• Tartalom
Oldalmenü

50/1978. (X. 28.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között, Budapesten, az 1978. évi február hó 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi május hó 22. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten az 1978. évi február hó 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya
közötti kulturális és tudományos együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya
attól az óhajtól vezérelve hogy fejlessze a népeik közötti baráti kapcsolatokat valamint az együttműködést a kultúra a tudomány az oktatás a tájékoztatás a művészet és a sport területén,
a szuverenitás a nemzeti függetlenség és a jogegyenlőség elve alapján valamint a kölcsönös előnyök biztosításával azt alábbi egyezmény megkötését határozta el:
1. cikk
A Szerződő Felek fejlesztik az együttműködést a két ország kutatóintézetei között:
a) tudományos kutatók kölcsönös látogatásával elfogadott tanulmányi terv alapján;
b) tudományos könyvek kiadványok és egyéb vonatkozó információk cseréjével.
2. cikk
A Szerződő Felek elősegítik az együttműködést az oktatás területén:
a) a két ország egyetemi és más felsőoktatási intézményei közötti együttműködés előmozdításával;
b) professzorok és oktatók kölcsönös látogatásával;
c) felsőfokú és azt követő oktatásra szolgáló ösztöndíjak kölcsönös biztosításával;
d) gazdasági életüket földrajzukat történelmüket kultúrájukat és államszervezetüket ismertető szakkönyvek és tájékoztató anyagok cseréjével.
3. cikk
A Szerződő Felek tapasztalatcsere továbbképzés céljából kölcsönösen fogadják egymás szakembereit a kultúra és oktatás területén. E fogadások feltételeit a munkatervek rögzítik.
4. cikk
A Szerződő Felek előmozdítják az együttműködést az irodalom a színház a film a zene a képzőművészet és más kulturális területeken azért hogy megismerkedjenek a másik ország eredményeivel.
Ennek érdekében támogatják:
a) írók művészek filmesek rádiósok zeneszerzők valamint más művészeti ágazatokban dolgozók kölcsönös látogatását;
b) zene- és táncművészeti csoportok illetőleg előadók cseréjét;
c) a két ország kulturális és társadalmi életét bemutató kiállítások szervezését;
d) a másik ország irodalmi műveinek fordítását és kiadását;
e) egymás nemzeti ünnepe alkalmából kulturális események rendezését.
5. cikk
A Szerződő Felek előmozdítják a múzeumok könyvtárak és más kulturális intézmények közötti együttműködést a társadalmi kulturális művészeti és műszaki jellegű könyvek kiadványok mikrofilmek és rádióműsorok cseréjével.
6. cikk
A Szerződő Felek előmozdítják a két ország sajtóirodái a rádió és televízió intézményei közötti közvetlen együttműködést valamint sajtóképviselőik és tudósítóik kölcsönös látogatását.
7. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen meghívják egymás képviselőit az oktatás a kultúra és a művészetek területén rendezendő kongresszusokra konferenciákra fesztiválokra vagy egyéb nemzetközi rendezvényekre.
8. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország közötti turizmus fejlesztését.
9. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen segítséget nyújtanak a régészeti lelőhelyek feltárásában és megóvásában.
10. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország közötti sport- és ifjúsági tevékenységet.
11. cikk
A Szerződő Felek az országaikban érvényben levő rendelkezésekkel összhangban a kultúra a tudomány és a művészet terén elért eredmények ismertetése céljából támogatják hogy a másik Fél az érvényben levő megállapodás szerint folytathassa tevékenységét és lehetővé teszik a különböző tömegkommunikációs szervek igénybevételét.
12. cikk
A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása érdekében háromévenként munkaterveket kötnek amelyek a különböző együttműködési formák végrehajtási és pénzügyi feltételeit szabályozzák. A munkatervi tárgyalásokat a két ország fővárosaiban felváltva tartják.
13. cikk
Ez az Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelő jóváhagyást igényel és az erről szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba. Az Egyezmény öt évig marad hatályban és hatálya mindaddig újabb öt évre meghosszabbodik amíg azt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt hat hónappal fel nem mondja.
Készült Budapesten 1978. február hó 27. napján két eredeti példányban angol nyelven mindkét példány egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba rendelkezéseit azonban az 1978. évi május hó 22. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.