• Tartalom
Oldalmenü

41/1980. (X. 21.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1980. július 25. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság2 Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Magyar Népköztársaság3 Kormánya
és a Svájci Szövetségi Tanács között
a nemzetközi közúti fuvarozások tárgyában
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítse a két ország között, valamint a területükön át végzett közúti személy- és árufuvarozásokat, a következőkben állapodott meg:
1. cikk
Alkalmazási terület
A jelen megállapodás rendelkezéseit a Szerződő Felek egyikének területéről kiinduló vagy oda irányuló személy- és árufuvarozásokra, valamint minden e területen áthaladó tranzitfuvarozásra alkalmazzák, amelyeket a másik Szerződő Fél területén bejegyzett járművekkel végeznek.
2. cikk
Meghatározások
1. A „fuvarozó” fogalma olyan természetes vagy jogi személyt jelöl, amelyik akár Magyarországon, akár Svájcban az országban érvényben levő törvényes rendelkezéseknek megfelelően jogosult közúti személy- és árufuvarozásokat végezni saját vagy harmadik személyek számlájára.
2. A „jármű” fogalma olyan, az illetékes hatóság által személyek vagy áruk fuvarozására feljogosított gépi meghajtású közúti járművet, valamint adott esetben annak pótkocsiját vagy nyerges pótkocsiját jelöli, amelyet
a) a járművezetőt nem számítva több mint 8 ülő személy,
b) áruk
fuvarozására használnak.
3. Az „engedély” fogalma az egyes Szerződő Felek által alkalmazott törvények szerinti minden engedélyt, koncessziót vagy megkövetelt felhatalmazást jelöl.
3. cikk
Személyfuvarozások
1. A személyfuvarozások engedélyezési kötelezettség alá esnek.
2. A következő feltételeket kielégítő személyfuvarozások ugyanakkor mentesülnek az engedélyezés alól:
a) ugyanazon személyek egyazon járművel való fuvarozása olyan utazás egésze során, amelynek kiindulási és végpontja a járművet nyilvántartó országban van és senkit sem vesznek fel vagy tesznek le az út folyamán vagy az említett országon kívüli megállások alkalmával (zártajtós körutazás), vagy
b) utascsoport fuvarozása a járművet nyilvántartó országban levő helyről a másik Szerződő Fél területén levő helyre, s a jármű ezt a területet üresen hagyja el, vagy
c) tranzitfuvarozások a másik Szerződő Fél területén át, kivéve az azonos helyek között, 16 napnál rövidebb időközönként, több mint kétszer ismétlődő utazásokat.
3. Üresen való tranzit esetén a fuvarozónak igazolnia kell, hogy üresen halad keresztül a másik Szerződő Fél területén.
4. cikk
Árufuvarozások
1. Az 5. bekezdésben felsoroltak kivételével a két ország között, a Szerződő Felek egyikének területéről kiindulva vagy oda irányulóan, valamint területükön át végzett árufuvarozások előzetes engedélyezési kötelezettség alá esnek.
2. Az engedélyeket a járművet nyilvántartó ország illetékes hatóságai adják ki, a két Szerződő Fél illetékes hatóságainak közös megegyezésével meghatározott éves kontingens keretén belül.
3. Engedély felhasználásával az egyik Szerződő Fél fuvarozói jogosultak egy üres vagy rakott járművet a másik Szerződő Fél területére ideiglenesen bevinni, áruk fuvarozása céljából
a) az egyik Szerződő Fél területén levő bármelyik helyről a másik Szerződő Fél területén levő bármelyik helyre, vagy
b) a másik Szerződő Fél területén át tranzitban, vagy
c) egy harmadik országból kiindulva a másik Szerződő Félhez irányulóan, azzal a feltétellel, hogy ugyanazon utazás során és a rendes útvonalnak megfelelően a jármű áthalad azon az országon, amelyben nyilvántartják.
4. A másik Szerződő Fél illetékes hatóságai által kiadott előzetes különleges engedély hiányában a fuvarozók nem jogosultak ezen Szerződő Fél területéről kiindulva harmadik országba irányuló árufuvarozást végezni.
5. Mentesek az engedélyezés alól:
a) a légiküldemények fuvarozása, a légijáratok eltérései esetén,
b) a költözködési ingóságok fuvarozása,
c) a vásári és kiállítási tárgyak fuvarozása,
d) műtárgyak és művészeti alkotások fuvarozása,
e) színházi, zenei, film, sport, cirkuszi, vásári, illetve búcsús rendezvényekre vagy onnan, valamint rádió, film és televíziós felvételekre szolgáló anyagok, kellékek és állatok fuvarozása,
f) az üresen belépő
– helyettesítő járművek,
– megrongálódott járművek szállítására szolgáló járművek,
– vontató és javító járművek, valamint
