• Tartalom
Oldalmenü

1/1978. (I. 9.) MT rendelet

a Moszkvában, 1977. június 28-án aláírt jegyzőkönyv által módosított „A száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémái, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudományos-műszaki együttműködésről” szóló, Szófiában, 1974. december 20-án aláírt egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

1. § A Minisztertanács a Moszkvában, 1977. július 28-án aláírt jegyzőkönyv által módosított „A száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudományos-műszaki együttműködésről” szóló, Szófiában, 1974. december 20-án aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Egyezmény
a száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémái, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudományos-műszaki együttműködésről
A Szerződő Felek:
a Bolgár Népköztársaság Földművelésügyi és Élelmiszeripari Minisztériuma,
a Magyar Népköztársaság Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma,
a Német Demokratikus Köztársaság Mező-, Erdőgazdasági és Feldolgozóipari Minisztériuma,
a Kubai Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma,
a Mongol Népköztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma,
a Lengyel Népköztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma,
a Román Szocialista Köztársaság Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztériuma,
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Mezőgazdasági Minisztériuma,
a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma,
a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa ajánlásai által vezettetve,
a szocialista nemzetköziség, a teljes egyenjogúság, a szuverenitás és a nemzeti érdekek tiszteletben tartása, a kölcsönös előnyök és elvtársi kölcsönös segítségnyújtás elveiből kiindulva,
nagy jelentőséget tulajdonítva országuk népgazdaságában a háziállatok száj- és körömfájásával kapcsolatos problémák terén történő kutatások fejlesztésének,
azzal az óhajjal, hogy növeljék ezeknek a kutatásoknak a hatékonyságát, és a tudomány és technika fejlődésében világszínvonalnak megfelelő eredményeket érjenek el,
elhatározták, hogy egyesítik erőiket az említett probléma kidolgozásában, és ebből a célból a jelen Egyezményt kötötték.
1. cikk
A Szerződő Felek a száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémáival, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakcinák gyártásával kapcsolatban tudományos-műszaki együttműködést alakítanak ki a jelen Egyezményhez csatolt „Tudományos és műszaki kutatások programja” (a továbbiakban: Program) alapján.
A Program részletes kidolgozásának, megváltoztatásának és kiegészítésének módját a jelen Egyezmény határozza meg.
2. cikk
1. A Programban előirányzott tudományos és műszaki kutatásokat azoknak az országoknak a Programban megjelölt nemzeti szervezetei végzik, az illetékes szervezetek között létrejött megállapodások, valamint ilyenek hiányában koordináció alapján, amelyeknek a hatóságai a jelen Egyezményt megkötötték (a továbbiakban: ország).
Az együttműködő szervezetek közötti megállapodásokat a meghatározott téma vagy feladat Programba történő felvétele után legkésőbb 6 hónap múlva kell megkötni.
2. A Programban előirányzott egyes feladatok megoldására, szükség esetén, közös laboratóriumok vagy ideiglenes kollektívák alakíthatók ki, az érdekelt országok illetékes szervei vagy szervezetei között létrejött megállapodások alapján.
3. A Program szerinti tudományos-kutatómunkák végzésével kapcsolatos költségeket azoknak az országoknak a nemzeti szervezetei viselik, amelyek a kutatásokat végzik, hacsak a megállapodásokban másként nem rendelkeznek.
Közös laboratóriumokban és ideiglenes kollektívákban végzendő, Program szerinti munkák költségei fedezésének módját a létrehozásukról szóló megállapodásokban határozzák meg.
3. cikk
1. A Program teljesítése során végzett tudományos és műszaki kutatásokban elért eredmények átadása az országok illetékes szervei vagy szervezetei között pénzügyi térítéssel vagy díjmentesen történik.
2. A tudományos és műszaki kutatások eredményei átadásának és felhasználásának feltételeit a Szerződő Felek között polgári jogi szerződésekkel vagy egyéb megállapodásokban határozzák meg.
3. A munkák eredményei harmadik ország részére történő átadásának feltételeit minden esetben az országok illetékes szervei vagy szervezetek közötti egyeztetés alapján, az Egyezményt aláíró valamennyi Fél egyetértésével határozzák meg.
