• Tartalom
Oldalmenü

40/1978. (VII. 20.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Afgán Köztársaság2 Kormánya között Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján aláírt, a légijáratokról szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi április hó 18. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban az 1977. évi október hó 16. napján aláírt, a légijáratokról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Afgán Köztársaság Kormánya között
a légijáratok tárgyában
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),
mint a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott Egyezmény részesei,
attól az óhajtól vezérelve, hogy területeik között, valamint azon túl légi összeköttetést létesítsenek,
a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
A jelen egyezmény alkalmazása szempontjából:
a) Egyezmény: a jelen egyezmény és a hozzá tartozó Függelékek;
b) légügyi hatóság:
– a Magyar Népköztársaság vonatkozásában a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium,
– az Afgán Köztársaság vonatkozásában a Polgári Repülési és Idegenforgalmi Hatóság,
illetőleg mindkét Szerződő Fél vonatkozásában a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbízott más szerv vagy személy;
c) terület: az állam felségjoga alá tartozó földterület és parti víz, valamint a fölöttük levő légtér;
d) kijelölt légiközlekedési vállalat: olyan légiközlekedési vállalat, amelyet a Szerződő Felek légügyi hatóságai a 3. cikk rendelkezéseinek megfelelően kijelöltek és engedélyeztek;
e) légijárat, nemzetközi légijárat, nem-kereskedelmi célú leszállás: a jelen Egyezmény alkalmazása során olyan értelemmel bírnak, ahogyan azt a nemzetközi polgári repülésről szóló Egyezmény 96. cikke meghatározza.
2. cikk
(1) Mindkét Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű légijáratai vonatkozásában a következő jogokat:
a) területének leszállás nélküli átrepülését;
b) területén a nem-kereskedelmi célú leszállást;
c) területén – a kijelölt útvonalak meghatározott pontjai közötti forgalomban, az Egyezmény és a hozzá tartozó Függelék rendelkezéseinek megfelelően – az utasok, áru és posta felvétele vagy kirakása céljából történő leszállást.
(2) Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhető akként, hogy az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata jogosult lenne a másik Szerződő Fél területén e terület másik pontjára díj vagy más ellenszolgáltatás ellenében történő fuvarozás céljából utasokat, árut vagy postát felvenni.
3. cikk
(1) Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli értesítéssel, a megállapodásszerű járatok kijelölt útvonalakon történő fenntartása céljából egy-egy légiközlekedési vállalatot jelölhet ki.
(2) Az értesítés kézbesítését követően a Szerződő Fél légügyi hatósága a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt – a jelen cikk (3) és (4) bekezdése rendelkezéseitől függően – késedelem nélkül megadja.
(3) A Szerződő Fél légügyi hatósága – mielőtt az üzemeltetési engedélyt megadja – megkövetelheti a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatától annak igazolását, hogy képes eleget tenni a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott azoknak a feltételeknek, amelyeket a légügyi hatóság a nemzetközi légijáratok fenntartásával kapcsolatban rendszeresen és ésszerűen alkalmaz.
(4) A Szerződő Fél légügyi hatósága jogosult a jelen cikk (2) bekezdésében említett üzemeltetési engedélyben a kijelölt légiközlekedési vállalat számára a 2. cikkben meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatban feltételeket szabni, vagy az üzemeltetési engedély megadását megtagadni, ha nem győződött meg arról, hogy e légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van.
(5) A kijelölt légiközlekedési vállalat az üzemeltetési engedély kiadása után a megállapodásszerű járatokat belátása szerint bármikor megindíthatja, feltéve, hogy a 8. és 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően kialakított díjtételek és menetrendek e megállapodásszerű járat vonatkozásában hatálybaléptek.
4. cikk
(1) Mindkét Szerződő Fél légügyi hatósága jogosult arra, hogy a 2. cikkben meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által történő gyakorlásával kapcsolatban külön feltételeket szabjon, vagy e jogok gyakorlását felfüggessze, valamint arra is, hogy az üzemeltetési engedélyt visszavonja, ha
a) kétsége támad afelől, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó többsége vagy tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van;
b) a légiközlekedési vállalat a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait vagy egyéb rendelkezéseit nem tartja meg;
c) a légiközlekedési vállalat a megállapodásszerű járatok fenntartásával kapcsolatban az Egyezmény rendelkezéseit megsérti.
(2) Az (1) bekezdésben említett jogok csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolhatók, kivéve, ha a jogszabályok vagy egyéb rendelkezések további megsértésének megakadályozása érdekében a külön feltételek azonnali kiszabása, illetőleg felfüggesztés vagy visszavonás szükséges. Az egyeztetést a Szerződő Felek között a kérés kézbesítésétől számított tizenöt (15) napon belül kell megkezdeni.
