• Tartalom
Oldalmenü

34/1982. (VIII. 18.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Budapesten, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a posta és távközlés területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1982. évi február hó 3. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Budapesten, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a posta és távközlés területén történő együttműködésről szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
Magyar Népköztársaság Kormánya
és Kuvait Állam Kormánya között
a posta és távközlés területén történő
együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya, a továbbiakban „Szerződő Felek”, azon óhajtól vezérelve, hogy a posta és távközlés területén az együttműködés további fejlesztését előmozdítsák, úgy döntöttek, hogy az alábbi Megállapodást kötik, amelyben a következőkben állapodnak meg:
I. Általános rendelkezések
1. cikk
A Szerződő Felek az országaik közötti postaforgalmat az Egyetemes Postaegyesület érvényben levő Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény, a Postacsomag Megállapodás, az Értéklevél Megállapodás, a Postautalvány Megállapodás és a rájuk vonatkozó Végrehajtási Szabályzatok, míg a távközlési forgalmat a Nemzetközi Távközlési Egyezmény, a Távíró-, Távbeszélő- és Rádió Szabályzat, valamint jelen Megállapodás rendelkezései szerint szabályozzák.
2. cikk
A Szerződő Felek Postaigazgatásai, a továbbiakban az „Igazgatások” megtesznek minden szükséges intézkedést az országaik közötti postai és távközlési forgalom kiterjesztésére és javítására.
II. Postaszolgálatok
3. cikk
Az Igazgatások a postabélyegek kiadása területén valamennyi újonnan megjelent bélyegből két sorozatot küldenek meg egymásnak, és részt vesznek a másik országban rendezendő bélyegkiállításokon.
4. cikk
Az Igazgatások gazdasági érdekeik figyelembevételével a két ország közötti közvetlen és átmenő postazárlatok cseréjére a leggyorsabb és legbiztonságosabb szállítási eszközöket biztosítják.
5. cikk
A két Igazgatás közötti postazárlatokat az illetékes kicserélő hivatalaik útján cserélik ki. Mindegyik Igazgatás közli a másik Igazgatással az e célra kijelölt kicserélő hivatala nevét.
6. cikk
Az Igazgatások az alábbi fakultatív szolgáltatásokat engedélyezik:
a) postacsomagok csomagonként (közönséges és értéknyilvánításos) 20 kg súlyig,
b) értéklevelek és csomagok,
c) vámköteles árucikket tartalmazó közönséges, ajánlott és értéklevelek.
7. cikk
A két Igazgatás a csomagok kicserélését és az egyes Igazgatásoknak járó vég- és átmenő díjakat az Egyetemes Postaegyesület okmányai érvényben levő rendelkezései alapján levelezés útján és közös megegyezéssel állapítja meg.
8. cikk
A két Igazgatás az értékküldemények cseréjét az Egyetemes Postaegyesület okmányai érvényben levő rendelkezései alapján levelezés útján és közös megegyezéssel határozza meg. Az egyes értéklevelekre a biztosítás legmagasabb összege 5000 aranyfrank (ötezer aranyfrank); az egyes értéknyilvánítással ellátott csomagokra felületi szállítás esetén 1000 aranyfrank (ezer aranyfrank) és az egyes értéknyilvánítással ellátott csomagokra légi szállítás esetén 5000 aranyfrank (ötezer aranyfrank).
9. cikk
Az Egyetemes Postaegyesület okmányai érvényben levő rendelkezéseiben feltüntetett megfelelő nemzetközi postai nyomtatványokat kell használni.
10. cikk
A postautalványok forgalmát a két Igazgatás között kötendő kétoldalú külön megállapodásban kell szabályozni.
III. Távközlési szolgálatok
11. cikk
A Szerződő Felek országaik között távközlési kapcsolatokat létesítenek a távbeszélő-, távíró- és telexforgalom, valamint a rádió és televízió átvitelek legmegfelelőbb feltételek mellett történő gyors és biztonságos továbbítására és vételére. Mindegyik Igazgatás a lehető legnagyobb mértékben veszi igénybe a másik Igazgatás távközlési összeköttetéseit és technikai eszközeit a saját és a más országokba szóló távközlési forgalma továbbítására és vételére.
A fentiek során figyelembe veszik:
a) A Szerződő Felek gazdasági érdekeit;
b) A két Igazgatás által közvetlenül megállapodott eljárást;
c) A Nemzetközi Távközlési Egyesület érvényben levő szabályzatait.
