• Tartalom
Oldalmenü

34/1981. (IX. 25.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Szocialista Etiópia2 Ideiglenes Katonai Kormánya között Addis Abebában, az 1980. évi szeptember hó 17. napján aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1981. évi április hó 8. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormánya között Addis Abebában az 1980. évi szeptember hó 17. napján aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Kulturális, tudományos és oktatási
együttműködési megállapodás
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Szocialista Etiópia
Ideiglenes Katonai Kormánya között
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy a magyar és az etióp nép barátságát és testvéri kapcsolatait megerősítse, a kölcsönös megértés, a nemzeti szuverenitás és függetlenség tiszteletben tartásának elve alapján a kultúra, a tudomány, az oktatás, a művészet és a tájékoztatás területén az alábbi Megállapodás megkötését határozta el.
1. cikk
A Szerződő Felek elhatározták, hogy támogatnak minden olyan tevékenységet, amely hozzájárul a két ország kultúrájának, tudományos, oktatási, művészeti fejlődésének és eredményeinek jobb megismeréséhez.
2. cikk
A Szerződő Felek támogatják a kulturális, tudományos, oktatási, művészeti szervezeteik és intézményeik közötti kapcsolatok létesítését és fejlesztését, hogy ezzel is hozzájáruljanak e területeken a tapasztalatok és az információk cseréjéhez.
3. cikk
A Magyar Fél tanulmányi ösztöndíjakat ajánl fel az Etióp Félnek elméleti és gyakorlati tanulmányok folytatása céljából.
4. cikk
A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy az országaikban használatban levő tankönyvek kulturális, történelmi és földrajzi kérdésekben pontos képet adjanak a másik Szerződő Fél országáról.
5. cikk
A Szerződő Felek oktatási és kulturális intézményeik útján kölcsönösen megkönnyítik a másik ország kultúrájának, irodalmának, történelmének és földrajzának jobb megismerését. Ebből a célból tájékoztató anyagokat bocsátanak egymás rendelkezésére.
6. cikk
A Szerződő Felek támogatják a másik fél által a kultúra, a művészet, a tudomány és az oktatás területén kiadott könyvek, folyóiratok fordítását, kiadását, terjesztését és cseréjét.
7. cikk
A Szerződő Felek országaik kulturális életének jobb megismerése érdekében megkönnyítik tudományos, művészeti és dokumentációs kiállítások rendezését, filmbemutatók tartását és kulturális küldöttségek cseréjét.
8. cikk
A Szerződő Felek támogatják és elősegítik a két ország távirati irodái, rádió-, televízió- és sajtószervei közvetlen kapcsolatait. E célból támogatják külön megállapodások kötését.
9. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a két ország UNESCO Nemzeti Bizottságai közötti együttműködést.
10. cikk
A Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek illetékes szervei meghatározott időnként munkatervet dolgoznak ki. A Megállapodás végrehajtásának anyagi feltételeit e munkatervek szabályozzák.
11. cikk
1. Ezt a Megállapodást mindkét Szerződő Fél alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az aláírás napjától kell alkalmazni.
2. Ez a Megállapodás öt évig marad hatályban és hatálya mindig további öt-öt évre meghosszabbodik, kivéve ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot hat hónappal megelőzően közölt értesítéssel felmondja.
Készült Addis Abebában, az 1980. évi szeptember hó 17. napján két eredeti példányban angol nyelven, mindkettő egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1981. évi április hó 8. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az Etióp állam elnevezése: Etióp Demokratikus Köztársaság.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 74. §-ával megállapított szöveg.