• Tartalom
Oldalmenü

15/1981. (V. 23.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, az 1979. évi augusztus hó 31. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1980. évi december hó 2. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten az 1979. évi augusztus hó 31. napján aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jordán Hasemita Királyság
Kormánya közöttiegészségügyi
együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek, és e célból meghatalmazottaikat kinevezték,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya kölcsönös segítséget nyújt egymásnak az egészségügy területén.
2. cikk
A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében
a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;
b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és a közzétett statisztikai adataikat;
c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.
3. cikk
A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást:
a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;
b) az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről, és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és filmjeiket;
c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpóziumok idejéről, helyéről, tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, szimpóziumra küldenek hivatalos képviselőt.
4. cikk
1. A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésegészségügy és az iskolaegészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés terén alkalmazott módszereikről, azok eredményeiről.
2. A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén:
a) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, melyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére;
b) rendszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást és – kérésre – általános tájékoztatást adnak orszzágaik járványügyi helyzetéről.
5. cikk
1. A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.
2. A megállapodás alapján heveny megbetegedés esetében, további halaszthatatlan orvosi kezelést igénylő más esetekben mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Szerződő Fél azon állampolgárait, akik ideiglenesen tartózkodnak a területén.
6. cikk
A Szerződő Felek:
1. kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az Egyezmény Végrehajtási Tervében meghatározott időtartamra;
2. lehetővé teszik szakemberek meghívását előadások tartása céljából;
3. támogatják orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését;
4. támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.
7. cikk
1. Az Egyezmény végrehajtásáért a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai a felelősek.
2. Az Egyezmény végrehajtása érdekében az egészségügyi minisztériumok kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az Egyezménnyel kapcsolatos pénzügyi feltételeket is tartalmazzák. Evégből képviselőik kétévenként összeülnek, felváltva a két fővárosban.
3. Rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel, sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.
8. cikk
1. A megállapodást az aláírás napjától kell alkalamzni. A megállapodást a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni és azon a napon lép hatályba, amelyen a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás megtörtént.
2. Az Egyezmény 5 évig marad hatályban. Amennyiben az Egyezményt legalább 6 hónappal a határidő lejárta előtt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel, az mindig további 5 évig marad hatályban.
Készült Budapesten, 1979. augusztus 31-én, két eredeti példányban, angol nyelven; mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1980. évi december hó 2. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 70. §-a szerint módosított szöveg.