• Tartalom
Oldalmenü

48/1978. (X. 12.) MT rendelet

a nemzetközi közös konténerhasználatról szóló, Karl-Marx-Stadtban, 1974. július hó 29-én kelt egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A Magyar Népköztársaság Kormányának jóváhagyásáról szóló értesítés megtörtént. Az Egyezmény 1976. szeptember hó 5. napján lépett hatályba.)

1. § A Minisztertanács a Nemzetközi Közös Konténerhasználatról szóló, Karl-Marx-Stadtban 1974. június hó 29-én kelt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„NEMZETKÖZI KÖZÖS
KONTÉNERHASZNÁLATI
EGYEZMÉNY
a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányai,
a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa tagországai együttműködésének további elmélyítését és tökéletesítését, valamint szocialista gazdasági integrációjuk fejlesztését célzó Komplex Program rendelkezéseitől vezettetve,
az egységes konténeres fuvarozási rendszer bevezetéséről szóló 1971. december 3-i Egyezményből kiindulva, és
figyelembe véve a nagy raksúlyú konténerek alkalmazásának előnyeit a nemzetközi áruszállításban és a nagy raksúlyú konténerek jobb kihasználása érdekében
az alábbiakban állapodtak meg:
I. Cikk
1. A Szerződő Felek, az egységes konténeres fuvarozási rendszer keretében, a nemzetközi forgalomban közösen fogják használni a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) előírásainak megfelelő 1. sorozatú C típusú (20 tonna bruttó súlyú) univerzális nagy raksúlyú konténereket.
2. Az ISO 1. sorozatú A, B és D típusú (30, 25 és 10 tonna bruttó súlyú) univerzális konténerek és a speciális konténerek nemzetközi forgalomban való használatát a Szerződő Felek illetékes szervei és szervezetei között megkötendő két- és többoldalú egyezmények alapján valósítják meg.
3. A nagy raksúlyú konténerek mellett - az Egyezmény 6. Cikkének megfelelően – a 2,5–5 tonna bruttó súlyú ISO 3. sorozatú univerzális konténerek is használhatók.
4. Az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket a Nemzetközi Közös Konténerhasználati Szabályzat (a továbbiakban: „SZPK Szabályzat”) rendezi, amelyet az Egyezmény IV. cikke szerint hagynak jóvá.
II. Cikk
1. Az ISO 1. sorozatú nagy raksúlyú konténerek átadása a Szerződő Felek országai között – meghatározott menetrend szerint közlekedő – külön konténervonatokkal, gépkocsi-szerelvényekkel és hajókkal történik.
2. Az érdekelt Szerződő Felek illetékes szervei és szervezetei közötti megállapodás alapján a konténerek csoportba rendezett vagy különálló vasúti pőrekocsin egyaránt átadhatók.
3. A nagy raksúlyú konténerek fuvarozására használt speciális vasúti pőrekocsikat az azonos nyomtávú vasutakon általában úgy kell közlekedtetni, mint a nemzetközi személyszállító vonatokat.
4. Konténerbe rakott küldeményt a nemzetközi forgalomban csak olyan állomásra, kikötőbe, vagy más helyekre lehet feladni, amelyet konténerkezelésre megnyitottak, mégpedig rendszerint az említett helyek vonzáskörzetében levő átvevő raktáráig történő fuvarozással.
5. A nemzetközi forgalomban konténerkezelésre megnyitott helyek jegyzékét saját területén valamennyi Szerződő Fél illetékes szerve vagy szervezete maga állapítja meg, és azt közli a többi Szerződő Fél illetékes szerveivel vagy szervezeteivel. A minden egyes konténer sorozatra külön összeállított jegyzékben fel kell tüntetni a bruttó konténersúlynak azt a legmagasabb értékét, amely az adott állomáson, kikötőben, illetőleg konténerkezelésre megnyitott más helyen – annak műszaki felszereltségénél fogva - kezelhető. A Szerződő Felek illetékes szervei vagy szervezetei tájékoztatják egymást az említett jegyzékek változásairól.