4. cikk
1. A Program végrehajtása során létrejött találmányok és újítások jogi védelme, valamint az országokban az említett találmányok felhasználása a találmányi kérdésekkel foglalkozó KGST-szervek az érdekelt országok által elfogadott ajánlásainak, az országok illetékes szervei között „A találmányok, ipari közhasználatú minták és árujelek jogi védelme a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés megvalósítása során” 1973. április 12-én kötött egyezménynek megfelelően történik; amennyiben ezeket a kérdéseket az említett ajánlásokban és egyezményben nem szabályozták, akkor a nemzeti jogszabályok szerint.
2. A találmányt vagy újítást alkotó munkatársaknak az országukban hatályos jogszabályok szerint megillető jogai fennmaradnak.
5. cikk
A Szerződő Felek nem vállalnak anyagi felelősséget az együttműködő szervezetek olyan kötelezettségeiért, amelyeket a Programban előirányzott egyes munkák teljesítésére polgári jogi szerződésekben magukra vállaltak.
6. cikk
1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Program kidolgozásának és megvalósításának koordinátori funkcióját és Össz-szövetségi Száj- és Körömfájási Tudományos Kutatóintézet, Vlagyimir (a továbbiakban: Koordinációs Központ) látja el.
2. A jelen Egyezmény és a Program végrehajtásával kapcsolatos fő kérdések szabályozására, és a Koordinációs Központ tevékenységének általános irányítására a Szerződő Felek létrehozzák a Meghatalmazottak Tanácsát, amelybe mindegyikük kinevezi képviselőjét.
7. cikk
A Koordinációs Központ a következő fő feladatokat teljesíti:
1. Az együttműködő szervezetekkel együtt javaslatok kidolgozása a Program részletezéseiről az Egyezmény aláírásától számított 5 hónapon belül; a Program végrehajtásában együttműködő szervezetek kölcsönös kötelezettségeit megállapító szerződéstervezetek és munkatervek előkészítésének megszervezése.
2. Együttműködés megszervezése a Programban előirányzott kutatásokról, felügyelet megvalósítása a kutatások menetéről az együttműködő szervezetektől kapott információk alapján, a Meghatalmazottak Tanácsa és az együttműködő szervezetek operatív és évi informálása a Program teljesítésének menetéről, az előállt nehézségekről és hiányosságokról, valamint ezek elhárítására tett javaslatok kidolgozásáról.
3. A probléma elemzésének és prognózisok kidolgozásának megszervezése, és ezen az alapon javaslatok előkészítése az együttműködés további kiszélesítéséről és elmélyítéséről.
4. Javaslatok kidolgozása a Program megvalósítása menetében a befejezett tudományos és műszaki kutatások terén elért eredmények felhasználásának lehetőségeiről.
5. A munkatervnek megfelelően tudományos konferenciák, szimpózionok, értekezletek megszervezése, valamint konzultációk szervezése a Program végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről.
6. Javaslatok kidolgozása a tudományos szakemberek együttes képzéséről és továbbképzéséről a probléma tekintetében.
7. Kölcsönös konzultációk szervezése az együttműködő szervezetek között a szabadalmazás, valamint licencek eladása és vásárlása, és a „know-how” kérdéseiről.
8. Az együttműködő szervezetekkel együtt tudományos-műszaki információ megszervezése a probléma tekintetében.
9. Az együttműködő szervezetekkel együtt javaslatok előkészítése a Program megváltoztatásáról és kiegészítéséről.
8. cikk
A Koordinációs Központnak joga van:
1. Közvetlen kapcsolatba lépni az együttműködő szervezetekkel. Ennek során, szabályszerűen, csak a Programban megnevezett vezető szervezetekkel lép közvetlen kapcsolatba a témák vonatkozásában, más együttműködő szervezetekkel pedig szükség esetén.
2. Tájékoztatót kérni az együtműködő szervezetektől a Programnak megfelelően végzett tudományos és műszaki kutatások menetéről és eredményeiről.
3. A Szerződő Feleknek a Meghatalmazottak Tanácsában illetékes képviselőivel egyetértve, a Koordinációs Központ munkaapparátusából munkatársakat kiküldeni az együttműködő szervezetekbe és meghívni az együttműködő szervezetek szakértőit a Program végrehajtásával kapcsolatos kérdések megtárgyalására.
4. Tárgyalásra javaslatokat terjeszteni a Meghatalmazottak Tanácsa elé a Program teljesítésével kapcsolatos kérdésekről.
9. cikk
A Koordinációs Központ a Meghatalmazottak Tanácsa által jóváhagyott éves munkaterv alapján teljesíti funkcióját.