g) a megrongálódott járművek fuvarozása,
h) a hullafuvarozás,
i) természeti csapások esetén a segélyszállítmányok fuvarozása.
6.4 A Szerződő Felek illetékes hatóságai megállapodhatnak, hogy a két Szerződő Fél a kölcsönösség alapján nem gyakorolja ideiglenesen a jelen cikk 3. bekezdése szerinti engedélyezési eljárás alkalmazásának jogát.
5. cikk
A nemzeti jogszabályozás alkalmazása
Minden olyan kérdésben, amelyet sem a jelen Megállapodás, sem olyan nemzetközi egyezmények, amelyekhez a két Szerződő Fél csatlakozott, nem szabályoznak, az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén tartózkodó fuvarozói és járművezetői kötelesek ez utóbbi törvényeinek és szabályzatainak rendelkezéseit betartani.
6. cikk
A belső fuvarozások tilalma
A fuvarozók nem jogosultak a másik Szerződő Fél területén levő két pont között közúti személy- vagy árufuvarozást végezni.
7. cikk
Fizetések
A jelen Megállapodás végrehajtásából eredő fizetéseket a két Szerződő Fél között a fizetésekre vonatkozóan érvényben levő megállapodások rendelkezéseinek megfelelően fogják teljesíteni.
8. cikk
A szabályok megsértése
1. A Szerződő Felek illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy a fuvarozók betartsák a jelen Megállapodás rendelkezéseit.
2. Azokkal a fuvarozókkal és járművezetőkkel szemben, akik a másik Szerződő Fél területén a közúti fuvarozásokkal, illetve a közúti közlekedéssel kapcsolatban érvényben levő törvények és szabályzatok rendelkezéseit megsértették, ezen ország illetékes hatóságainak kérésére a járművet nyilvántartó ország hatóságai a következő intézkedéseket foganatosíthatják:
a) figyelmeztetés,
b) azon Szerződő Fél területén, ahol a szabályokat megsértették, a fuvarozások végzésére szóló jogosultság ideiglenes, részleges vagy teljes megvonása.
3. Az az illetékes hatóság, amelyhez ilyen kéréssel fordultak, köteles megfelelően eljárni és a megtett intézkedésekről a másik Szerződő Fél hatóságát értesíteni.
4. Fennmaradnak az azon Szerződő Fél bíróságai, vagy illetékes hatóságai által a nemzeti jogszabályozás értelmében kiszabható büntetések, amelynek területén a szabályokat megsértették.
9. cikk
Illetékes hatóságok
A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a jelen Megállapodás végrehajtásával megbízott hatóságokról. E hatóságok egymással közvetlen kapcsolatot tartanak fenn.
10. cikk
A végrehajtás körülményei
A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Megállapodás végrehajtásának körülményeire vonatkozóan ezen megállapodással egyidejűleg felvett jegyzőkönyvben állapodnak meg.
11. cikk
Vegyesbizottság
1. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága kérheti a két Szerződő Fél képviselőiből álló Vegyesbizottság ülésének összehívását a jelen Megállapodás végrehajtásával összefüggő kérdések megtárgyalására; ez a bizottság illetékes a 10. cikkben említett jegyzőkönyv módosítására.
2. Az említett bizottság váltakozva, az egyes Szerződő Felek területén ül össze.
12. cikk
Alkalmazás a Liechtenstein Hercegségre
Liechtenstein Hercegség kifejezett kérésének megfelelően a Megállapodás hatálya az említett országra mindaddig kiterjed, amíg az Svájchoz vámunió-szerződéssel kapcsolódik.
13. cikk
Hatálybalépés és érvényességi időtartam
1. Ez a Megállapodás az azt a napot követő 30. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek jegyzékben közölték egymással, hogy a nemzetközi megállapodások megkötésére és hatálybaléptetésére vonatkozó alkotmányos előírásoknak eleget tettek.
2. A Megállapodás a hatálybalépésétől számított egy évig marad érvényben és érvénye hallgatólagosan évről évre meghosszabbodik, hacsak azt a Szerződő Felek egyike a lejárat előtt legalább három hónappal írásban fel nem mondja.
Ennek tanúságául kormányuk kellő felhatalmazásának birtokában alulírottak aláírták a jelen Megállapodást.
Készült Budapesten, az 1980. évi január hó 16. napján, francia nyelven, két eredeti példányban.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. augusztus 24. napjától kell alkalmazni.

(2)5 E rendelet végrehajtásáról – az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

A 4. cikk 6. bekezdését a 151/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be. Rendelkezéseit 1992. július 30. napjától kell alkalmazni.

5

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 64. §-ával megállapított szöveg.