• Tartalom
Oldalmenü

18/1980. (V. 29.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi szeptember hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1980. évi február hó 20. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi szeptember hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Kulturális és tudományos együttműködési
egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Máltai Köztársaság Kormánya között
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya
attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék a két nép baráti kapcsolatait és együttműködését, hogy elősegítsék az információcserét a tudományok, az oktatás, a művészetek, a kultúra, a sajtó, a rádió, a televízió és a sport területén, ekképpen is hozzájárulva az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmánya határozatainak végrehajtásához,
a nemzeti szuverenitás, az egyenlőség és a másik ország belügyeibe történő be nem avatkozás elveinek kölcsönös tiszteletben tartása alapján az alábbi Egyezmény megkötését határozták el.
1. cikk
A Szerződő Felek bátorítanak minden olyan tevékenységi formát, amely hozzájárulhat a másik országnak a kultúra, a tudomány és az oktatás területén elért fejlődése és eredményei jobb megismeréséhez. E célból bátorítják tudományos és kutatóintézeteik, oktatási, kulturális és művészeti intézményeik együttműködését, a tudósok, kutatók, művészek és szakértők kölcsönös látogatásait és információcseréjét.
2. cikk
A Szerződő Felek anyagi lehetőségeiktől függően kölcsönösen ösztöndíjakat bocsátanak egymás rendelkezésére elméleti és gyakorlati tudományos tanulmányok és tudományos kutatások folytatására.
3. cikk
A Szerződő Felek bátorítják a kapcsolatok fejlődését az oktatás területén, és:
a) elősegítik az együttműködést intézményeik között az oktatás valamennyi szintjén;
b) törekedni fognak professzorok és előadók küldésére, oktatási célú előadások tartása és az intézmények közötti kapcsolatok kialakítása céljából;
c) törekedni fognak a két ország gazdaságára, földrajzára, történelmére és kultúrájára vonatkozó dokumentációk és információk cseréjére.
4. cikk
A Szerződő Felek az alábbi eszközökkel bátorítják az együttműködést az irodalom, a színházművészet, a zene, a film, a művészetek és a kultúra egyéb területein:
a) írók, művészek, zeneszerzők, színészek, filmszínészek és egyéb szakemberek látogatásai;
b) művészegyüttesek és szólisták cseréje hangversenyeken, illetve más előadásokon történő fellépés céljából;
c) kiállítások rendezése viszonossági alapon a kultúra, a tudomány, a művészetek és a közoktatás területén;
d) irodalmi, tudományos és oktatási művek fordítása, megjelentetése és terjesztése;
e) filmnapok szervezése.
5. cikk
A Szerződő Felek könyvek, bibliográfiai anyagok, egyéb kiadványok, valamint mikrofilmek cseréje útján bátorítják a kapcsolatok fejlődését múzeumaik, könyvtáraik, levéltáraik és egyéb kulturális intézményeik között.
6. cikk
A Szerződő Felek törekedni fognak arra, hogy kulturális, történelmi és földrajzi kérdésekben az országukban használt tankönyvek helyes és pontos képet tükrözzenek a másik Szerződő Fél országáról.
7. cikk
A Szerződő Felek bátorítják sajtószerveik, rádió- és televízió szervezeteik együttműködését, és a két ország újságíróinak kölcsönös látogatásait.
8. cikk
A Szerződő Felek törekedni fognak arra, hogy elősegítsék a nemzeti UNESCO Bizottságaik közötti kapcsolatok erősödését.
9. cikk
A Szerződő Felek bátorítják:
1. képviselőik részvételét a másik Fél által szervezett nemzetközi sportrendezvényeken, versenyeken és találkozókon;
2. a két ország sportszövetségeinek együttműködését;
3. nemzeti idegenforgalmi szervezeteik kapcsolatait a két ország közötti idegenforgalom növelése céljából.
10. cikk
Az Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek illetékes szervei anyagi lehetőségeiktől függően, meghatározott időtartamra szóló munkaterveket dolgoznak ki, amelyek rögzítik a konkrét együttműködési terveket, az eljárás módját és a pénzügyi feltételeket.
11. cikk
1. Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni, illetve meg kell erősíteni. Az Egyezmény a jóváhagyásról, illetve a megerősítésről szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.
2. Az Egyezmény öt évig marad hatályban, és ezután hatálya minden ötéves időszak leteltével további öt évre minden külön intézkedés nélkül meghosszabbodik.
12. cikk
1. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja; a felmondás egy évvel azt követően lép hatályba, hogy erről írásos formában értesítette a másik Felet.
2. Felmondás esetén a kedvezményezetteket az élvezeti jogok az év végéig illetik meg.
3. A diákoknak biztosított ösztöndíjak az illető diák által látogatott előadássorozat végéig maradnak érvényben.
13. cikk
1. Bármelyik Szerződő Fél kérheti az Egyezmény vagy egy része felülvizsgálatát, illetve módosítását.
2. A felülvizsgálat, illetve a módosítás az annak elfogadását igazoló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.
Készült Budapesten, az 1978. évi szeptember hó 6. napján, két eredeti példányban, angol nyelven.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1980. évi február hó 20. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 61. §-ával megállapított szöveg.