• Tartalom
Oldalmenü

2/1982. (I. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1981. évi július hó 15. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a műszaki-tudományos együttműködésről szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság közötti
tudományos és műszaki együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya attól a szándéktól vezérelve, hogy tovább építik baráti kapcsolataikat, megegyeztek az alább meghatározott tudományos-műszaki együttműködés programjának fejlesztésében és elősegítésében.
1. cikk
A két ország közötti tudományos-műszaki együttműködés a két fél érdekeinek és adottságaiknak megfelelően a következőket foglalja magában:
a) információt a
– tudományos eredmények
– műszaki módszerek
– kutató tevékenység
területén;
b) bárhol, ahol a két fél érdeke egybeesik az
– információcsere,
– szakosított képzés,
– közös érdekeltségű tudományos kutatási témák szervezése céljából az állami és magánszektor tudósainak és szakértőinek cseréjét;
c) közös érdekeltségű tudományos kutatási témák megvalósítását;
d) tudományos és műszaki szimpóziumok és előadások szervezését közös érdeklődésre számottartó témák és problémák kérdésében.
2. cikk
Magyar-görög tudományos-műszaki együttműködési vegyesbizottság (továbbiakban: Vegyesbizottság) létesül. A Vegyesbizottság a két ország azonos számú illetékes állami tisztviselőiből áll, ülésein meghívott szakértők is részt vehetnek.
A Vegyesbizottság feladata, hogy megtervezze és felügyelje a Megállapodás végrehajtását. A Vegyesbizottság ülésein elfogadott minden határozatot, megtett javaslatot és értékelést hivatalos jegyzőkönyvbe foglalnak. A Vegyesbizottság munkabizottságokat hozhat létre sajátos témák tanulmányozása céljából, amennyiben ez szükséges az együttműködési program kidolgozásához.
A Vegyesbizottság évente egyszer ül össze, váltakozva Magyarországon és Görögországban.
A Vegyesbizottság első ülésére való felkészülés céljából a két Fél vállalja, hogy a Megállapodás megerősítését követő 3 hónapon belül kinevez 3 tagot a Vegyesbizottságba és nevüket közli a másik Féllel.
3. cikk
A tudományos és műszaki információ cseréje, amely a kiadványok cseréjét foglalja magában, a két ország megfelelő Tudományos Dokumentációs Központja közötti közvetlen levelezés útján történhet, de erről a 9. cikkben megjelölt állami hatóságokat tájékoztatni kell.
4. cikk
A tudósoknak és szakértőknek az 1. cikkben meghatározott célból történő cseréjét mindegyik Fél tudományos igényeinek és a másik Fél válaszadásának megfelelően kell tervezni és megvalósítani. Ez a csere azonban nem korlátozódik az azonos szakterületen működő tudósok kölcsönös cseréjére.
A tudósok, kutatók és szakemberek cseréjének két fő típusa lesz:
a) szakemberek látogatása rövid időtartamra,
b) közép- vagy hosszú időtartamú cserék.
5. cikk
A két Fél bátorítja a tudományos intézmények és kutatóközpontok közötti közvetlen kapcsolatokat, de erről a 9. cikkben megjelölt állami hatóságokat tájékoztatni kell.
A két ország tudományos intézményei és kutatóközpontjai, amelyek ilyen közvetlen kapcsolattal rendelkeznek, javaslatokat dolgozhatnak ki közös kutatási témákra és azokat a Vegyesbizottság elé terjeszthetik, hogy az dönthessen a témák jóváhagyásáról és pénzügyi fedezéséről.
6. cikk
A közös érdeklődésre számottartó kutatási témák pénzügyi fedezését a Vegyesbizottság által létrehozandó, és a 9. cikkben megjelölt állami hatóságok által végrehajtandó külön szerződések útján valósítják meg.
7. cikk
A Megállapodás keretein belül történő tudós cserék pénzügyi és más technikai feltételei a viszonosság elvén alapulnak.
Egyes helyénvaló részletek a Megállapodás részét képező mellékelt Függelékben nyertek meghatározást. A további részletekről a Vegyesbizottság egyezik meg, és miután azoknak a Vegyesbizottság határozataiba való belefoglalása megtörténik, kötelező erejűek lesznek mindkét Fél számára.
8. cikk
Mindegyik Fél a fogadó országnak a külföldi állampolgárokra vonatkozó törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelően vállalja a területére látogató tudósok fogadását és kísérését, utazásuk megkönnyítését és könnyítésekben való részesítésüket, különös tekintettel utazásuk céljainak megvalósítására.
Elengedhetetlen, hogy a látogatók kielégítően ismerjék a három általános nyelv, az angol, a francia vagy a német nyelv egyikét vagy a fogadóország nyelvét.
9. cikk
A Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes állami hatóságok a Magyar Népköztársaság részéről a Kulturális Kapcsolatok Intézete, a Görög Köztársaság részéről pedig a Koordinációs Minisztérium Tudományos Kutatási és Műszaki Hivatala.
10. cikk
A Megállapodás a két Fél megfelelő alkotmányos, megerősítési eljárásának teljesítését jelző, a két Fél közti jegyzékváltáskor lép hatályba, és ezután hároméves időszakra marad hatályban. A Megállapodás hatálya minden külön eljárás nélkül további 3 éves időtartamra meghosszabbodik, ha a lejárat előtt legalább 6 hónappal egyik Fél sem mondja fel a másik Féllel közölt írásbeli értesítés útján.
Ez a Megállapodás készült Budapesten, 1979. október 8-án két angol nyelvű eredeti példányban; mindkettő egyaránt hiteles.
(Aláírások.)
FÜGGELÉK
A Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság közötti tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás végrehajtása érdekében a két Fél az alábbiakban állapodott meg:
1. cikk
A tudósok és szakértők éves cseréje végett mindegyik Fél, ha a Vegyesbizottság másképpen nem határoz, megtervezheti a tudósok cseréjét nem több mint 250 napi összidőtartam tartózkodással.
A rövid időtartamú szakértői látogatások, melyek időtartama 7-15 nap, az információ- és tapasztalatcserét, a kapcsolatok létrehozását, az együttműködési lehetőségek megvizsgálását, valamint a munkacsoport jellegű tudományos üléseken való részvételt szolgálják.
Közép- vagy hosszú időtartamú cserék, amelyek időtartama 30 napnál több, a tanulmányozást és kutatást, a szakemberek képzését sajátos témák területén folytatandó gyakorlatukat és a közös kutatási témák végrehajtásában való részvételüket szolgálják.
2. cikk
A két Fél legalább 1 hónappal a Vegyesbizottság ülése előtt javaslatokat tesz egymásnak a tudósok és szakértők éves cseréje, a műszaki segítségnyújtás és a közös kutatási témák tervezése és pénzügyi fedezése kérdéseiben. Ezek a javaslatok meghatározzák az együttműködés tudományos területeit és a következő évben sorra kerülő tudós- és szakértő-csere össz személy-nap értékét.
3. cikk
A Vegyesbizottság által egyeztetett látogatások megvalósításához minden ajánlott látogató esetében legalább 2 hónappal a látogató érkezésének időpontja előtt a következő adatokat kell megküldeni a Fogadó Fél állami hatóságainak: teljes nevet, születési helyet és időpontot, édesanya leánykori nevét, címet, az illető munkahelyét vagy kutatási helyét, tudományos tevékenység összefoglalóját, beszélt idegen nyelveket, a küldetés célját, a kívánt együttműködés tudományos területeit, javasolt érkezési időpontot és a javasolt tartózkodási időt.
4. cikk
A tudósok és szakértők cseréjének költségeit a következőképpen fedezik:
– a küldő ország fedezi a tudós utazási költségeit a két főváros között, valamint a kisebb utazások költségeit,
– a fogadó ország fedezi a tudósok napi költségeit (szállás és élelem), a program végrehajtásában szükséges, országon belüli utazások és bármilyen sürgős orvosi ellátás költségeit.
5. cikk
A látogató tudósok és szakértők napi költségeit a fogadó ország a következők szerint fizeti:
– A szállásköltségeket (beleértve a reggelit).
– A látogatók megérkezésükkor a következő készpénzösszegeket kapják az élelmezés költségeinek fedezése céljából:
napidíj 600 drachma, vagy 200 Ft,
havidíj 12 000 drachma, vagy 4000 Ft.
A Vegyesbizottság utólagos döntéssel módosíthatja a fenti díjakat a célból, hogy szükség szerint azok igazodjanak a változó gazdasági feltételekhez.
6. cikk
A Vegyesbizottság tagjainak teljes utazási és napi költségeit a saját országuk fedezi.
7. cikk
A Vegyesbizottság elé terjesztett közös kutatási javaslatok a következő kérdésekről tartalmaznak információt:
a) kutatási területről,
b) a téma céljairól,
c) a téma időtartamáról,
d) mindkét fél előrelátható összkiadásairól,
e) a tudományos kutató szervezetekről, amelyek a kutatást mindkét részről elvégzik,
f) a téma műszaki, és eljárási részleteiről,
g) a téma végrehajtásához szükséges látogatások számáról és időtartamáról.
Készült Budapesten, 1979. október 8-án két angol nyelvű eredeti példányban; mindkettő egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1981. évi július hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 80. §-ával megállapított szöveg.