6. A konténerek a nemzetközi forgalomban a következő módon kerülnek átadásra:
a) rakottan – csak üzemképes állapotban;
b) üresen – üzemképes állapotban;
– az egyenlőtlen konténeráramlatok esetén felmerülő konténertartozás törlesztésére;
– az érdekelt Szerződő Felek illetékes szervei, illetőleg szervezetei közötti megállapodás alapján;
c) üresen – üzemképtelen állapotban: az érdekelt Szerződő Felek illetékes szervei, illetőleg szervezetei közötti megállapodás alapján;
d) üresen – üzemképes vagy üzemképtelen állapotban – a tervszerű fővizsgálat elvégzésére, a konténertulajdonos Szerződő Fél illetékes szerve, illetőleg szervezete által meghatározott feltételek szerint.
III. Cikk
1. A nagy raksúlyú konténerek közös használatának alapelvei:
a) a Szerződő Felek megőrzik tulajdonjogukat a saját konténerparkjukra;
b) az ISO 1. sorozatú C típusú (20 tonna bruttó súlyú) konténerek cseréje az egyenlő számú csere elve alapján történik. A cserekonténereknek minősítetteknek és egyenértékűeknek kell lenniük szerkezet, térfogat és raksúly tekintetében, továbbá meg kell felelniük a biztonságos konténerekről szóló Nemzetközi Konvenció (CSC) előírásainak, valamint az ENSZ/IMCO konferencia által a nemzetközi konténeres fuvarozásokkal kapcsolatban Genfben, 1972 decemberében elfogadott Vámegyezmény feltételeinek és az ISO ajánlásoknak. Bármely Szerződő Fél használhatja a többi Szerződő Fél tulajdonában levő konténereket mind a belföldi forgalomban, mind a többi Szerződő Fél területén levő helyek közötti forgalomban.
2. Az egyenlő számú csere elvétől eltérő transz-óceáni forgalomban az érdekelt Szerződő Felek illetékes szervei, illetőleg szervezetei beleegyezésével lehet a konténereket feladni.
3. Bármely Szerződő Fél felhasználhatja a többi Szerződő Fél tulajdonában levő konténereket harmadik országba történő fuvarozáshoz, ha ehhez a konténertulajdonos Fél illetékes szervei, illetőleg szervezetei hozzájárulnak.
4. A harmadik országba irányuló konténereket az egyenlő számú csere szerinti leszámolásnál nem kell figyelembe venni.
5. Mindegyik Szerződő Fél meghatározza azokat a közlekedési szervezeteit, amelyek konténerei a jelen Egyezmény feltételei alapján a Szerződő Felek országai közötti forgalomban használhatók.
6. A konténerátadásnál felmerült tartozást a konténernap túllépés száma szerint kiszámított díj alapján kell megfizetni. A tartozással kapcsolatos elszámolásra az SZPK Szabályzat rendelkezései az irányadók.
7. A konténerek szükséges üzemi karbantartását és időszakos vizsgálatát – a konténerek hovatartozásától függetlenül – a Szerződő Felek konténereket használó szervezetei végzik.
8. A konténerek tervszerű fővizsgálatát és az ennek során szükséges javításokat a konténertulajdonos Szerződő Felek illetékes szervei, illetőleg szervezetei biztosítják.
9. A konténerek elveszéséért, a javítást igénylő súlyos meghibásodásért vagy az olyan meghibásodásért, amelynek következtében a konténert a leltári állományból törölni kell, az SZPK Szabályzatnak megfelelően annak a Szerződő Félnek illetékes szervei, illetőleg szervezetei viselik a felelősséget, amelynek területén a konténer elveszett vagy meghibásodott.
10. A tervszerű fővizsgálat céljából a tulajdonos országba visszaküldött konténereket az egyenlő számú cserébe be kell számítani.
