• Tartalom
Oldalmenü

15/1980. (V. 23.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, az 1979. évi október hó 30. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1980. évi március hó 12. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, az 1979. évi október hó 30. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
A Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Olasz Köztársaság Kormánya
között az Egészségügyi Együttműködés tárgyában
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, az alábbiakban állapodtak meg:
I. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást:
a) az egészségügy szervezetéről;
b) az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén alkalmazott formákról és módszerekről;
c) a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;
d) a közegészségügy, település-egészségügy, munkaegészségügy, élelmezésügy, iskolaegészségügy és a járványügy terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;
e) az orvostudományi kutatások legfontosabb eredményeiről;
f) az információgyűjtés és feldolgozás terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;
g) a lakosság egészségügyi felvilágosítása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről.
II. cikk
A Szerződő Felek elősegítik:
a) orvostudományi-egyetemi intézeteik, tudományos kutatóintézeteik, egészségügyi intézményeik és orvostudományi egyesületeik együttműködését;
b) tudósokból, szakemberekből álló munkacsoportok létrehozását;
c) a másik Fél állampolgárainak szakképzésben és továbbképzésben való részesítését, felsőoktatási és tudományos intézményeikben;
d) szakemberek és tudósok részvételét a másik Fél által rendezett kongresszusokon, tudományos tanácskozásokon.
III. cikk
A Szerződő Felek előmozdítják:
tudósok, kutatók, orvosok, gyógyszerészek, egyetemi és szakiskolai oktatók, valamint egyéb egészségügyi dolgozók cseréjét, tanulmányok folytatása és tapasztalatcsere céljából.
IV. cikk
A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtásának biztosítása érdekében, a Felek képviselőiből álló Vegyesbizottságot hoznak létre.
A Vegyesbizottság kétévenként ül össze, felváltva Magyarországon és Olaszországban. Kijelöli az együttműködés specifikus területeit és munkaprogramokat dolgoz ki; az ezekre vonatkozó pénzügyi kötelezettségek meghatározása az Egyezmény végrehajtásában illetékes államigazgatási szervek költségvetési előirányzatán belül történik.
Ezenkívül a Vegyesbizottság ellenőrzi az együttműködési programok megvalósulását.
Szükség esetén bármely tagozat elnökének kérésére a Vegyesbizottság rendkívüli ülésre is összehívható.
V. cikk
A Szerződő Felek diplomáciai úton közlik egymással a Vegyesbizottság elnökeinek és tagjainak névsorát, valamint az esetleges későbbi változásokat.
VI. cikk
A jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek bejelentik egymásnak, hogy az Egyezmény hatálybalépésével kapcsolatban saját belső jogszabályaik által előírt eljárások befejeződtek.
Az Egyezmény öt évre érvényes, és amennyiben egyik Fél sem mondja fel írásos formában, legalább hat hónappal a lejárat előtt, érvénye további ötéves periódusokra meghosszabbodik.
Készült Rómában, az 1979. évi október hó 30. napján, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1980. évi március hó 12. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 60. §-a szerint módosított szöveg.