5. cikk
(1) A Szerződő Felek a nemzetközi forgalmat lebonyolító légijárművek területére történő belépésére és távozására, valamint a területe fölött végzett repülésére vonatkozó jogszabályait és egyéb rendelkezéseit alkalmazni kell a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által üzemben tartott légijármű tekintetében is.
(2) A Szerződő Félnek a légijármű személyzete, valamint a légijárműveken fuvarozott utasok, áru és posta területére történő belépésére, a területén való tartózkodására és távozására vonatkozó jogszabályait és egyéb rendelkezéseit – ideértve az engedélyezésre, az útlevélre, a vámra, az egészségügyi zárlatra vonatkozó szabályokat is – alkalmazni kell a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművének személyzete, valamint a légijárművén fuvarozott utasok, áru és posta tekintetében is.
6. cikk
(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél repülőtereinek és más légiforgalmi berendezéseinek használatáért, valamint a légijárművek földi kiszolgálásáért, az utóbb említett Szerződő Fél illetékes hatósága által megállapított díjat köteles fizetni.
(2) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárművei által a másik Szerződő Fél repülőtereinek és más légiforgalmi berendezéseinek használatáért fizetendő díjak nem lehetnek magasabbak azoknál a díjaknál, amelyeket az utóbb említett Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának nemzetközi légijáratokat lebonyolító légijárművei kötelesek fizetni.
7. cikk
(1) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a megállapodásszerű járatok területeik közötti fenntartása során méltányos és egyenlő elbírálásban részesülnek.
(2) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű járatok fenntartása során figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, abból a szempontból, hogy azok indokolatlanul ne hozzák hátrányos helyzetbe azokat a légijáratokat, amelyeket az utóbb említett vállalat az azonos útvonalak egészén vagy egy részén tart fenn.
(3) A Szerződő Felek által kijelölt légiközlekedési vállalatok megállapodásszerű járatai fenntartásának összhangban kell lennie a meghatározott útvonalakon fenntartott légijáratokkal szemben a közönség által támasztott forgalmi igényekkel. A megállapodásszerű járatok elsődleges célja a Szerződő Felek területei között meglevő és előreláthatólag várható utas-, áru- és postafuvarozási igényeket kielégítő kapacitás biztosítása, figyelembe véve a légijárművek ésszerű kihasználásának szempontját is.
(4) A kijelölt légiközlekedési vállalat által az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően fenntartott légijáratokat annak az általános elvnek a figyelembevételével kell üzemeltetni, amely szerint a kapacitásnak meg kell felelnie;
a) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló forgalom igényeinek;
b) ama terület forgalmi igényeinek, amelyen áthaladva tartják fenn a járatot;
c) az átmenő légijáratokat lebonyolító légijárművek fenntartása követelményének.
8. cikk
(1) A díjtételeket ésszerű szinten kell megállapítani, figyelembe véve az összes lényeges tényezőt, beleértve a gazdaságos üzemeltetés költségeit, az ésszerű hasznot és az egyes járatok különböző jellegzetességeit is.
(2) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló, a jelen Egyezmény alapján végzett fuvarozása során alkalmazandó díjtételekben elsősorban a két Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai egymás között állapodnak meg, és figyelembe veszik a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége (IATA) által elfogadott érvényes díjtételeket. Az így megállapított díjtételeket a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni jóváhagyásra. Ha a légiközlekedési vállalatok és/vagy a légügyi hatóságok között vita támad, a Szerződő Felek megkísérlik a vitát egymás közötti megállapodással rendezni és megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy e megállapodásnak érvényt szerezzenek. Ha a Szerződő Felek nem tudnak megállapodni, a vitát a 14. cikkben foglaltak szerint fogják rendezni. A vita rendezéséig a korábban megállapított díjtételek maradnak érvényben.
9. cikk
(1) A megállapodásszerű járatok menetrendjeit a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai egymás közötti megegyezéssel állapítják meg.
(2) Az így megállapított menetrendeket javasolt bevezetésük időpontját megelőzően legalább harminc (30) nappal a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni jóváhagyásra. Kivételes esetekben ez a határidő a légügyi hatóságok közötti megállapodással csökkenthető.
10. cikk
(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén képviseleteket létesíthet és tarthat fenn. A képviseletnél a szükségletnek megfelelő létszámú ügyviteli és műszaki személyzet foglalkoztatható. A személyzet tagjai csak a Szerződő Felek állampolgárai lehetnek.
(2) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén kereskedelmi tevékenységet az ott hatályba levő jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelően folytathat.
11. cikk
(1) Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogot, hogy az utasok, áru és posta területén végzett fuvarozásból származó bevételeknek a kiadásait meghaladó többletét szabadon átutalja.
(2) Az ilyen átutalásokat a Szerződő Felek között hatályban levő fizetési megállapodás rendelkezéseivel összhangban kell teljesíteni. Fizetési megállapodás vagy annak erre vonatkozó rendelkezése hiányában az átutalás konvertibilis valutában történik, ama Szerződő Fél devizajogszabályainak megfelelően, amelynek a területén a bevételezés történt.
