• Tartalom
Oldalmenü

22/1981. (VIII. 6.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1980. június hó 17. napján aláírt, az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1981. május hó 8. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, az 1980. június hó 17. napján aláírt, az idegenforgalmi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Olasz Köztársaság Kormánya
között az idegenforgalmi együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya
– annak tudatában, hogy a turizmus a két ország életének, kultúrájának, történelmének és eredményeinek jobb megismerésében, a két nép közötti nagyobb megértésben, az érintkezés javításában és a baráti kapcsolatok fejlesztésében fontos szerepet játszik;
– figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Szervezetének az idegenforgalomról és a nemzetközi utazásokról Rómában, 1963-ban tartott konferenciájának határozatait;
– az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinkiben, 1975. augusztus 1-jén aláírt Záróokmánya idegenforgalmi vonatkozású határozatainak szellemében
megállapodtak a következőkben:
1. cikk
A Szerződő Felek elősegítik állampolgáraiknak egymás országába való, mind egyéni, mind csoportos turistautazásait, és ezen belül pozitív szellemben kezelik a megfelelő pénzügyi eszközök engedélyezésére és az utazáshoz szükséges formalitásokra vonatkozó kérdéseket.
2. cikk
(1) A Szerződő Felek az érvényben levő törvényes rendelkezéseknek megfelelően, rövid idő alatt kiadják a másik ország állampolgárainak a turistautazáshoz szükséges vízumot, ha kizáró ok nem áll fenn.
(2) A Szerződő Felek illetékes szervei kölcsönösen törekszenek a turistaforgalom határformalitásainak egyszerűsítésére.
3. cikk
(1) A közlekedési szabályok megsértése esetén a másik ország állampolgáraival szemben, az adott ország törvényes rendelkezései alapján alkalmazott intézkedéseket haladéktalanul közlik a területileg illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselettel.
(2) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a másik Fél állampolgárait a közlekedési balesetből eredő károkért a baleset helye szerinti országos érvényes törvényei szerint kártalanítják. A Szerződő Felek kötelezik magukat továbbá a közlekedési balesetek következtében keletkezett károk minél gyorsabb rendezésére.
4. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a két ország között bármilyen közlekedési eszközzel bonyolódó idegenforgalom fejlesztését a jelen Egyezmény előírásainak és a két ország között e témában érvényben levő egyéb külön Egyezmények előírásainak megfelelően.
5. cikk
A Szerződő Felek a kölcsönösség alapján a másik ország fővárosában idegenforgalmi képviseleti irodával rendelkezhetnek. Ezek az irodák a kölcsönös érdekek alapján nem kereskedelmi jellegű információs és idegenforgalmat előmozdító tevékenységet folytathatnak, elősegítve a szorosabb együttműködést a másik Fél országos hatáskörű idegenforgalmi szerveivel.
6. cikk
A Szerződő Felek megkönnyítik a két ország között az idegenforgalmi propaganda és információs anyag terjesztését. A Szerződő Felek által a másik ország területére küldött dokumentációs és propagandaanyag vámmentességet élvez a New Yorkban 1954. június 4-én aláírt, a turistaforgalom vámkönnyítéséről szóló Egyezményhez a közzétételre szolgáló turista propagandaokmányok és -anyagok behozatalára vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyv szerint.
7. cikk
A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a két ország közötti idegenforgalom növelése és az idegenforgalmi együttműködés fejlesztése érdekében intézkedéseket tesznek, hogy
– elősegítsék az idegenforgalmi szakemberek, az e szakmát tanulók, az utazási irodák alkalmazottainak és újságírók látogatásait;
– előmozdítsák idegenforgalmi kiállítások, konferenciák, fesztiválok és egyéb rendezvények szervezését, valamint idegenforgalmi filmek cseréjét;
– kicseréljék a piackutatással és más idegenforgalmi témákkal kapcsolatos tapasztalataikat, illetve tanulmányokat;
– elősegítsék a tapasztalat- és információcserét, valamint az együttműködést a turisztikai felszerelések és berendezések területén;
– megkönnyítsék, a viszonosság és a kölcsönös érdekek alapján, a másik ország utazási irodáinak és közlekedési vállalatainak tevékenységét.
8. cikk
A jelen Egyezmény által előirányzott turistaforgalomból származó valutaátutalások a két ország között az egyes országokban érvényes rendelkezéseknek és a két ország között érvényben levő fizetési megállapodásoknak megfelelően bonyolódnak le.
9. cikk
(1) A jelen Egyezmény végrehajtása céljából a Szerződő Felek illetékes szervei vegyesbizottságot hoznak létre.
(2) Ez a bizottság kétévenként legalább egyszer ülést tart, felváltva Budapesten és Rómában, hogy megvizsgálja a két ország közötti idegenforgalom fejlődését és javaslatokat dolgozzon ki a jelen Egyezményben megjelölt célok megvalósítására.
10. cikk
A jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézeteltérések, amelyeket az előző cikk (2) bekezdésében említett vegyesbizottság nem old meg, diplomáciai úton kerülnek rendezésre.
11. cikk
A jelen Egyezmény nem veszélyezteti a Szerződő Feleknek gazdasági közösségekhez való tartozásából eredő kötelezettségeit.
12. cikk
A jelen Egyezmény akkor lép életbe, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen bejelentik, hogy a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezések által előírt alkotmányos eljárás befejeződött, és öt évig marad érvényben; ezután érvényessége mindig egy évre automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a Szerződő Felek valamelyike hat hónappal a lejárat előtt, írásban felmondja.
Készült Rómában, 1980. év június hó 17-én, két-két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1981. év május hó 8. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 72. §-ával megállapított szöveg.