• Tartalom
Oldalmenü

61/1980. (XII. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság2 Kormánya között Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1980. évi augusztus hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya között Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya között
az egészségügyi együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén tovább fejlődjék – abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához – elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési Egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaiként kinevezték
a Magyar Népköztársaság Kormánya
Dr. Mikó József
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,
az Afganisztáni Köztársaság Kormánya
Dr. Mohamed Ibrahim Azim
egészségügyi miniszterhelyettest,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afganisztáni Köztársaság Kormánya kölcsönös segítséget nyújt egymásnak az egészségügy területén.
2. cikk
A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében
a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;
b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és a közzétett statisztikai adataikat;
c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.
3. cikk
A Szerződő Felek az orvos és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást
a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;
b) az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről, és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;
c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és symposiumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, symposiumra küldenek hivatalos képviselőt.
4. cikk
a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésügy és az iskolaegészségügy) a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás terén alkalmazott módszereikről, azok eredményeiről.
b) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és kérésre megküldik egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagok meghatározott számú példányait, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeiket.
c) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén
aa) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére;
bb) rendszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást – és kérésre – általános tájékoztatást adnak országaik járványügyi helyzetéről.
5. cikk
a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.
b) Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésekben szenvedő, vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő azon állampolgárait, akik ennek az Egyezménynek az alapján ideiglenesen területén tartózkodnak.
6. cikk
A Szerződő Felek – kérésre – megküldik egymásnak egészségügyi szakfolyóirataikat és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerészeti szakkönyveiket.
7. cikk
A Szerződő Felek
a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére és tapasztalatszerzésre, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a végrehajtási tervben meghatározott időtartamra;
b) lehetővé teszik szakemberek meghívását előadások tartása céljából;
c) támogatják orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését;
d) támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását, azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.
8. cikk
a) Ennek az Egyezménynek végrehajtásáról a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai gondoskodnak.
b) Ennek az Egyezménynek a végrehajtása érdekében az egészségügyi minisztériumok kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az Egyezménnyel kapcsolatos pénzügyi feltételeket is tartalmazzák. Evégből képviselőik kétévenként összeülnek, felváltva a két fővárosban.
c) Rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.
9. cikk
a) Az Egyezmény véglegesen akkor lép hatályba, amikor azt a Szerződő Felek kormányai jóváhagyták és erről egymást diplomáciai úton értesítették.
b) Ez az Egyezmény 5 évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt legalább 6 hónappal a határidő lejárta előtt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel, az további 5-5 évig érvényben marad.
Készült Kabulban, az 1977. évi október hó 16. napján, két eredeti példányban, angol nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. évi augusztus hó 6. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az Afgán Köztársaság elnevezése Afgán Iszlám Államra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.