleértve a hírlapokat és folyóiratokat is,
d) kiscsomagok,
e) vakok írása;
2. – közönséges postacsomagokra (20 kg súlyhatárig).
A közvetlen kicserélőszolgálat bevezetésének időpontját a két Szerződő Fél posta- és távközlési igazgatásai közös megegyezéssel, levélváltás útján fogják meghatározni.
2. cikk
Kicserélőhivatalok:
– A Magyar Népköztársaság részéről:
– levélpostai küldemények kicserélésére: Budapest 72.
– postacsomagok kicserélésére: Budapest 78.
– A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részéről: Vientiane.
3. cikk
A két Szerződő Fél kölcsönösen közli egymással a postai díjszabásokat, valamint a postacsomagokra vonatkozó díjrészeket, továbbá az ezekre vonatkozó valamennyi módosítást.
Távközlési szolgálat
4. cikk
A két Szerződő Fél szorosan együtt fog működni a két ország közötti távíró, telex és távbeszélőösszeköttetések fejlesztésének előmozdításában.
5. cikk
A két Szerződő Fél a távíró és távbeszélőszolgálatban az alábbi kategóriákat engedélyezi:
1. Távírószolgálat:
a) az emberi élet biztonságára vonatkozó táviratok
SVH
b) állami táviratok
ETATIRIORITENATIONS,
ETATIRIORITE vagy ETAT
c) közönséges magántáviratok
d) szolgálati távirati levelezések
A. AURGENT, ST, RST
A következő különszolgáltatás engedélyezhető a táviratok fent felsorolt fajtáinál: – sürgős továbbítás és kézbesítés URGENT
Egyéb táviratfajtákat és különszolgáltatásokat a két Szerződő Fél posta- és távközlési igazgatásai levélváltás vagy táviratváltás útján történő közös megegyezéssel fogadnak el.
2. Távbeszélőszolgálat:
a) segélykérő beszélgetések,
b) állami beszélgetések,
c) magánbeszélgetések,
d) szolgálati beszélgetések.
Az alábbi különszolgáltatások megengedettek:
– állomástól állomásig szóló beszélgetések,
– személyhez szóló beszélgetések.
Egyéb beszélgetési fajtákat és különszolgáltatásokat a két Szerződő Fél posta- és távközlési igazgatásai levélváltás vagy táviratváltás útján történő közös megegyezéssel fogadnak el.
6. cikk
A táviratokra és távbeszélgetésekre alkalmazandó díjakat a két Szerződő Fél érdekelt igazgatása levélváltás útján határozza meg.
A postai és távközlési szolgálatokra vonatkozó
közös rendelkezések
7. cikk
A postai és távközlési szolgálatokat az Egyetemes Postaegyesület és a Nemzetközi Távközlési Egyesület nemzetközi egyezményei rendelkezéseinek, valamint a két érdekelt ország belföldi jogszabályainak megfelelően bonyolítják le.
8. cikk
A számadási egyenlegek kiegyenlítési eljárását a két érdekelt igazgatás levélváltás útján határozza meg.
A számadások pénzneme a 100 centime-os 10/31 grammos és 0,900 finomságú aranyfrank, a kiegyenlítés pénzneme pedig az USA dollár.
Vegyes rendelkezések
9. cikk
A két Szerződő Fél közös megegyezéssel módosíthatja vagy kiegészítheti a jelen Egyezmény rendelkezéseit a két ország közötti postai és távközlési forgalom fejlődéséből adódó szükségszerűségeknek megfelelően.
10. cikk
Jelen Egyezmény a Szerződő Felek belső jogszabályával összhangban kerül jóváhagyásra és a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba. A jelen Egyezmény meghatározatlan időre szól, amennyiben rendelkezéseit a két Szerződő Fél valamelyike fel nem mondja: ezt pedig a másik Szerződő Féllel legalább hat hónappal előbb kell közölni. Ebben az esetben a jelen Egyezmény a közlés napjától számított hat hónap elteltével veszti hatályát.
Készült Vientianéban, 1976. május 28-án, két példányban, mindkettő magyar, laoszi és francia nyelven. A magyar, laoszi és francia szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén a francia szöveg az irányadó.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1977. évi május hó 4. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.