• Tartalom
Oldalmenü

33/1979. (X. 14.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1979. évi augusztus hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvaitban az 1979. évi március hó 19. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és Kuvait Állam Kormánya közötti
egészségügyi együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek az alábbiak szerint:
1. cikk
A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya kölcsönös segítséget nyújt egymásnak az egészségügy területén.
2. cikk
A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében
a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;
b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és a közzétett statisztikai adataikat;
c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.
3. cikk
A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást:
a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;
b) az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről; és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és filmjeiket;
c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpóziumok idejéről, helyéről, tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, szimpóziumra küldenek hivatalos képviselőt.
4. cikk
1. A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (település-egészségügy, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy és az iskola-egészségügy) a járványügy, valamint a fertőtlenítés terén alkalmazott módszerekről, azok eredményeiről.
2. A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén
a) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, melyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére;
b) rendszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást és – kérésre – általános tájékoztatást adnak országaik járványügyi helyzetéről.
5. cikk
1. A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.
2. Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő azon állampolgárait, akik ideiglenesen területén tartózkodnak.
6. cikk
A Szerződő Felek:
1. Kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az Egyezmény Végrehajtási Tervében meghatározott időtartamra.
2. Lehetővé teszik szakemberek meghívását előadások tartása céljából.
3. Támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.
7. cikk
1. Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáért a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai a felelősek.
2. Ennek az Egyezménynek a végrehajtása érdekében az egészségügyi minisztériumok kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az Egyezménnyel kapcsolatos pénzügyi feltételeket is tartalmazzák. Evégből képviselőik kétévenként összeülnek, felváltva a két fővárosban.
3. Rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel, sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.
8. cikk
1. Az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni és akkor lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást a jóváhagyás megtörténtéről.
2. Ez az Egyezmény 5 évig marad hatályban. Amennyiben az Egyezményt legalább 6 hónappal a határidő lejárta előtt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel, az mindig további 5 évig marad hatályban.
Készült 1399. H. év, Rabee Al-Thani havának 20. napján, azaz 1979. március 19-én
két eredeti példányban, mindkettő magyar, arab és angol nyelven; mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1979. évi augusztus hó 6. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 53. §-ával megállapított szöveg.