• Tartalom
Oldalmenü

27/1980. (VII. 15.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége2 Kormánya között Budapesten, az 1979. évi június hó 1. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1979. évi június hó 1. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Kulturális és tudományos együttműködési
Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetsége Kormánya között
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya,
a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, a magyar és a szovjet nép közötti megbonthatatlan testvéri barátságból kiindulva és ennek továbbfejlesztése és megszilárdítása céljából,
a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés elveivel összhangban,
a kommunizmus és a szocializmus országaikban történő építésének, a marxizmus-leninizmus és a szocialista internacionalizmus elvein nyugvó eszmei egység és a mindenoldalú együttműködés erősítésének alapvető érdekeitől vezérelve,
abban a meggyőződésben, hogy a kulturális és a tudományos kapcsolatok ezeket az érdekeket szolgálják és fontos szerepet játszanak a szocialista nemzeti kultúrák kölcsönös gazdagításában, állandó figyelmet fordítva a sokoldalú kulturális és tudományos együttműködés fejlesztésére,
törekedve a szellemi értékek megőrzésére és gyarapítására, azok széles körű felhasználására a két ország állampolgárai kulturális színvonalának emelésében,
kiindulva a két nép közötti barátság forradalmi és haladó hagyományaiból, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 1968. november 16-án aláírt kulturális és tudományos együttműködési Egyezmény végrehajtása során szerzett tapasztalatokból, valamint a Magyar-Szovjet Kormányközi Kulturális Együttműködési Bizottság tevékenységének gyakorlatából,
attól az óhajtól vezérelve, hogy a kulturális és tudományos együttműködés révén elősegítsék a béke megszilárdítását, a feszültség enyhítését és a biztonságot az európai földrészen és az egész világon, a gyümölcsöző és egyenjogú kulturális és tudományos kapcsolatok megvalósítását a különböző társadalmi rendszerű államok között,
a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
A Szerződő Felek elősegítik az együttműködés és a tapasztalatcsere további fejlesztését és szélesítését a tudomány, a kultúra, az oktatásügy, az irodalom, a művészetek, a sajtó, a rádió, a televízió, a közművelődés, az egészségügy, az idegenforgalom, a testnevelés és sport, valamint a műemlékvédelem terén és más területeken.
A Szerződő Felek rendszeresen és hatékonyan együttműködnek az MSZMP és az SZKP legfontosabb határozatainak népszerűsítésében, megismertetik dolgozóikkal a másik ország kommunista és szocialista építőmunkájában, külpolitikájában, gazdasági és kulturális életében elért eredményeit.
2. cikk
A Szerződő Felek elősegítik tömeghatású komplex rendezvények szervezését a két ország állami ünnepei, főbb nemzeti és nemzetközi jelentőségű jubileumai és évfordulói alkalmából, felhasználva e célra a kulturális együttműködés különböző területeit.
3. cikk
A Szerződő Felek a testvéri kölcsönös segítségnyújtás és a nemzetközi szocialista munkamegosztás elvei alapján elősegítik az együttműködés továbbfejlesztését és elmélyítését a társadalom- és a természettudományok, az orvos- és az agrártudományok területén, a kommunista és a szocialista építés feladatainak sikeres megoldása céljából.
