• Tartalom
Oldalmenü

29/1979. (VIII. 7.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság2 Kormánya között, Budapesten, az 1978. évi november hó 8. napján aláírt, egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1979. évi június hó 7. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi november hó 8. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Mozambiki Népi Köztársaság
Kormánya között
az egészségügyi együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügyi területén is továbbfejlődjék; abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták, hogy – az egyenlőség, a közös érdekek és a kölcsönösség alapelvei szerint – egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek, és e célból meghatalmazottaikat kinevezték, akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya kölcsönösen támogatják egymást az egészségügy területén.
2. cikk
A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében:
a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;
b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és közzétett statisztikai adataikat;
c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.
3. cikk
A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást:
a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;
b) az egészségügyi oktatás és képzés formáiról és módszereiről, és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;
c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészeti kongresszusok, konferenciák és sympoziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, sympoziumra küldenek hivatalos képviselőt.
4. cikk
A Szerződő Felek támogatják egymás állampolgárainak képzését és továbbképzését felsőoktatási intézményeikben.
5. cikk
a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (település-egészségügy, munka-egészségügy, élelmezés-egészségügy, és az iskola-egészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, a rovar- és rágcsálóirtás terén alkalmazott módszereikről, azok eredményeiről.
b) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket, és kérésre megküldik egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagok meghatározott számú példányait, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeiket.
c) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén:
aa) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére;
bb) rendeszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást, és kérésre általános tájékoztatást adnak országaik járványügyi helyzetéről.
6. cikk
a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereiről és azok eredményeiről.
b) Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő, vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő azon állampolgárait, akik ennek az Egyezménynek az alapján ideiglenesen területén tartózkodnak.
c) A Szerződő Felek – kérésre – fogadnak betegeket olyan esetekben, amikor a szükséges gyógykezelés a beteg hazájában nem biztosítható.
7. cikk
A Szerződő Felek kérésre megküldik egymásnak egészségügyi szakfolyóirataikat és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerészeti szakkönyveiket.
8. cikk
A Szerződő Felek
a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a Végrehajtási Tervben meghatározott időtartamra;
b) lehetővé teszik szakemberek meghívását előadások tartása céljából;
c) támogatják orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését;
d) támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását, azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.
9. cikk
A Szerződő Felek szakértőket küldenek egymáshoz, hogy a másik Fél országában meghatározott ideig dolgozzanak. Az említett szakértők kiküldésének és alkalmazásának feltételeit, az illetékes szervek által kötött közvetlen megállapodások tartalmazzák.
10. cikk
a) Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáért a Szerződő Felek egészségügyi miniszterei a felelősek.
b) Ennek az Egyezménynek a végrehajtása érdekében az Egészségügyi Minisztériumok általában kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az Egyezménnyel kapcsolatos pénzügyeket is tartalmazzák. Evégből képviselőik kétévenként összeülnek, felváltva a két fővárosban.
c) Rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel, sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.
11. cikk
a) Ezt az Egyezményt az aláírása napjától ideiglenesen alkalmazni kell. Az Egyezmény véglegesen hatályba lép, miután azt a Szerződő Felek Kormányai jóváhagyták és erről egymást diplomáciai úton értesítették.
b) Az Egyezmény öt évig marad hatályban. Amennyiben az Egyezményt legalább hat hónappal a határidő lejárta előtt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel, az további öt-öt évig érvényes marad.
Ezt az egyezményt Budapesten, 1978. november 8-án írták alá, két eredeti példányban, angol nyelven; mindkét példány egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban az 1979. évi június hó 7. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Mozambiki Népi Köztársaság elnevezése Mozambiki Köztársaságra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 52. §-ával megállapított szöveg.