10. cikk
1. Az Össz-szövetségi Száj- és körömfájási Tudományos Kutatóintézet igazgatója felel a Koordinációs Központra bízott feladatok megvalósításáért és a végzett munkáról időszakonként beszámol a Meghatalmazottak Tanácsának.
2. A Koordinációs Központ tevékenységének megvalósítására az Össz-szövetségi Száj- és körömfájási Tudományos Kutatóintézet igazgatója a Szovjetunió állampolgáraiból munkaszervezeteket hoz létre.
3. A Szerződő Felek kívánságukra és a koordinálóval egyeztetve, saját költségükre szakértőket küldhetnek a Koordinációs Központba, hogy részt vegyenek az anyagok kidolgozásában a Program olyan témáiban és altémáiban, amelyekben az illető Szerződő Fél részt vesz.
4. Az Össz-szövetségi Száj- és körömfájási Tudományos Kutatóintézet igazgatója a Koordinációs Központ nevében lép fel az országok nemzeti szervezeteinél, a Meghatalmazottak Tanácsa megbízása alapján pedig a KGST megfelelő szervei és a KGST tagállamok nemzetközi szervezetei előtt a Program teljesítésével kapcsolatos kérdésekben.
11. cikk
A Meghatalmazottak Tanácsa a következő fő feladatokat látja el:
1. Megtárgyalja és jóváhagyja a Program részletezését, valamint végrehajtása közben szükségessé váló változtatásokat és kiegészítéseket, egyeztetve ennek során az együttműködés leghatékonyabb szervezeti formáinak kérdését a Program egyes feladatainak megoldása érdekében.
2. Megtárgyalja a javaslatokat a Program megvalósítása során elért tudományos és műszaki kutatások eredményei felhasználásának lehetőségéről.
3. Megtárgyalja a javaslatokat és jóváhagyja az intézkedéseket a tudományos és műszaki szakemberek együttes képzéséről és továbbképzéséről a probléma tekintetében.
4. Jóváhagyja a Koordinációs Központ éves munkatervét.
5. Megtárgyalja a probléma elemzéséből és prognózisából eredő következtetéseket.
6. Megtárgyalja a szabadalmazás, valamint a licencek eladása és vásárlása és a „know-how” kérdéseit, a Program teljesítésével kapcsolatban.
12. cikk
1. A Program részletezését, megváltoztatásait és kiegészítéseit, a Koordinációs Központ munkatervét, valamint a szabadalmaztatás, a licencek vásárlása és eladása és a „know-how” kérdéseiről szóló javaslatokat a Meghatalmazottak Tanácsa hagyja jóvá, az összes Szerződő Fél képviselőinek egyetértése alapján.
2. A Meghatalmazottak Tanácsa által tárgyalt többi kérdést a Szerződő Felek képviselői szavazattöbbséggel döntik el a Meghatalmazottak Tanácsában. Az ily módon elfogadott döntések csak azokra a Felekre vonatkoznak, amelyek elfogadásuk mellett szavaztak. Ennek során a Meghatalmazottak Tanácsának döntései nem kötelezőek azokra a Felekre nézve, amelyek kifejezték, hogy nem értenek egyet, és ezt be is jelentették. Ezek azonban a korábban összeegyeztetett feltételek mellett csatlakozhatnak az elfogadott döntésekhez.
3. Csak néhány Szerződő Fél együttműködését érintő kérdéseket e Felek képviselőinek egyetértésével döntik el a Meghatalmazottak Tanácsában.
13. cikk
1. A Meghatalmazottak Tanácsa évente legalább egyszer ülést tart, felváltva minden országban, az országok orosz ábécé szerinti megnevezése sorrendjében, az illető ország képviselőjének elnöklése alatt. A Meghatalmazottak Tanácsának első ülését a Szovjetunióban tartják.
2. A Meghatalmazottak Tanácsának ülését az összes Szerződő Fél képviselőjének részvétele esetén tartják meg.
A Meghatalmazottak Tanácsában minden Szerződő Fél egy döntő szavazattal rendelkezik.
3. A Meghatalmazottak Tanácsának ülésein az Össz-szövetségi Száj- és körömfájási Tudományos Kutatóintézet igazgatója tárgyalási joggal vesz részt, amennyiben ő nem képviselője országának a Meghatalmazottak Tanácsában. Az üléseken részt vehetnek a Szerződő Felek által delegált tudósok és szakértők.