A Szerződő Felek elősegítik:
a széleskörű kooperációt és szakosodást a két ország közötti tudományos együttműködés területén, így a KGST keretei között is;
az együttműködés fejlesztését a társadalomtudományok területén, a többi között a kommunizmus és a fejlett szocializmus felépítésével kapcsolatos elméleti kérdések közös kidolgozását, felhasználva az elért eredményeket a marxizmus-leninizmus, a szocializmus előnyeinek népszerűsítése céljából, valamint az imperializmus politikája és ideológiája elleni közös harcban;
munkabizottságok és állandó munkacsoportok létrehozását, külön figyelmet szentelve a magyar-szovjet társadalomtudományi együttműködési bizottság tevékenységének;
közös tudományos kutatóintézetek, tudományos laboratóriumok, közös tudományos kutató, tervező és szerkesztő kollektívák létrehozását az olyan témákban történő leghatékonyabb kutatás megvalósítása céljából, amelyek kölcsönös érdeklődésre tartanak számot és amelyeknek mindkét országban nagy jelentősége van a népgazdaság fejlesztése szempontjából, továbbá a kétoldalú és többoldalú tudományos tevékenység egyéb hatékony formáinak megvalósítását;
tudományos folyóiratok, dokumentum-, tanulmány- és egyéb kiadványgyűjtemények két- és többoldalú alapon történő kiadását, valamint a tudományos kutatásokról szóló tájékoztatások cseréjét;
a két ország tudományos akadémiái, tudományos kutatóintézetei és szervezetei, valamint az egyes minisztériumok és főhatóságok intézetei közötti kapcsolatok fejlesztését;
tudósok, tudományos kutatók és szakértők cseréjének bővítését tudományos kutatómunka folytatása céljából, ezen belül a küldő Fél költségén is, előadások tartása, tudományos rendezvényeken, kongresszusokon, konferenciákon, szimpóziumokon, konzultációkon, tudományos ülésszakokon való részvétel és tapasztalatcsere céljából;
tudományos kutatók, köztük fiatal tudósok kölcsönös küldetését rövid vagy hosszú időtartamú tanulmányutakra szakmai továbbképzés, szakosodás és tudományos anyagok gyűjtése céljából.
4. cikk
A Szerződő Felek támogatják a széles körű együttműködést és tapasztalatcserét a felső- és középfokú oktatás és szakoktatás, a nevelésügy, valamint a szakmunkásképzés területén.
E célból elősegítik:
a megfelelő minisztériumok és főhatóságok közötti együttműködés további tökéletesítését és hatékonyságának fokozását;
a felsőoktatási intézmények, egyes tanszékek, pedagógiai tudományos kutatóintézetek, általános iskolák és középfokú szakoktatási intézmények közvetlen kapcsolatainak, együttműködésének fejlesztését és elmélyítését, az oktató-nevelő és kutató tevékenység összehangolását és a legkorszerűbb oktatási módszerek bevezetését;
a tudományos és tudományos-pedagógiai információk, valamint tudományos kutatók és szakemberek cseréjének bővítését a pedagógia időszerű kérdéseinek közös kidolgozására, a pedagógiai folyóiratok és lapok szerkesztőségei közötti közvetlen együttműködést;
tanárok, valamint lektorok munkáját a másik ország felső- és középfokú oktatási intézményeiben, valamint továbbképző tanfolyamain, oktatómunka végzése, előadások, konzultációk tartása és szakmai gyakorlaton való részvétel céljából;
az együttműködés továbbfejlesztését tudományos és pedagógiai szakemberek képzésében rendes és levelező aspirantúra révén, beleértve disszertációk megvédését, valamint a tudományos és pedagógiai szakmai továbbképzést;
az együttműködést szakemberek egyetemeken és főiskolákon történő teljes és részképzésében;
az együttműködés és a tapasztalatcsere továbbfejlesztését a szakmunkásképzésben, a szakmunkásképzés formáinak és módszereinek tökéletesítésében, a szakmunkásképzés egyes problémáinak tanulmányozásában, valamint a szakfolyóiratok szerkesztőségei közötti kapcsolatok bővítését;
az együttműködés kialakítását és fejlesztését a tudományos diákkörök, az oktatási intézmények társadalmi, tömeg- és sportszervezetei között a tanulóifjúságnak a szocialista internacionalizmus és a népek közötti barátság szellemében történő nevelése érdekében;
a hallgatók és tanulók cseréjének bővítését a felső- és a középfokú szakoktatási intézmények között termelési gyakorlat végzése, nyelvtanfolyamokon, szemináriumokon, építőtáborok munkájában és tanulmányi kirándulásokon történő részvétel céljából;
a két ország tanulóifjúsága életének kölcsönös megismerését, az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztése, tanulócsoportok valutamentes alapon történő cseréje, az ifjúsági turizmus fejlesztése révén.
