• Tartalom
Oldalmenü

42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Afgán Köztársaság2 Kormánya között Kabulban, az 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1978. április 26-án megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Afgán Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya megállapodott abban, hogy támogatja és fejleszti az országaik közötti, illetve azokon átmenő közúti árufuvarozást. Tekintettel a két ország közötti baráti kapcsolatokra, valamint szárazföldi földrajzi helyzetükre, a Magyar Népköztársaság felajánlja a szárazföldi helyzetből fakadó különleges problémákkal kapcsolatos tapasztalatait. A szerződő felek, attól a szándéktól vezettetve, hogy elősegítsék a nemzetközi közúti árufuvarozást, a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
A megállapodás hatálya
A jelen megállapodás rendelkezései a két szerződő fél fuvarozói által birtokolt vagy üzemeltetett járművekkel végzett nemzetközi közúti árufuvarozásra terjednek ki:
a) az egyik szerződő fél területén levő bármely pont és a másik szerződő fél területén levő bármely pont között, figyelemmel a 7. cikk korlátozásaira;
b) a másik szerződő fél területén át;
c) harmadik országos forgalomban az 5/2. cikknek megfelelően.
2. cikk
Fogalmak
A jelen megállapodás céljaira:
a) „Fuvarozó” az a természetes vagy jogi személy, akit kormánya felhatalmazott nemzetközi fuvarozás végzésére;
b) „Tehergépjármű” a gépi meghajtású, az egyik fél területén bejegyzett közúti jármű, valamint a hozzá csatolt és ugyanazon a területen bejegyzett, továbbá ugyanazon fuvarokmánnyal ellátott pótkocsi vagy félpótkocsi;
c) Az „engedély” a hatóságok által, a jelen megállapodás rendelkezéseivel összhangban kiadott, egy útra érvényes jogosítvány;
d) Az „út” magában foglalja a visszautat is;
e) A „külön engedély” olyan különleges engedély, melyet az egyik szerződő fél illetékes hatósága a másik szerződő fél illetékes hatóságának közvetlen és hivatalos kérésére ad ki;
f) Az „illetékes hatóságokat” a kapcsolatos jegyzőkönyvben jelölik meg.
3. cikk
Engedélyezési rendszer
Minden, a két szerződő fél területéről és területére, valamint területén át fuvardíj vagy más ellenszolgáltatás ellenében, illetve saját számlára végzett árufuvarozás – a 4. cikkben felsoroltak kivételével – az alábbi engedélyezési rendszer alá esik:
a) minden egyes utat engedélyezni kell;
b) az engedélyt a gépjárművet nyilvántartó ország illetékes hatósága adja ki a másik szerződő fél illetékes hatóságának nevében, s az nem átruházható;
c) az engedély a kibocsátástól számított egy éven át érvényes;
d) az engedélyek formáját, valamint a kibocsátásukkal kapcsolatos eljárást a jelen megállapodás 6. cikkének megfelelően állapítják meg;
e) a jelen megállapodásban szereplő engedélyeket és külön engedélyeket a másik szerződő fél területén végzett minden fuvarozás során a járművön kell tartani és azokat az ellenőrzésre jogosult közegek felszólítására fel kell mutatni.
4. cikk
Engedélymentes fuvarozások
Nem szükséges engedély a következő fuvarozásokhoz:
a) vásári és kiállítási áruk, valamint felszerelések fuvarozása;
b) színházi díszletek és kellékek fuvarozása;
c) hangszerek, valamint hangfelvevő berendezések, filmfelvevő gépek és kellékek fuvarozása, rádió, televízió és filmfelvételek céljára;
d) versenylovak, állatok, versenyjárművek és sportrendezvények céljait szolgáló egyéb felszerelések fuvarozása;
e) meghibásodott járművek fuvarozása;
f) átköltözködési ingóságok fuvarozása;
g) hulláknak és elhunyt személyek hamvainak fuvarozása;
h) elsősegélynyújtás céljaira, különösen természeti katasztrófák idején, gyógyászati cikkek fuvarozása;
i) minden további árufajta fuvarozása a vegyesbizottság megállapodásától függően.
5. cikk
Belső és harmadik országos fuvarozások
1. Az a fuvarozó, akinek székhelye az egyik szerződő fél területén van, nem végezhet árufuvarozást a másik szerződő fél területén levő két pont között.
2. Az egyik szerződő fél területén bejegyzett fuvarozó a másik szerződő fél és bármely harmadik ország területe között a másik szerződő fél illetékes hatósága által kibocsátott külön engedély alapján végezhet fuvarozást.
6. cikk
Kontingensek,
adminisztratív és technikai előírások
1. Az engedélyeket az illetékes hatóságok által folytatott levelezés vagy tárgyalások útján megállapított éves kontingensek keretében adják ki. Az engedélyek kölcsönös szükségletének figyelembevétele mellett a kontingensek megállapításakor tekintetbe veszik Afganisztán különleges helyzetét, mint tengerparttal nem rendelkező és legkevésbé fejlett országét, amely távol van fő piacaitól.
2. A szerződő felek illetékes hatóságai együttesen határozzák meg a jelen megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges adminisztratív és technikai intézkedéseket, melyeket a kapcsolatos jegyzőkönyvben rögzítenek. Ezeket az intézkedéseket az illetékes hatóságok közötti levelezés vagy az alább leírt vegyesbizottság által folytatott tárgyalás útján elért megállapodás alapján lehet megváltoztatni azzal a céllal, hogy azok a közúti árufuvarozás időszerű igényeinek megfeleljenek.