14. cikk
A Meghatalmazottak Tanácsa és a Koordinációs Központ a tevékenysége folyamán figyelembe veszi a KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottságának ajánlásait az Egyezmény tárgyához kapcsolódó kérdések tekintetében. A Koordinációs Központ a szükséghez mérten tájékoztatja a Bizottságot a Program teljesítésének menetéről és a Programba bevett kiegészítésekről és a változásokról.
15. cikk
A Szerződő Felek megállapodtak, hogy a Meghatalmazottak Tanácsának hivatalos nyelve az országuk nyelve. A Meghatalmazottak Tanácsa és a Koordinációs Központ munkanyelve az orosz nyelv. Ennek során a munkanyelvre minden fordítást az illető Szerződő Fél biztosítja.
16. cikk
1. A Meghatalmazottak Tanácsa ülésein, valamint a tudományos konferenciákon, szimpóziumokon, értekezleteken és a Program teljesítésével kapcsolatos kérdések konzultációin résztvevők ellátásának költségeit az az ország viseli, amely kiküldi szakértőit ezekre a rendezvényekre.
2. Az 1. pontban nevezett rendezvények megtartásához helyiségek és műszaki eszközök rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségeket az az ország viseli, amelyben azokat tartják.
3. A Koordinációs Központ munkaszervének fenntartási költségeit az Össz-szövetségi Száj- és körömfájási Tudományos Kutatóintézet viseli. Kivétel a Koordinációs Központ munkatársainak kiküldése az országokba, ahol a napidíj és szállásköltségeket az Egyezmény 8. cikk 3. pontjának megfelelően a Program teljesítésében résztvevő szervek fedezik.
4. Ilyen kiküldetések esetén a Koordinációs Központ munkaapparátusa munkatársainak napi- és szállásdíját a fogadó szervezet téríti az országok illetékes szervei között összeegyeztetett normák szerint.
17. cikk
A Szerződő Felek megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítják az együttműködő szervezeteknek, hogy
1. kellő időben megkössék a megállapodásokat és összeállítsák a munkaterveket, amelyekkel meghatározzák ezeknek a szervezeteknek a kölcsönös kötelezettségeit a Program teljesítésében;
2. teljesítsék a Programnak megfelelően általuk elfogadott kötelezettségeket;
3. együttműködjenek a Koordinációs Központtal az Egyezményben előirányzott feladatok teljesítésében;
4. rendszeres tájékoztatót adjanak a Koordinációs Központnak a Program teljesítésének menetéről és eredményeiről.
18. cikk
Az Egyezmény határozatlan időre kerül megkötésre.
19. cikk
Az Egyezmény az országokban hatályos jogszabályoknak megfelelően, jóváhagyás alá tartozik és azon a napon lép hatályba, amikor az utolsó Szerződő Fél is a jóváhagyásáról szóló közlését az Egyezmény letéteményesének átadja, de 90 napnál nem később.
Az Egyezményt ideiglenesen aláírásának napjától kell alkalmazni.
20. cikk
Az Egyezmény kiegészíthető vagy megváltoztatható a Szerződő Felek közötti egyeztetés alapján.
21. cikk
Mindegyik Szerződő Fél felmondhatja az Egyezményben való részvételét, értesítve erről az Egyezmény letéteményesét. Az Egyezményben való részvétel felmondásáról szóló bejelentés a letéteményesnek történt átadás után egy év múlva hatályos.
Az Egyezményben való részvétel felmondása nem érinti az együttműködő szervezetek kötelezettségeit, amelyek az általuk kötött megállapodásokból erednek.
22. cikk
Az Egyezményhez, az összes Szerződő Fél hozzájárulása esetén más országok illetékes hatóságai is csatlakozhatnak, amiről azok írásbeli bejelentést tesznek az Egyezmény letéteményeséhez. A csatlakozás feltételeit a Szerződő Felek határozzák meg a csatlakozásról szóló bejelentést tett hatósággal történt megállapodás alapján. A csatlakozás az összes Szerződő Fél egyetértésének megszerzése után lép hatályba, amiről a Szerződő Feleket a letéteményes értesíti.
23. cikk
Az Egyezményt megőrzésre átadják a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Titkárságának, amely a jelen Egyezmény letéteményese.
Az Egyezmény hiteles másolatait a letéteményes minden Szerződő Félnek megküldi.
Készült Szófiában, 1974. december 20-án egy példányban, orosz nyelven.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1974. december 20. napjától kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.

Havasi Ferenc s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.