5. cikk
A Szerződő Felek elősegítik:
egymás nyelvének, irodalmának, történelmének és földrajzának oktatását az egyetemeken, főiskolákon és más oktatási intézményekben, továbbá ismeretek terjesztését a másik országról és a két ország együttműködéséről;
az irodalom-, történelem- és földrajztankönyvek másik országra vonatkozó megfelelő fejezeteinek rendszeres egyeztetését, tananyagok összeállítását a másik országról, közös kutatómunka végzését, tájékoztató anyagok cseréjét, tudományos munkák közös kiadását;
az együttműködés bővítését tankönyvek, nyelvkönyvek és segédeszközök, tananyagok és oktatófilmek tervezésében, előállításában és cseréjében;
tudományos kutatók, oktatók, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek részvételét a másik ország nyelvtanfolyamain, nyelvtudásuk tökéletesítése céljából.
A Felek elősegítik az A. Sz. Puskin Orosz Nyelvi Intézet és budapesti tagozatának tevékenységét az orosz nyelv népszerűsítése, valamint a Magyar Népköztársaság oktatási intézményei számára történő szakemberképzés területén.
6. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a kapcsolatok és a mindenoldalú együttműködés fejlesztését az orvostudomány és egészségügy területén, az orvostudomány és egészségügy időszerű kérdéseinek közös kutatását, az egészségügyi dolgozók képzését és továbbképzését, valamint az egészségügy és a társadalombiztosítás szervezésével kapcsolatos tapasztalatcserét.
Ösztönzik a közvetlen kapcsolatokat az egészségügyi, társadalombiztosítási intézmények, orvostudományi oktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek között.
7. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a két ország népei kulturális és művészeti eredményeinek és értékeinek mindenoldalú cseréjét, kölcsönös gazdagítását, a kulturális együttműködés politikai és ideológiai hatékonyságának fokozását.
E célból elősegítik:
az együttműködés fejlesztését az irodalom, a színház-, zene-, tánc-, képző-, filmművészet és a közművelődés területén, a könyvtárak, levéltárak, múzeumok, művelődési otthonok és klubok, a műkedvelő művészeti együttesek, valamint a kulturális irányító szervek, szervezetek, vállalatok, alkotóművészek és szakemberek között;
a közös művészeti alkotótevékenység hatékony formáinak fejlesztését, közös szerzői kollektívák létrehozását, vendégművészek meghívását művek rendezésére, bemutatására, közös művészeti kiállítások és programok, zenei és színházi fesztiválok, találkozók és alkotói viták megszervezését;
az együttműködést művészeti dolgozók, műfordítók képzésében és továbbképzésében;
zenei művek előadását és népszerűsítését, irodalmi és drámai alkotások kiadását, a másik ország filmjeinek, képzőművészetének bemutatását, művészeti és egyéb kiállítások szervezését;
hivatásos művészeti együttesek és előadóművészek, műkedvelő művészeti együttesek meghívását és vendégszereplésük szervezését;
a másik ország alkotóinak és kulturális szakembereinek megismertetését az új művészeti alkotásokkal, a kulturális területen végzett tudományos kutatásokkal, a közművelődés szervezésével;
a dolgozók eszmei, esztétikai nevelése problémáinak kidolgozására irányuló tevékenység koordinálását, a kulturális és művészeti propaganda és kritika hatékonyságának növelését, valamint a kulturális élet fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatások cseréjének kölcsönös bővítését;
előadóművészek, megfigyelők és zsűritagok részvételét a két országban tartott fesztiválokon, szemléken, versenyeken és más kulturális rendezvényeken;
az alkotó értelmiség újabb rétegei, különösen a fiatal tehetségek bevonását a magyar-szovjet kulturális cserébe;
a kulturális kapcsolatok tervezésének, a távlati és a közvetlen együttműködési terveknek a további tökéletesítését.
8. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország filmművészete és filmgyártása közötti együttműködést.
Ennek érdekében elősegítik:
a másik ország filmjeinek széleskörű bemutatását és népszerűsítését, filmszemlék, -hetek és -fesztiválok, tematikus és retrospektív bemutatók szervezését;
a kölcsönös részvételt nemzeti filmfesztiválokon;
a közös filmgyártást, termelési és alkotói szolgáltatások nyújtását a filmek létrehozásában, forgatócsoportok, forgatókönyvírók, rendezők és színészek cseréjét;
a filmstúdiók, filmművészeti folyóiratok szerkesztőségei, filmarchívumok, filmtudományi intézetek, továbbá a filmgyártással, vagy filmforgalmazással foglalkozó szervezetek közötti együttműködés továbbfejlesztését;
alkotói találkozók, elméleti és tudományos konferenciák szervezését a szocialista filmművészet kérdéseiről;
a nemzetközi filmfesztiválokon és a nemzetközi filmművészeti szervezetek munkájában való részvétel hatékony koordinálását.
9. cikk
A Szerződő Felek elősegítik az együttműködés fejlesztését az író, újságíró, zene-, képző-, építő-, film-, színházművészeti és más művészeti szövetségek között, a leghatékonyabb kapcsolati formák alkalmazását tevékenységükben, így rendszeres alkotói találkozók szervezését, a szocialista művészetek és irodalom időszerű kérdéseinek közös kidolgozását és megvitatását, a két nép kiemelkedő évfordulói alkalmából szervezett komplex rendezvényekben való tevékeny részvételt.
10. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a tömegtájékoztatási szervek együttműködését a marxizmus-leninizmus, a kommunizmus és a szocializmus építése, a külpolitika, a két ország társadalmi és kulturális élete eredményeinek széleskörű népszerűsítésében, valamint a tudomány, az oktatásügy, az irodalom, a kultúra és a művészet, a kulturális együttműködés során megvalósuló rendezvények, és a két nép szocialista kultúrájának további közeledésében és kölcsönös gazdagításában elért eredmények népszerűsítésében.
A Felek elősegítik rendezvények szervezését a dolgozóknak a magyar és a szovjet nép közötti barátság és a szocialista internacionalizmus szellemében történő nevelése érdekében.
A Felek a televízió és a rádió területén elősegítik:
televízió- és rádióműsorok, rádióriportok, tévéhíradók, játék-, dokumentum-, tudományos ismeretterjesztő filmek, a két ország belpolitikai és külpolitikai, kulturális és tudományos életének időszerű kérdéseivel, továbbá jelentős jubileumaival és a magyar-szovjet barátság rendezvényeivel összefüggő anyagok rendszeres cseréjét;
közös televízió- és rádióműsorok, valamint televíziós filmek készítését:
munkatársak és küldöttségek, televíziós forgatócsoportok cseréjét;
televíziós filmek katalógusainak, a televízióval és rádióval foglalkozó kiadványoknak a cseréjét;
nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenység és a harmadik országokkal folytatott kapcsolatok fejlesztésével összefüggő kérdések koordinálását.
A hírügynökségek, újság- és folyóiratszerkesztőségek közötti együttműködésben a Felek elősegítik az újságírók és tudósítók cseréjét anyaggyűjtés és publikációk előkészítése céljából, közös kiadványok megjelentetését, továbbá a két ország eredményeit népszerűsítő kiadványok, tájékoztató és dokumentumanyagok cseréjét.
11. cikk
A Szerződő Felek támogatják az együttműködést a könyvkiadás területén, a könyvkiadók és könyvterjesztő szervezetek között. Elősegítik a Magyar Népköztársaságnak és a Szovjetuniónak, valamint a többi szocialista országnak a kommunista és a szocialista építőmunkában elért eredményeit ismertető társadalmi és politikai, tudományos, műszaki és szépirodalmi alkotások kiadását.
