• Tartalom
Oldalmenü

23/1978. (IV. 15.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Helsinkiben, az 1977. évi szeptember hó 23. napján aláírt állategészségügyi egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1978. évi február hó 7. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Helsinkiben, az 1977. évi szeptember hó 23. napján aláírt Állategészségügyi Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Állategészségügyi Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Finn Köztársaság Kormánya között
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya abból a célból, hogy fejlesszék az együttműködést országaik között az állatorvostudomány és gyakorlat területén, továbbá, hogy a két ország közötti személy- és áruforgalommal fertőző állatbetegséget be ne hurcoljanak, valamint megkönnyítsék az állati eredetű élelmiszerek és takarmányok forgalmát országaik között, az alábbi Egyezményt kötik:
1. cikk
1. A Szerződő Felek központi állategészségügyi szolgálatai kicserélik a havonta megjelenő hivatalos jelentéseiket, melyek a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal (O. I. E.) „A” listáján szereplő betegségek előfordulásáról, valamint a negyedévi hivatalos jelentéseiket, melyek az O. I. E. „B” listáján szereplő betegségek előfordulásáról adnak tájékoztatást, továbbá informálják egymást minden olyan járványos állatbetegségekről, melyben a Szerződő Felek megállapodnak.
2. A hivatalos jelentésekben fel kell tüntetni azon helyek számát, ahol a fent említett betegségek valamelyikét megállapították a jelentési időszakban, a megbetegedett állatok vagy állatcsoportok (falka, nyáj, csorda stb.) számát és a megye nevét, ahol a kérdéses megbetegedést megállapították.
3. A Szerződő Felek központi állategészségügyi szolgálati angol vagy német nyelvű sürgöny útján azonnal informálják egymást a következőkben felsorolt betegségek valamelyikének előfordulásáról, vagy gyanújáról, valamint azokról az intézkedésekről, melyeket a betegség terjedésének megakadályozására tettek:
a) száj- és körömfájás,
b) keleti marhavész,
c) sertéspestis,
d) afrikai sertéspestis,
e) sertések hólyagos betegsége (SVD),
f) baromfipestis,
g) Newcastle-betegség.
4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megnevezett betegségek sorát szükség szerint kiterjesztik más olyan fertőző betegségekre is, amelyek a jelen Egyezményben nincsenek megemlítve, ha azok veszélyt jelentenek.
5. A sürgönyt csak abban az esetben kell küldeni, ha a megyében előforduló betegséget a legutóbbi hivatalos jelentésben még nem tüntették fel.
6. Ha szükséges, a Szerződő Felek ellátják egymást egyéb információkkal is az állatbetegségek vonatkozásában.
7. Tekintetbe véve a fejlődő kereskedelmi kapcsolatokat a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között, a Szerződő Felek, amikor szükséges, kiegészítik a jelen Egyezményt speciális Mellékletekkel az élelmiszerek (takarmányok) szállításának vagy más állategészségügyi kapcsolatoknak feltételeiről.
2. cikk
Az 1. cikkben említett szempontok biztosítása céljából a Szerződő Felek
a) kicserélik az állatorvostudomány területéről azokat az információs anyagokat, amelyekkel mindkét ország hatékonyan tud küzdeni az állatbetegségek ellen és meg tudja előzni azokat,
b) kölcsönös szakember-látogatásokat szerveznek, hogy megismerkedhessenek az állategészségügyi szolgálatok szervezetével, a járványvédelem és megelőzés gyakorlatával,
c) szakembereket hívnak meg a különböző tudományos rendezvényekre.
3. cikk
A Szerződő Felek központi állategészségügyi szolgálati szoros kapcsolatban maradnak a jelen Egyezmény gyakorlati végrehajtása vonatkozásában.
4. cikk
Amikor a szükséges, a Szerződő Felek képviselői kölcsönös tárgyalásokat folytatnak, váltakozva a Magyar Népköztársaságban és a Finn Köztársaságban.
5. cikk
1. Az 1. cikk 1. és 2. és a 2. cikk a) pontjának költségeit az a Szerződő Fél fedezi, amelyik a hivatalos jelentéseket és információs anyagokat a másik Szerződő Félnek küldi.
2. A 2. cikk b) és c) pontjának költségeit a szakembereket küldő Szerződő Fél fedezi.
3. A 4. cikkben említett tárgyalások szervezésének költségeit az az ország biztosítja, amelyiknél a megbeszéléseket tartják, de a kiutazók utazási és tartózkodási költségeit a küldő fél fedezi.
6. cikk
Jelen Egyezmény hatályba lép harminc nappal azután az időpont után, amikor a Szerződő Felek értesítik egymást, hogy az Egyezmény hatályba lépéséhez szükséges minden alkotmányos követelmény teljesült.
Jelen Egyezmény öt évig marad érvényben. Ezután, hacsak valamelyik Fél nem ad írásos értesítést legalább hat hónappal ezen időszak lejárta előtt a felmondásról, az Egyezmény érvényben marad mindaddig, míg hat hónap le nem telik, valamelyik félnek a felmondásra vonatkozó írásos bejelentése időpontja után.
Készült Helsinkiben, 1977. szeptember 23-án, két példányban, magyar, finn és angol nyelven, mindegyik nyelvi változat egyaránt érvényes. Bármely értelmezési véleményeltérés esetén az angol nyelvű változat a mérvadó.
(Aláírások.)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi március hó 9. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.