• Tartalom
Oldalmenü

11/1980. (IV. 4.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai2 Arab Jamahiriya között Tripoliban, az 1979. évi január hó 22. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1979. évi november hó 17. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya között Tripoliban az 1979. évi január hó 22. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya
között az egészségügyi együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén tovább fejlődjék, – abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához – elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési Egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikat kinevezték
a Magyar Népköztársaság Kormánya
Dr. Schultheisz Emil
egészségügyi minisztert,
a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya
Dr. Muftah Usta Omer
egészségügyi titkárt,
akik az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya kölcsönös segítséget nyújt egymásnak az egészségügy területén.
2. cikk
A két Fél az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében
1. tájékoztatja egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályokról;
2. közli egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és a közzétett statisztikai adataikat;
3. tájékoztatja egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldi.
3. cikk
A két Fél az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatja egymást
1. a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;
2. az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről, és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;
3. az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészeti kongresszusok, konferenciák és symposiumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, symposiumra küldenek hivatalos képviselőt.
4. cikk
1. A két Fél tájékoztatja egymást a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy és az iskola-egészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás terén alkalmazott módszereikről, azok eredményeiről.
2. A két Fél közli egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeit és kérésre megküldi egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagok meghatározott számú példányait, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeit.
3. A két Fél a fertőző betegségek elleni küzdelem terén
a) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatja egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére;
b) rendszeresen megküldi egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást – és kérésre – általános tájékoztatást ad országaik járványügyi helyzetéről.
5. cikk
1. A két Fél tájékoztatja egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereiről és azok eredményeiről.
2. Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő, vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő azon állampolgárait, akik ennek az Egyezménynek az alapján ideiglenesen területén tartózkodnak.
6. cikk
A két Fél – kérésre – megküldi egymásnak egészségügyi szakfolyóirataikat és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerészeti szakkönyveiket.
7. cikk
A két Fél
1. kiküld egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a végrehajtási tervben meghatározott időtartamra;
2. lehetővé teszi szakemberek meghívását előadások tartása céljából;
3. támogatja orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését;
4. támogatja tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását, azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.
8. cikk
A két Fél szakértőket küld egymáshoz, hogy a másik Fél országában meghatározott ideig dolgozzanak. Az említett szakértők kiküldésének és alkalmazásának feltételeit az illetékes szervek által kötött közvetlen megállapodások tartalmazzák.
9. cikk
1. Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáért a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya Egészségügyi Titkársága a felelős.
2. Ennek az Egyezménynek a végrehajtása érdekében a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya Egészségügyi Titkársága kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az Egyezménnyel kapcsolatos pénzügyi feltételeket is tartalmazzák. Evégből képviselőik kétévenként összeülnek, felváltva a két fővárosban.
3. Rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.
10. cikk
1. Ez az Egyezmény aláírása napján ideiglenesen hatályba lép. Az Egyezményt a két Fél alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény véglegesen a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.
2. Ez az Egyezmény 5 évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt legalább 6 hónappal a határidő lejárta előtt a két Fél egyike sem mondja fel, az minden esetben további öt évig marad érvényben.
Ezt az Egyezményt Tripoliban, 1979. január 22-én írták alá, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven. A magyar és az arab szöveg egyaránt hiteles; az angol szöveg magyarázó jellegű.
(Aláírások.)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1979. évi november hó 17. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A libiai fél államának elnevezése, Libiai Arab Szocialista Népi Közösség.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 59. §-a szerint módosított szöveg.