• Tartalom

114/1980. (IK 7.) IM utasítás

a szabadságvesztésre elítélt személyeknek büntetésük hazai végrehajtása céljából történő átadásáról szóló, Berlinben, az 1978. évi május hó 19. napján kelt egyezmény végrehajtásáró l1

1990.12.31.
A szabadságvesztésre elítélt személyeknek büntetésük hazai végrehajtása céljából történő átadásáról Berlinben, az 1978. évi május hó 19. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1979. évi 26. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendelem.

1. § (1) Az elítéltnek az Egyezmény 5. cikkének (1) bekezdése szerinti átadására, illetőleg az erre vonatkozó javaslattételre, a bíróság kezdeményezésére, vagy az elítéltnek és a Btk. 137. §-ának 5. pontjában felsorolt hozzátartozóinak kérelmére kerül sor.

(2) Az elítélt átadásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása érdekében az a bíróság, amely az Egyezményben részes állam állampolgárával szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásáról gondoskodik, az elítélésről az igazságügy-miniszternek haladéktalanul jelentést tesz.

(3) A jelentéshez a bíróság az Egyezmény 7. cikkének (2) bekezdése a)–g) pontjában felsorolt mellékleteket csatolja.

2. § Az átadásra vonatkozó kérelem lehetőségére [Egyezmény 5. cikk (3) bekezdés] az 1. § (2) bekezdésében említett bíróságnak kell figyelmeztetni az elítéltet.

3. § (1) A külföldi állampolgár elítéltnek hazai illetékes hatóságai részére történő átadásáról – az erről szóló megállapodást (Egyezmény 9. cikk) követően – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gondoskodik.

(2) Amennyiben az elítéltet olyan államnak kell átadni amellyel nincs közös határunk (Egyezmény 16. cikk), átadását a Belügyminisztérium illetékes szervei végzik.

(3) Az átadást a kiadatás, illetőleg a büntetőeljárás felajánlása foganatosítására vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell végrehajtani.

4. § (1) Az átvett magyar állampolgár elítéltet a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben kell fogva tartani.

(2) Az elítélt fogva tartására a kiadatási letartóztatásra vonatkozó szabályok érvényesek. [8/1979. (VI. 30.) IM r. 148. § (1) bek.2]

5. § Az Egyezmény 12. cikkében említett bírósági határozatot – ennek jogerőre emelkedése után – a Fővárosi Bíróság a Nemzetközi Jogi Kapcsolatok Önálló Osztályához felterjeszti.

6. § (1) Az Egyezmény 13. Cikkének (3) bekezdésében említett esetben külföldi állampolgár elítéltre kiható közkegyelmi rendelkezésről a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága értesíti az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Kapcsolatok Önálló Osztályát.

(2) Amennyiben a közkegyelmi rendelkezés meghozatala idején az elítélt a szabadságvesztést még nem kezdte meg, az értesítést annak a bíróságnak az elnöke küldi meg, amely a szabadságvesztés végrehajtása iránti intézkedésre illetékes.

(3) A közkegyelmi rendelkezések esetleges alkalmazása érdekében a külföldi állampolgárságú elítélteket, átadásuk után is nyilván kell tartani. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagy – ha a szabadságvesztés végrehajtását még nem kezdték meg – a bírósági büntetés-végrehajtási csoport ezeket az elítélteket addig tartja nyilván, amíg a Nemzetközi Jogi Kapcsolatok Önálló Osztályától büntetésük végrehajtásáról, vagy végrehajthatóságának megszűnéséről értesítést nem kap.

7. § (1) Az Egyezmény 14. és 15. cikkében szabályozott esetekben, az 1. § (2) bekezdésében említett bíróság a határozatot a Nemzetközi Jogi Kapcsolatok Önálló Osztályához felterjeszti.

(2) A felterjesztett határozat fordításáról a Nemzetközi Jogi Kapcsolatok Önálló Osztálya gondoskodik.

8. § Ez az utasítás kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1979. november 10. napjától kezdődően kell alkalmazni.

1

Az utasítást a 2007: LXXXII. törvény 1. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2008. január 1. napjával.

2

A rendeletet a 16/1999. (XI. 10.) IM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére