• Tartalom
Oldalmenü

34/1979. (X. 24.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, az 1977. évi április hó 6. napján aláírt kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1979. évi május hó 21. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, az 1977. évi április hó 6. napján aláírt kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos együttműködési Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

A Magyar Népköztársaság Kormányának és az
Amerikai Egyesült Államok Kormányának
kulturális, oktatási, tudományos és
műszaki-tudományos együttműködési egyezménye
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
tekintetbe véve a magyar és az amerikai népet egymáshoz fűző történelmi barátságot;
abban a meggyőződésben, hogy a kulturális, oktatási, tudományos, műszaki-tudományos és egyéb területeken megvalósuló cserék és együttműködés hozzájárulnak a magyar és az amerikai nép megértésének elmélyítéséhez, továbbá a két ország kölcsönösen előnyös kapcsolatainak fejlesztéséhez;
annak tudatában, hogy a két ország kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos intézményeinek cseréi és együttműködése hozzájárulnak népeik kulturális és anyagi fejlődéséhez;
figyelembe véve a két ország egymással már fennálló kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos cseréit, valamint együttműködését és azok továbbfejlődését kívánva;
megerősítve óhajukat, hogy népeik érdekében hozzájáruljanak a békéhez, biztonsághoz, igazságossághoz és együttműködéshez Európában, amint az az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában kifejezésre jut;
a következőkben állapodnak meg:
I. cikk
1. A Felek elősegítik a másik ország kulturális öröksége iránti érdeklődés növelését és kulturális eredményeinek szélesebb körű megismertetését.
Ennek érdekében a Felek, számukra megfelelő módon, a kölcsönös előnyök alapján elősegítik a két ország cseréit és együttműködését a művészetek, a kultúra, az oktatás, a humán tudományok, az irodalom és a társadalomtudományok területén, és megfelelő lehetőséget biztosítanak az e területeken működő szervezetek, intézmények és személyek kapcsolatai és közös tevékenysége számára.
2. A Felek országaik illetékes szerveit és intézményeit arra ösztönzik, hogy akciókat irányozzanak elő, amelyek többek között magukban foglalhatják:
a) kulturális, oktatási és dokumentatív jellegű kiállítások és egyéb bemutatók cseréjét;
b) a másik országban alkotott művészeti, irodalmi és tudományos művek lefordítását és kiadását;
c) a másik ország színpadi és zeneműveinek bemutatását;
d) a másik ország játék-, dokumentum- és oktatási filmjeinek forgalmazását és bemutatását; a két ország filmtudományi intézeteinek és kísérleti filmszínházainak együttműködését, továbbá egyéb, kölcsönösen előnyös tevékenységet a filmgyártás, a rádió és a televízió területén;
e) a másik ország művészeti együtteseinek és egyéni előadóművészeinek fellépéseit;
f) az építőművészet, irodalom, zene, festészet, szobrászat, színház és más művészeti területek képviselőinek cseréjét.
3. A Felek bátorítják és megkönnyítik
a) az egyetemek és más felsőoktatási intézmények, tudományos társaságok és kulturális szervezetek együttműködését a közös érdeklődésre számot tartó területeken;
b) könyvek, tankönyvek, folyóiratok és egyéb írásos, vagy szemléltető dokumentációs anyagok cseréjét kulturális és tudományos szervezeteik, egyetemeik és más oktatási intézményeik, valamint tudományos társaságaik használatára;
c) közös kutatás, konferenciák és szimpóziumok megrendezésében való együttműködést;
d) postgraduáns hallgatók, egyetemi oktatók, előadók, tudósok, kutatók, professzorok, valamint oktatási és egyéb szakemberek cseréjét.
4. A Felek megkönnyítik az e cserék alapján a másik országból érkező résztvevők számára a fogadó ország nyilvánosan látogatható levéltárainak, könyvtárainak és múzeumainak látogatását.
5. A Felek megkönnyítik a diplomák összehasonlíthatóságára és egyenértékűségére vonatkozó információcserét.
II. cikk
1. A Felek a kölcsönös előnyök alapján elősegítik és megkönnyítik a cserét és az együttműködést az elméleti és alkalmazott természettudományok, valamint a műszaki tudományok területén és megfelelő lehetőséget nyújtanak a két ország vállalatai, tudományos és műszaki-tudományos intézményei és szervezetei, kutatóintézetei, egyetemei és más felsőoktatási intézményei, valamint tudósai, kutatói és szakemberei kapcsolataihoz és közös tevékenysége számára a kölcsönös érdekek alapján meghatározott szakterületeken és témákban.