IV. Cikk
1. Az Egyezmény végrehajtásával, többek között a nagy raksúlyú konténerek nemzetközi vasúti, közúti, tengeri, folyami és kombinált fuvarozásával kapcsolatos nyilvántartási, elemzési, leszámolási, tájékoztatási és egyéb munkálatok elvégzésére a Szerződő Felek létrehozzák a Nemzetközi Közös Konténerhasználati Tanácsot (a továbbiakban: „SZPK Tanács”). Az SZPK Tanács végrehajtó munkaszerve a Nemzetközi Közös Konténerhasználati Iroda (a továbbiakban: „SZPK Iroda”).
2. Az SZPK Tanács az Egyezménnyel összefüggő kérdéseket megvitatja, és azokkal kapcsolatban határozatot hoz. A következő kérdésekben egyhangú határozatot kell hozni:
– az SZPK Szabályzat, valamint kiegészítésének és módosításának jóváhagyása;
– az SZPK Iroda Működési Szabályzata, valamint kiegészítésének és módosításának jóváhagyása;
– az SZPK Iroda Dolgozóinak Munkafeltételeiről rendelkező Szabályzat, valamint kiegészítésének és módosításának jóváhagyása;
– az SZPK Iroda szervezetének, személyi összetételének, valamint az azzal kapcsolatos módosításoknak és kiegészítéseknek jóváhagyása;
– az SZPK Tanács Eljárási Szabályzatának, valamint kiegészítésének és módosításának jóváhagyása;
– az SZPK Iroda költségvetésének jóváhagyása;
– az SZPK Iroda pénzügyi tevékenységének ellenőrzését végző Ellenőrző Bizottság megalakítása, továbbá a Bizottság Működési Szabályzatának, valamint módosításának és kiegészítésének jóváhagyása;
– a Szerződő Felek illetékes szervei vagy szervezetei által az SZPK Irodának nyújtandó információ terjedelmének és közlési rendjének meghatározása;
– az SZPK Tanács és az SZPK Iroda együttműködése a nemzetközi szervezetekkel.
Az SZPK Tanácsnak az egyéb kérdésekkel kapcsolatban is egyhangú határozathozatalra kell törekednie.
Amennyiben ezt nem sikerül elérnie, az SZPK Tanács határozata akkor tekinthető elfogadottnak, ha az összes tanácstagoknak legalább kétharmada mellette szavazott. A Tanács ily módon elfogadott határozata nem kötelező azokra a tanácstagokra, akik azt nem szavazták meg és az SZPK Tanács ülésének jegyzőkönyvébe erről bejegyzést tettek. A későbbiekben ezek a tanácstagok csatlakozhatnak az ilyen határozathoz.
3. Az SZPK Tanács konkrét feladatait, jogkörét, munkarendjét és tevékenységének egyéb kérdéseit az SZPK Tanács Alapszabálya állapítja meg, mely az Egyezmény melléklete és annak elválaszthatatlan része.
4. Az SZPK Tanács szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
5. Az SZPK Iroda feladatait, jogkörét, felépítését, létszámát, költségvetését és a tevékenységével kapcsolatos egyéb kérdéseket az SZPK Tanács Alapszabálya, valamint az SZPK Iroda Működési Szabályzata állapítja meg.
6. Az SZPK Iroda székhelye: Bukarest (RSZK).
V. Cikk
A Mongol Népköztársaság lehetőségeihez képest vesz részt az Egyezményben.
VI. Cikk
1. Az ISO 3. sorozatú (2,5–5,0 tonna bruttó súlyú) konténerek használatára a nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ), valamint a nemzetközi vasúti személy- és áruforgalomban a kocsik használatára vonatkozó Szabályzat (PPV) határozmányai irányadók, kivéve, ha azt két vagy többoldalú megállapodással eltérően szabályozzák.
