• Tartalom
Oldalmenü

26/1978. (V. 11.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi március hó 8. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt műszaki-tudományos együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

A Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Portugál Köztársaság Kormánya
műszaki-tudományos együttműködési egyezménye
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya
– attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék és fejlesszék a két ország kapcsolatait a tudomány és technika területén,
– figyelembe véve a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya közötti kereskedelmi cserékről, valamint a gazdasági, ipari és műszaki együttműködés fejlesztéséről szóló, 1975. január 23-án Lisszabonban aláírt megállapodást,
– a műszaki-tudományos együttműködés kölcsönös előnyeinek tudatában,
– abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés elősegíti a két ország baráti kapcsolatainak megerősödését,
– az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmánya rendelkezéseinek és elveinek megfelelően
az alábbiakban állapodott meg:
1. cikk
A Szerződő Felek támogatják és fejlesztik műszaki-tudományos együttműködésüket. Egyetértésben határozzák meg az együttműködés ágazatait, számbavéve tudósaik és tudományos kutatóik tapasztalatait és az egyes területeken kínálkozó lehetőségeket.
2. cikk
Az 1. cikkben előirányzott műszaki-tudományos együttműködés fejlesztése és kiszélesítése céljából a Szerződő Felek saját alkotmányos rendelkezéseiknek megfelelően támogatják:
a) tanulmányi és továbbképzést biztosító ösztöndíjak juttatását műszaki-tudományos területeken,
b) a műszaki-tudományos élet területén működő olyan személyiségek utazásának megszervezését, akik a másik ország kutatásairól kívánnak tájékozódni és az itt szerzett tapasztalatokat a hazájukban levőkkel hasonlítják össze,
c) műszaki-tudományos tanfolyamok, konferenciák és találkozók szervezését,
d) műszaki-tudományos dokumentáció- és információcserét,
e) kölcsönös érdekből történő együttműködést fejlesztési és kutatási problémák közös megoldására,
f) gépi berendezések, felszerelések hasznosítására vonatkozó ipari találmányok bevezetésének közös tanulmányozását,
g) műszaki-tudományos filmek közös gyártását és cseréjét.
3. cikk
A Szerződő Felek támogatják a másik ország műszaki-tudományos könyveinek, filmjeinek és egyéb kiadványainak kereskedelmi úton, csere vagy adományok formájában történő terjesztését.
4. cikk
A Szerződő Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően biztosítják a másik országból államuk területére érkező küldöttek számára a feladataik elvégzéséhez szükséges feltételeket.
5. cikk
A Szerződő Felek támogatják műszaki-tudományos szerveik és intézeteik közvetlen kapcsolatait és megállapodásait.
6. cikk
A Szerződő Felek az Egyezmény megvalósítására Vegyesbizottságot hoznak létre. Ez a Vegyesbizottság összehangolja működését a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya kereskedelmi cserékről és a gazdasági, ipari és műszaki együttműködés fejlesztéséről szóló megállapodás keretében 1975. január 23-án alakított Vegyesbizottsággal.
7. cikk
A Vegyesbizottság magyar és portugál elnöke levélváltással veszi tudomásul a két ország illetékes szervei között létrejött, az Egyezmény körébe tartozó különmegállapodások kötését.
8. cikk
A Szerződő Felek tájékoztatják egymást az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos rendelkezések végrehajtásáról. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép hatályba.
A jelen Egyezményt a hatálybalépéstől számított öt évre kötötték, és hallgatólagosan évenként meghosszabbodik mindaddig, amíg a Felek egyike a lejárta előtt három hónappal korábban azt fel nem mondja.
Az Egyezmény megkezdett, de még végre nem hajtott rendelkezései, az Egyezményben kijelölt mértékben az Egyezmény lejárta után is végrehajthatók.
Készült Budapesten, 1977. évi március hó 31. napján, két eredeti példányban, francia nyelven.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1978. évi március hó 8. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.