• Tartalom
Oldalmenü

13/1981. (V. 6.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1979. évi november hó 27. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1980. évi május hó 27. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1979. évi november hó 27. napján aláírt, kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

A Magyar Népköztársaság és Spanyolország
kulturális és tudományos egyezménye
Attól az óhajtól vezérelve, hogy – a lehető legtágabb értelemben – szélesítsék és fejlesszék országaik kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatait – abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hatékonyan járul hozzá a két ország kölcsönös megismeréséhez és baráti kapcsolatai továbbfejlesztéséhez –, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában lefektetett elvek és ajánlások szellemében a Magyar Népköztársaság és Spanyolország az alábbi egyezmény megkötését határozta el:
I. cikk
A Szerződő Felek elősegítik és fejlesztik az együttműködést és a szakembercserét a kultúra, az oktatás, a tudomány, a művészetek, a tömegkommunikációs eszközök, az ifjúsági kapcsolatok és a sport területén.
II. cikk
A Szerződő Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak a magyar nyelv és irodalom oktatásának Spanyolországban és a spanyol nyelv és irodalom oktatásának Magyarországon. Ennek érdekében a Felek elősegítik
1. egy-egy tanszék létrehozását egyetemeiken,
2. lektorok cseréjét,
3. nyelvtanárok rendszeres továbbképzését,
4. tanárok és egyetemi hallgatók részvételét országaik nyelvi és civilizációs témákkal foglalkozó nyári egyetemein,
5. nyelvi és irodalmi oktatási anyagok rendszeres cseréjét,
6. vendég oktatók meghívását.
III. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen előmozdítják a két ország kulturális, oktatási és tudományos intézményei közvetlen együttműködését. Ebből a célból támogatják oktatók, művészek, a művészeti és a kulturális élet képviselői, tudományos kutatók, valamint delegációk kölcsönös látogatásait, tájékozódó jellegű útjait és tanulmányútjait.
IV. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen elősegítik képviselőik és delegációik részvételét az országukban megrendezésre kerülő kongresszusokon, kollokviumokon és egyéb találkozókon.
V. cikk
A Szerződő Felek lehetővé teszik, hogy oktatási szakembereik tanulmányozhassák a másik ország oktatási rendszerét és tapasztalatait.
VI. cikk
1. A Szerződő Felek évente kölcsönösségi alapon ösztöndíjakat ajánlanak fel oktatók, valamint tudományos kutatók, fiatal diplomások és egyetemi hallgatók részére, hogy szakterületüknek megfelelő tanulmányokat folytathassanak a másik országban.
2. A tanulmányi ösztöndíjak pályázati feltételeit, időtartamát és pénzügyi rendelkezéseit mindig a kétéves kulturális együttműködési munkatervek rögzítik.
VII. cikk
A Szerződő Felek abból a célból, hogy kiküszöböljék a tankönyveikben és kiadványaikban található esetleges pontatlanságokat, gondoskodnak arról, hogy az oktatás valamennyi szintjén a lehető legteljesebben mutassák be egymás életét és történelmét, felhasználva mindazokat az eszközöket, amelyekre a jelen Egyezmény lehetőséget nyújt.
VIII. cikk
A Szerződő Felek elősegítik az egyezmény körébe tartozó kiadványok és mikrofilmek cseréjét, valamint a két ország könyvtárainak és levéltárainak együttműködését és cseréit.
IX. cikk
A Szerződő Felek megkönnyítik a másik ország tudósai és szakemberei számára kulturális, tudományos, oktatási, művészeti és sportintézményeik, valamint könyvtáraik, levéltáraik és múzeumaik látogatását kutatómunka végzése céljából.
X. cikk
A Szerződő Felek tanulmányozzák, milyen feltételekkel valósítható meg az oklevelek, diplomák és iskolai bizonyítványok kölcsönös elismertetése. E célból támogatják tárgyalások megkezdését a kérdést szabályozó különmegállapodások kötéséről.
XI. cikk
A két nép történelmének és kulturális értékeinek megismertetése céljából a Szerződő Felek szorgalmazzák országaikban magyar, illetve spanyol szerzők műveinek lefordítását és kiadását, továbbá a két ország könyvkiadóinak együttműködését.
XII. cikk
A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a kölcsönösség elvének megfelelően a másik Fél alkotói számára ugyanolyan támogatást biztosítanak a szerzői jogvédelem területén, mint amilyet országuk törvényes rendelkezései szerint saját alkotóiknak biztosítanak.
XIII. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a zeneoktatási és zenepedagógiai intézmények közvetlen kapcsolatainak megteremtését, továbbá a zeneműkiadó szervek közötti együttműködést.
XIV. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a két ország művészeinek és művészeti együtteseinek cseréjét a színház, az opera, a tánc és a zene területén, támogatják, hogy országuk színházi és zenei műsorán szerepeljenek a másik Fél művészeti alkotásai.
XV. cikk
A Szerződő Felek támogatják a másik ország kiemelkedő filmalkotásainak bemutatását és terjesztését, valamint ismeretterjesztő, tudományos és dokumentum filmjeik terjesztését.
XVI. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország Rádiójának és Televíziójának közvetlen együttműködését.
XVII. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják művészeti, oktatási és tudományos kiállítások, valamint könyvkiállítások rendezését, és gondoskodnak ezek anyagának megőrzéséről a kiállítás időtartama alatt.
XVIII. cikk
A Szerződő Felek megfelelő törvényes rendelkezéseik értelmében gondoskodnak a szükséges vámkedvezményekről mindazon nem kereskedelmi rendeltetésű anyagok esetében, amelyek a jelen Egyezmény végrehajtása során kerülnek országaik területére.
XIX. cikk
A Szerződő Felek támogatják a múzeumok tapasztalatcseréjét, valamint a műemlékek helyreállítására és védelmére vonatkozó információcserét.
XX. cikk
Nemzeti kincseik védelmében a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak történelmi értékű vagy nemzeti vagyonnak minősülő művészeti alkotások, dokumentumok ki- és bevitelének megakadályozására.
XXI. cikk
A Szerződő Felek előmozdítják és támogatják a két ország ifjúsági szervezeteinek együttműködését.
XXII. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a két ország sporttal foglalkozó szerveinek együttműködését és kapcsolataik szélesítését. Ebből a célból megkönnyítik – többek között – az edzőcseréket.
XXIII. cikk
1. A Szerződő Felek az egyezmény végrehajtásának figyelemmel kísérésére és az időszakos csereprogram kidolgozására magyar-spanyol Vegyes Bizottságot hoznak létre.
2. A Vegyes Bizottság kétévenként egyszer felváltva Magyarországon, illetve Spanyolországban ülésezik. Ezeket a kétévenkénti üléseket a házigazda ország kérésétől számított három hónapon belül kell megrendezni.
3. A Vegyes Bizottság albizottságokat vagy munkacsoportokat hozhat létre, amennyiben az egyezményben megjelölt témák speciális tanulmányozásához szükségesnek tartja.
Az így készült tanulmányokat jóváhagyásra a Vegyes Bizottság elé terjesztik.
XXIV. cikk
Jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép hatályba.
XXV. cikk
1. Ezt az Egyezményt öt évre kötötték. Amennyiben lejárta előtt hat hónappal egyik Szerződő Fél sem mondja fel írásban, a szerződés hatálya további öt évre meghosszabbodik.
2. Az Egyezmény felmondása nem érinti az Egyezmény alapján megkötött különmegállapodások érvényességét.
Készült Madridban, 1979. november 27-én két eredeti példányban, spanyol és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. §2 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 69. §-ával megállapított szöveg.