2. A transz-óceáni forgalomban az ISO 3. sorozatú konténerek használatát a Szerződő Felek, illetőleg azok illetékes szervei vagy szervezetei közötti két- vagy többoldalú szerződéssel szabályozzák.
VII. Cikk
1. Az Egyezményt az 1980-ig terjedő időszakra kötötték. Ennek az időszaknak az elteltével az Egyezmény hatálya – a Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában – a továbbiakban minden alkalommal a következő 10 évre automatikusan meghosszabbodik.
2. Az Egyezményt az aláíró országok törvényhozásának megfelelően jóvá kell hagyni és 30 nappal azután lép hatályba, miután az országok közül az utolsó is átadta a jóváhagyásról szóló értesítést az Egyezmény letéteményesének. A IV. Cikk tekintetében az Egyezmény ideiglenesen az aláírás napján lép hatályba.
VIII. Cikk
Az Egyezmény megvalósítása céljából a Szerződő Felek, illetőleg illetékes szerveik és szervezeteik egymás között két vagy többoldalú kiegészítő megállapodásokat köthetnek a jelen Egyezményből eredő különleges kérdések rendezésére.
IX. Cikk
1. Az Egyezményt valamennyi Szerződő Fél egyetértésével lehet módosítani és kiegészíteni.
2. A Szerződő Felek az Egyezmény letéteményesével közlik a kiegészítésekre és módosításokra vonatkozó javaslataikat, aki egyeztetés céljából haladéktalanul megküldi azokat a többi Szerződő Félnek.
3. A Szerződő Felek a javasolt kiegészítésekkel és módosításokkal kapcsolatos véleményüket azok kézhezvételétől számított 90 napon belül közlik a letéteményessel. A letéteményes az utolsó vélemény beérkezésétől számított 15 napon belül közli a Szerződő Felekkel valamennyi Szerződő Fél véleményét.
4. Az egyeztetett kiegészítések és módosítások – kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodtak meg – 30 nappal azután lépnek hatályba, hogy a letéteményes megkapta a Szerződő Felek kiegészítésekre és módosításokra vonatkozó egyetértő értesítését.
X. Cikk
1. Az Egyezményhez az összes Szerződő Fél beleegyezésével más országok is csatlakozhatnak az erről szóló nyilatkozatuknak a letéteményes részére történő átadása útján, amelyről a letéteményes az összes Szerződő Felet haladéktalanul értesíti.
2. Más ország csatlakozásának feltételeit a Szerződő Felek határozzák meg, minden egyes csatlakozási nyilatkozatot átadó országgal való egyeztetés alapján.
3. Bármely más ország csatlakozása akkor lép hatályba, ha ahhoz az összes Szerződő Fél hozzájárulását adta; a hozzájárulásról a letéteményes a Szerződő Feleket értesíti.
XI. Cikk
1. Az Egyezményben való részvételét bármely Szerződő Fél felmondhatja szándékának a letéteményessel való közlése útján.
A felmondás a közlésnek a letéteményeshez érkezésétől számított 12 hónap elteltével lép hatályba; ugyanakkor erre a határidőre a felmondással kapcsolatos minden kölcsönös tartozást rendezni kell.
2. Az Egyezményben való részvétel felmondása nem érinti a Szerződő Feleknek, illetőleg illetékes szerveiknek és szervezeteiknek azokat a kötelezettségeit, amelyek az Egyezmény VIII. Cikkének megfelelően kötött megállapodásokból erednek.
XII. Cikk
Az Egyezményt megőrzésre a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Titkárságának kell átadni, amely ellátja az Egyezmény letéteményesének feladatait. Az Egyezmény hiteles másolatait a letéteményes az összes Szerződő Félnek megküldi.
Készült Karl-Marx-Stadtban (Német Demokratikus Köztársaság) 1974. június 29-én, 1 példányban, orosz nyelven.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. szeptember hó 5. napjától kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Szekér Gyula s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.