12. cikk
A szükséges áramkörök számát és az irányítási útvonalakat levelezés vagy közvetlen kapcsolatok útján határozzák meg, és e célból mindegyik Igazgatás közli a másik Igazgatással az igényeit.
13. cikk
A két Igazgatás az országaik közötti távíróforgalomban a Nemzetközi Távírószabályzatban biztosított valamennyi táviratfajtát és fakultatív távíró-szolgáltatást elfogadja, azon fenntartásokkal, amelyeket mindegyik Szerződő Fél a Nemzetközi Távközlési Egyesületen keresztül jelent be.
14. cikk
A két Igazgatás a két ország közötti távbeszélő-forgalomban a közönséges beszélgetéseken kívül az alábbi szolgáltatásokat engedélyezi:
a) sürgős beszélgetések;
b) személyhez szóló beszélgetések;
c) tudakozó szolgálat.
15. cikk
A „Napi Hírek” televízió programcseréjéhez az összeköttetéseket a Nemzetközi Távközlési Egyesület érvényben levő szabályzatai szerint biztosítják és díjazzák.
16. cikk
A rádió- és televízió-programok cseréjéhez az összeköttetéseket a Nemzetközi Távközlési Egyezmény érvényben levő szabályzatai szerint rendelik meg.
17. cikk
Az Igazgatások rádiószolgálataik kölcsönös zavarásának elkerülése érdekében konzultálnak egymással a frekvenciakiosztás és -felhasználás megfelelő módjának kialakításáról.
18. cikk
A Nemzetközi Távközlési Egyesület érvényben levő szabályzatai alapján és az illetékes hatóságok jóváhagyásával a két Igazgatás közvetlen kapcsolatok és levelezés útján megállapodik a két ország között váltott táviratok, valamint nemzetközi távbeszélgetések díjában.
IV. Postai és távközlési elszámolások
19. cikk
A két Igazgatás levelezés útján megállapodik a két ország között váltott postai és távközlési szolgálatokra vonatkozó számadások összeállítási és kiegyenlítési eljárásaira nézve. Ezeket az eljárásokat folyamatosan felülvizsgálják közös megegyezéssel történő egyszerűsítésük céljából.
20. cikk
A két Igazgatás közötti díjak meghatározására és az elszámolási célokra szolgáló pénzügyi egység az Egyetemes Postaegyesület és a Nemzetközi Távközlési Egyesület okmányai érvényben levő rendelkezéseiben meghatározott és a két ország által jóváhagyott pénzügyi egység.
21. cikk
A két Igazgatás közötti számadásokat a két Igazgatás által meghatározandó szabadon átváltható devizában egyenlítik ki.
V. Műszaki és tudományos együttműködés
22. cikk
A két Igazgatás konzultál egymással közvetlen műszaki és tudományos együttműködés létesítéséről a posta és távközlés területén.
VI. Záró rendelkezések
23. cikk
A két Igazgatás, amikor annak szüksége felmerül, a Megállapodás rendelkezéseit felülvizsgálja, valamint levelezés útján és kölcsönös megegyezéssel olyan módszerek kidolgozására törekszik, amelyek a két Szerződő Fél érdekei maximális szem előtt tartása mellett egyszerűsítik a forgalomlebonyolítást és a díjazást, illetve amelyek a postai és távközlési szolgálatok különböző területein egyes technikai aspektusokat tökéletesítenek.
24. cikk
A Megállapodás alkalmazását illetően bármilyen véleményeltérést a két Igazgatás közötti közvetlen tárgyalások útján rendeznek.
Abban az esetben, ha az Igazgatások nem tudnak megoldást találni, az ügyet diplomáciai úton rendezik.
25. cikk
A Megállapodás rendelkezéseinek bármilyen módosítása vagy kiegészítése levelezés útján és a két Igazgatás közötti közös megegyezéssel történik, és a jóváhagyásról szóló utolsó értesítés napjától lép hatályba.
26. cikk
A Megállapodást a Szerződő Felek törvényes előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni, és a jóváhagyásról szóló, diplomáciai úton váltott utolsó értesítés napjától lép hatályba. A Megállapodás ötéves időtartamig marad hatályban, és hallgatólagosan további ötéves időszakra vagy időszakokra meghosszabbodik, kivéve ha ezt a Szerződő Felek valamelyike legalább hat hónappal a lejárta előtt írásban fel nem mondja.
Készült Budapesten, 1981. június hó 22. napján, két eredeti példányban, mindkettő arab, magyar és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetében az angol nyelvű szöveg az irányadó.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. évi február hó 3. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 83. §-a szerint módosított szöveg.