2. A Felek a II/1. pontban foglalt tudományos és műszaki-tudományos együttműködés fejlesztése és kibővítése céljából többek között megkönnyítik:
a) a kutatók, tudósok és más szakemberek látogatásait, tanulmányútjait és konzultációit;
b) programok és projektumok közös kidolgozását és végrehajtását, beleértve a közös kutatást, a fejlesztést, az ellenőrző vizsgálatokat, valamint a kutatási eredmények és tapasztalatok cseréjét;
c) közös tanfolyamok, konferenciák és szimpóziumok szervezését;
d) tudományos és műszaki-tudományos filmek cseréjét;
e) tudományos és műszaki-tudományos kiállítások, valamint bemutatók nem kereskedelmi alapon történő rendezését;
f) tudományos és műszaki-tudományos dokumentációk és információk cseréjét;
g) tudományos és műszaki-tudományos jellegű könyvek, folyóiratok és más nyilvánosan elérhető kiadványok cseréjét.
III. cikk
1. A Felek elősegítik a két ország jelentős országos feladatokat ellátó szervezeteinek és intézményeinek tudományos együttműködését és e célból megvizsgálják szükség szerint külön megállapodások kötését az Egyezmény célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.
2. A Felek minden megfelelő intézkedést megtesznek a Magyar Népköztársaság Kulturális Kapcsolatok Intézete és az Amerikai Egyesült Államok Országos Tudományos Alapítványa egyezménye végrehajtásának ösztönzése és elérése érdekében.
IV. cikk
A Felek elősegítik a két ország sportszervezeteinek együttműködését, különösen az egyéni és csapatbemutatók, valamint versenyek szervezését; továbbá testnevelési és sportszakemberek cseréjét.
V. cikk
Ennek az Egyezménynek a végrehajtása céljából kétéves időszaki munkatervek készülnek a kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos területeken. E munkatervek megvalósításával a Felek erre illetékes szerveiket bízzák meg.
Az Egyezmény végrehajtásának áttekintése, az említett munkatervek kidolgozása, valamint jövőbeni akciók megvizsgálása céljából a Felek kijelölt képviselői kölcsönösen megállapított rendszeres időközönként, felváltva Budapesten és Washingtonban találkoznak.
VI. cikk
Ennek az Egyezménynek a rendelkezései nem érintik egyik Fél hazai törvényeit vagy egyéb jogszabályait sem. A kötelezettségek, amelyeket a kormányok ebben az Egyezményben magukra vállaltak, alá vannak vetve az illető ország Alkotmányának, valamint hatályos törvényeinek és egyéb jogszabályainak. E kereteken belül mindkét Fél minden tőle telhetőt megtesz, hogy kedvező feltételeket biztosítson az Egyezmény rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az annak alapján létrejövő cserék és együttműködés megvalósításához.
VII. cikk
A Felek megállapodnak, hogy az általuk megfelelőnek ítélt módon elősegítik és megkönnyítik a kölcsönösen elfogadható további cseréket és együttműködést, amelyet ennek az Egyezménynek a célkitűzéseivel összhangban a két országnak a kultúra, az oktatás, a tudományok és a műszaki tudományok területén működő érdekelt szervezetei, intézményei, valamint személyei kezdeményeznek.
VIII. cikk
Az aláírást követően az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Magyar Népköztársaság Kormánya írásban értesíti az Amerikai Egyesült Államok Kormányát, hogy az Egyezményt a Magyar Népköztársaság Kormánya jóváhagyta.
Ez az Egyezmény két évig marad hatályban. Az Egyezmény a Felek kölcsönös megállapodásával módosítható vagy kiegészíthető és bármelyik Fél által felmondható a másik Félhez hat hónappal korábban intézett írásbeli értesítés alapján.
Amennyiben lejárta előtt legalább hat hónappal egyik fél sem mondja fel írásban, az Egyezmény hatálya mindannyiszor további kétéves időszakokra hosszabbodik meg.
A fentiek hiteléül a Felek e célra szabályosan meghatalmazott képviselői az Egyezményt aláírták.
Készült két példányban Budapesten, az 1977. év április hónap 6. napján magyar és angol nyelven, mindkettő egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban az 1979. évi május hó 21. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.