12. cikk
(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a fuvarozásból származó minden jövedelme a másik Szerződő Fél területén mentes minden olyan adó alól, amely az utóbb említett Szerződő Fél jogszabályai értelmében a jövedelmet terheli vagy terhelheti.
(2) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának szükséges okmányai – beleértve a repülőjegyeket, légifuvarleveleket, valamint a reklámanyagot is – a másik Szerződő Fél területén adómentességet élveznek.
13. cikk
(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű járatokat lebonyolító légijárművei, e légijárművek fedélzetén levő szokásos felszerelések, üzem- és kenőanyagok, valamint e légijárművek készletei – ideértve az ételeket, az italokat és a dohányt is – a másik Szerződő Fél területére való érkezéskor mentesek mindenfajta vám, illeték és más hasonló díj alól, feltéve, hogy e felszerelések, anyagok és készletek elszállításukig a légijármű fedélzetén maradnak.
(2) Ugyancsak mentesek – a nyújtott szolgáltatásokért járó díjak kivételével – mindenfajta vám, illeték és más hasonló díj alól:
a) a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű járatokat lebonyolító légijárművén történő felhasználás céljából a másik Szerződő Fél területén fedélzetre vett készletek – az utóbb említett Szerződő Fél hatóságai által megállapított keretek között;
b) a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű járatokat lebonyolító légijárműve karbantartása vagy javítása céljából a másik Szerződő Fél területére bevitt tartalék alkatrészek;
c) a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű járatokat lebonyolító légijárműve üzembentartására szolgáló üzem- és kenőanyagok, abban az esetben is, ha ezeket az anyagokat a másik Szerződő Fél területén vették fedélzetre és – egészben vagy részben – ennek területe fölötti útvonalon használják fel.
(3) A (2) bekezdésben említett anyagok, készletek és alkatrészek vámfelügyelet vagy vámellenőrzés alatt tarthatók.
(4) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodásszerű járatokat lebonyolító légijárműve fedélzetén levő szokásos felszerelések, készletek és tartalékalkatrészek a másik Szerződő Fél területén csak azt utóbb említett Szerződő Fél vámhatóságának jóváhagyásával rakhatók ki. Az ily módon kirakott dolgok visszaszállításukig, illetőleg a vámrendelkezésekkel összhangban történő egyéb felhasználásukig az említett hatóság ellenőrzése alá helyezhetők.
14. cikk
(1) A Szerződő Felek légügyi hatóságai az együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.
(2) Mindkét Szerződő Fél légügyi hatósága bármikor kérheti, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy az Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában egyeztessék álláspontjukat. Az álláspontok egyeztetését – ami történhet szóban vagy írásban – a diplomáciai úton eljuttatott kérelem kézbesítésétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha e határidő meghosszabbításában a Szerződő Felek légügyi hatóságai megállapodnak.
(3) Ha a vitás kérdésben a Szerződő Felek légügyi hatóságai a jelen cikk (2) bekezdésében említett egyeztetés során megegyezni nem tudnak, a véleményeltérést diplomáciai úton kell rendezni.
15. cikk
(1) Az Egyezmény és Függelékének módosítása a Szerződő Felek légügyi hatóságainak megállapodása útján történik.
(2) A Szerződő Felek légügyi hatóságai az Egyezmény vagy Függeléke bármely módosításáról jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvet – a Függeléket módosító jegyzőkönyv kivételével – a Szerződő Felek kormányuk elé terjesztik jóváhagyásra.
(3) Az Egyezmény módosításának hatálybalépésére a 18. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. Az Egyezmény Függelékének módosítása a Szerződő Felek légügyi hatóságainak megállapodásában foglalt időpontban lép hatályba.
16. cikk
(1) Az Egyezmény határozatlan időre szól.
(2) Bármelyik Szerződő Fél jogosult az Egyezményt a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton küldött írásbeli értesítéssel bármikor felmondani.
(3) Ebben az esetben az Egyezmény attól a naptól számított tizenkét (12) hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló értesítést a másik Szerződő Félnek kézbesítették, kivéve, ha e határidő eltelte előtt a felmondást közös megegyezéssel visszavonják.
17. cikk
Az Egyezményt és bármely módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsánál nyilvántartásába kell vétetni.
18. cikk
(1) Az Egyezmény aláírása napjától ideiglenesen alkalmazható.
(2) Az Egyezmény véglegesen azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást az egyezmények kötésére vonatkozó alkotmányos rendelkezéseinek megfelelő eljárás teljesítéséről.
Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre a kormányuk megfelelően felhatalmazott, az Egyezményt aláírták.
Készült Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján, két példányban, angol nyelven; mindkét példány egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi április hó 18. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az Afgán Köztársaság elnevezése Afgán Iszlám Államra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.