• Tartalom
Oldalmenü

32/1978. (VI. 21.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1977. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1978. február 16-án megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között az idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten az 1977. április 15-én aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti
idegenforgalmi együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya
– attól a kívánságtól vezetve hogy a két ország közötti baráti kapcsolatokat az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján tovább bővítsék;
– elismerve ebben az idegenforgalom szerepének fontosságát;
– az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. augusztus 1-jén Helsinkiben aláírt Záróokmányának szellemében
elhatározták hogy megkötik ezt az egyezményt és ebből a célból kinevezték meghatalmazottaikat:
A Magyar Népköztársaság Kormánya
Szurdi Istvánt,
az Országos Idegenforgalmi Tanács elnökét, a Ciprusi Köztársaság Kormánya
George Pelaghias
nagykövetet,
a Külügyminisztérium főigazgatóját,
akik a következőkben állapodtak meg.
1. cikk
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya különös figyelmet szentel a két ország közötti idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztésének és kiszélesítésének abból a célból hogy népeik jobban megismerjék egymás életét történelmét és kultúráját.
2. cikk
A Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek az országaik közötti idegenforgalom fejlesztésének nevezetesen a szervezett és nem szervezett utazásoknak a szakmai csoportok utazásainak a kongresszusok szimpóziumok kiállítások sportrendezvények zenei és színházi fesztiválok látogatásának.
3. cikk
A Szerződő Felek annak érdekében hogy országaik lakosságát megfelelően tájékoztassák a másik ország idegenforgalmi lehetőségeiről elősegítik a kölcsönös idegenforgalmi propagandát tájékoztató és hirdetőtevékenységet a nyomtatott anyagok filmek és kiállítási anyagok valamint a rádióban és televízióban közvetítendő anyagok és filmek cseréjét. Valamennyi fent említett anyag a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény valamint az Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve szerint behozatali vám- és illetékmentesség alá esik.
4. cikk
A Szerződő Felek támogatják idegenforgalmi szervezeteiket valamint az idegenforgalom fejlesztésében és lebonyolításában résztvevő egyéb szerveik szervezeteik és intézményeik között a szoros együttműködés fejlesztését.
5. cikk
A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek annak érdekében hogy továbbfejlesszék illetékes szerveik együttműködését a nemzetközi idegenforgalmi szervezetekben és tájékoztatják egymást az ezzel kapcsolatos eredményekről.
6. cikk
A Szerződő Felek különös figyelmet fordítanak arra hogy megfelelő szerveik és szervezeteik rendszeres tapasztalat- tájékoztatás és dokumentációcserét valósítsanak meg az idegenforgalom terén.
7. cikk
A Szerződő Felek illetékes szervei bizonyos időszakokra megállapodásokat köthetnek az Egyezmény végrehajtása érdekében.
8. cikk
Ezt az Egyezményt a két Szerződő Fél alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően kell megerősíteni vagy jóváhagyni és az a megerősítésről illetőleg a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép életbe.
9. cikk
Ez az Egyezmény öt évre szól és hatálya további öt évre meghosszabbodik kivéve ha a Szerződő Felek valamelyike azt hat hónappal a lejárat előtt – írásban – felmondja.
Ez az Egyezmény Budapesten 1977. április 15. napján két eredeti példányban – magyar és angol nyelven – készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba rendelkezéseit azonban 1978. február 16. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.