A Felek elősegítik bibliográfiai tájékoztatók, valamint a kiadásra javasolt társadalomtudományi, politikai és szépirodalmi művek jegyzékeinek kölcsönös cseréjét, a könyvkiadók vezetőinek rendszeres két- és többoldalú találkozóit a fordítás, könyvkiadás és a könyvterjesztés kérdéseivel összefüggő tapasztalatok kicserélése és más időszerű kérdések megvitatása céljából; a könyvkiadók közötti közvetlen együttműködés elmélyítését; közös könyvkiállítások, konferenciák és egyéb rendezvények szervezését.
12. cikk
A Szerződő Felek országaik törvényes rendelkezéseivel összhangban biztosítják a másik ország állampolgárai számára a könyvtárak, levéltárak, múzeumok és más hasonló intézmények látogatását tudományos kutatómunka végzése céljából.
13. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a magyar-szovjet, illetve a szovjet-magyar baráti társaságnak a magyar és a szovjet nép közötti barátság és együttműködés továbbfejlesztésére és megszilárdítására, a kommunista és a szocialista építőmunka eredményeinek a két ország dolgozói körében való megismertetésére irányuló tevékenységét, a kulturális és tudományos cserék, rendezvények még jobb felhasználását e célok érdekében.
A Felek elősegítik a budapesti Szovjet Kultúra és Tudomány Házának széleskörű felhasználását az alkotó értelmiség képviselőinek találkozóira, képzőművészeti, könyv-, könyvillusztrációs és fotókiállítások rendezésére, tudományos és kulturális személyiségek, valamint egyes előadóművészek és kollektívák fellépéseire, filmek bemutatására.
14. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a szerzői jogvédelem rendszerének további tökéletesítését, a másik ország kulturális értékeinek népszerűsítését és terjesztését, a két ország szerzői jogvédő szervezeteinek együttműködését és tapasztalatcseréjét.
15. cikk
A Szerződő Felek támogatják a kulturális külkereskedelmi szervezetek, ezen belül a koncertszervezetek együttműködését, a kulturális csere színvonalának és hatékonyságának további növelése érdekében.
16. cikk
A Szerződő Felek elősegítik az együttműködés mindenoldalú fejlesztését a testnevelés és a sport területén.
Ennek érdekében támogatják a két ország testnevelési és sportirányító szervei és szervezeti együttműködésének fejlesztését, sportversenyek és sporttalálkozók rendezését, sportolók és edzők cseréjét, a kapcsolatok bővítését a sporttal foglalkozó tudományos kutatás és a tömegsport területén, a nemzetközi sport- és olimpiai mozgalomban végzett tevékenység koordinálását.
17. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a kulturális együttműködés fejlesztését és elmélyítését a két ország társadalmi szervezetei – a szakszervezetek, ifjúsági szövetségek, baráti társaságok, ismeretterjesztő társulatok és más szervezetek, továbbá a testvérvárosok és megyék között.
A Felek támogatják a szervezett csoportos és egyéni turizmus fejlesztését, barátságvonatok és szakosított csoportok cseréjét, az utazások kiterjesztését konferenciákon, szimpóziumokon, kiállításokon, sportrendezvényeken, fesztiválokon való részvételre, az idegenforgalom lehetőségeinek felhasználására a kulturális és tudományos együttműködés fejlesztése érdekében.
18. cikk
A Szerződő Felek támogatják kétoldalú konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, tudományos ülésszakok, tanácskozások és egyéb rendezvények szervezését oktatási, tudományos, kulturális és művészeti kérdések megvitatása céljából.
Elősegítik nemzeti, köztársasági, megyei és városi szinten kulturális napok és egyéb kulturális rendezvények szervezését.
19. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a szocialista országok többoldalú kulturális és tudományos együttműködésének további tökéletesítését a tudomány, felsőoktatás, közoktatás, szakmunkásképzés, kultúra és művészetek, filmgyártás, rádió és televízió, könyvkiadás, egészségügy és sport területén, az alkotószövetségek és egyéb szervezetek között, amelyekre a jelen Egyezmény hatálya kiterjed.
A Felek tájékoztatják egymást a harmadik országokkal folytatott kulturális és tudományos kapcsolataikról, egyeztetik a nemzetközi tudományos és kulturális kongresszusokon és konferenciákon való részvételük kérdéseit, támogatják egymást a nemzetközi szervezetekben, kicserélik az ott szerzett tapasztalataikat.
20. cikk
A Szerződő Felek támogatják a Magyar-Szovjet Kormányközi Kulturális Együttműködési Bizottság munkáját.
A Bizottság:
kidolgozza a kulturális együttműködés fejlesztésének alapvető elveit és konzultációkat folytat a kulturális és tudományos együttműködés terveiről;
elemzi az együttműködés helyzetét és konkrét javaslatokat dolgoz ki a kapcsolatok hatékonyságának növelésére, formáinak és módszereinek tökéletesítésére;
elősegíti a tudományos, oktatási, kulturális és művészeti intézmények közvetlen együttműködésének fejlesztését, valamint tudományos és kulturális személyiségek kapcsolatainak létesítését;
megvitatja a harmadik országokkal folytatott kulturális és tudományos kapcsolatok koordinálásának kérdéseit.
21. cikk
A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása céljából kulturális és tudományos együttműködési – köztük távlati – terveket dolgoznak ki és írnak alá a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió között, amelyek előirányozzák a kulturális és tudományos cserék tökéletesítését és hatékonyságának további növelését, konzultációkat és tárgyalásokat tartanak felváltva Budapesten és Moszkvában a tervek előkészítéséről és teljesítéséről.
22. cikk
A Szerződő Felek az Egyezmény alapján, az Egyezmény és a kulturális, tudományos együttműködési tervek végrehajtása céljából elősegítik az Egyezmény hatálya alá tartozó intézmények és főhatóságok, valamint a közvetlen kapcsolatokat tartó szervezetek között – illetékességüknek megfelelően – munkatervek, munkaprogramok, valamint jegyzőkönyvek kidolgozását és aláírását.
23. cikk
A Szerződő Felek megállapodtak, hogy az Egyezményben előirányzott rendezvények költségeinek biztosítását a 21. cikkben foglaltak alapján aláírásra kerülő tervek, továbbá a két ország megfelelő intézményei és főhatóságai között a 22. cikkben foglaltak alapján aláírt munkatervek, munkaprogramok és jegyzőkönyvek rögzítik.
A Felek az országaikban érvényben levő rendelkezésekkel összhangban elősegítik a valutamentes cserét, továbbá a kulturális és tudományos személyiségek utazásait saját költségükön.
Az Egyezmény végrehajtásával keletkező elszámolásokat a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió között érvényben levő fizetési egyezménynek megfelelően rendezik.
24. cikk
Az Egyezmény aláírása napján lép hatályba.
Az Egyezmény hatályba lépésével hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 1968. november 16-án Budapesten kötött Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezmény.
Az 1968. november 16-án kötött Egyezmény alapján létrejött munkatervek és jegyzőkönyvek a kulturális és tudományos együttműködésről továbbra is érvényben maradnak, ha nem mondanak ellent az Egyezményben foglalt rendelkezéseknek.
25. cikk
Az Egyezmény 10 évig marad hatályban és hatálya minden alkalommal további 5 évre meghosszabbodik, ha a Szerződő Felek egyike e határidő lejárta előtt 6 hónappal az Egyezmény felmondására vonatkozó szándékáról a másik Felet írásos formában nem értesíti.
Készült Budapesten, az 1979. évi június hó 1. napján, két példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1979. évi június hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított szöveg.