3. Bármely illetékes hatóság kérésére képviselőik vegyesbizottság keretében találkoznak, hogy áttekintsék a jelen megállapodás végrehajtását és módosítsák a kapcsolatos jegyzőkönyvet.
7. cikk
Kijelölt útvonalak
A nemzetközi fuvarozók által jelen megállapodás alapján használható kijelölt útvonalakat a kapcsolatos jegyzőkönyv tartalmazza. A fel nem sorolt útvonalak használata külön engedélyhez kötött.
8. cikk
A járművek súlya és méretei
A jelen megállapodás keretei között fuvarozást végző járművek megengedett legnagyobb súlyát és méreteit a kapcsolatos jegyzőkönyv tartalmazza.
Abban az esetben, ha a fuvarozásra használt jármű súlya és/vagy mérete meghaladja annak a szerződő félnek a területén engedélyezett legnagyobb súlyokat és/vagy méreteket, melynek területén a fuvarozást végzik, e szerződő fél illetékes hatóságának külön engedélyét is meg kell szerezni.
9. cikk
Adómentesség
1. Az egyik szerződő fél területén bejegyzett közúti árufuvarozó járművek, melyek a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően ideiglenesen belépnek a másik szerződő fél területére, a kontingenseken belül mentesek a vonatkozó fuvarozási tevékenység után vagy a jármű birtoklásának vagy forgalomba helyezésének jogáért, valamint a fuvarozási engedélyek kiadásáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.
2. A jelen cikk szerinti mentesség nem terjed ki úthasználati díjakra, importált vagy exportált árucikkekre vonatkozó vámokra, a jármű normál üzemanyagtartályában levő üzemanyagon felüli üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adókra, valamint az engedélyezett súlyt és méreteket meghaladó járművekért fizetendő külön díjakra.
10. cikk
Külön vámrendelkezések
1. Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen megállapodás keretében nemzetközi fuvarozásokat végző járművek javítására ideiglenesen bevisznek a másik szerződő fél területére, mentesülnek az importengedélyezés alól, a vámoktól, valamint minden egyéb adótól és díjtól. A belépési határpont vámszervei ideiglenes behozatali okmányt állítanak ki és a kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a jármű bejegyzési országába vagy meg kell őket semmisíteni a vámhatóságok ellenőrzése mellett.
2. Azok a különleges járművek, melyek az egyik szerződő fél területén bejegyzett és a másik szerződő fél területén mozgás- és üzemképtelenné vált járművek javításához vagy vontatásához szükségesek, szerszámaikkal és berendezéseikkel együtt kiváltságos, ideiglenes importeljárás alá esnek.
11. cikk
Nemzeti jogszabályok alkalmazása
1. Az egyik szerződő fél területén bejegyzett fuvarozók és járművezetőik kötelesek megtartani a másik szerződő fél területén annak törvényeit és közlekedési szabályait.
2. Egyik szerződő fél sem alkalmaz korlátozóbb vagy szigorúbb követelményeket a másik szerződő fél járműveivel és gépjárművezetőivel szemben, mint amilyeneket saját járműveivel és gépjárműveivel szemben érvényesít.
3. Azokat a kérdéseket illetően, melyekkel a jelen megállapodás vagy nemzetközi egyezmények – melyekhez mindkét ország csatlakozott – előírásai nem foglalkoznak, azon ország nemzeti jogszabályai érvényesülnek, ahol az esemény bekövetkezett.
12. cikk
A megállapodás megszegése
Ha az egyik szerződő félnek a másik szerződő fél területén tartózkodó fuvarozója a jelen megállapodás valamely rendelkezését megsérti, akkor azon szerződő fél illetékes hatósága, melynek területén a megállapodás megszegése történt, erről a másik szerződő fél illetékes hatóságát (anélkül, hogy ez a területén érvényesíthető bármilyen jogkövetkezmény tekintetében előzetes állásfoglalást jelentene) tájékoztathatja és kérheti:
a) a megállapodás megszegését elkövető fuvarozó figyelmeztetését,
b) a figyelmeztetést arra utalással, hogy a megállapodás bármilyen további megszegése esetén az ezt elkövető fuvarozó tulajdonát képező vagy általa üzemeltetett járműveket ideiglenesen, meghatározott időtartamra, vagy véglegesen kitilthatják arról a területről, ahol a szerződésszegés történt,
c) a kitiltás tényének közlését.
Az illetékes hatóság, mely ilyen kérést kap, annak megfelelően jár el és intézkedéséről – amint az ésszerűen lehetséges – értesíti a másik illetékes hatóságot.
13. cikk
Hatálybalépés, érvényesség
1. Ez a megállapodás az azt a napot követő 30. napon lép hatályba, amikor a szerződő felek jegyzékben értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a jóváhagyásra vonatkozó jogszabályaiknak.
2. A megállapodás a hatálybalépéstől számított 2 évig marad érvényben és azután érvényessége évről évre hallgatólagosan meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik szerződő fél legalább 3 hónappal az év vége előtt felmondja.
Készült Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján két példányban, angol nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1978. május 26-ától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról – az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az Afgán Köztársaság elnevezése Afgán Iszlám Államra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.