• Tartalom
Oldalmenü

35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1982. évi április hó 2. napján megtörtént. A Megállapodás 1982. évi május hó 2. napján hatályba lépett.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti fuvarozások tárgyában
A Szerződő Felek attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék a barátságot és bővítsék az együttműködést a magyar és a tunéziai nép között, megkönnyítsék és fejlesszék a közúti személy- és árufuvarozást országaik között, valamint területükön keresztül, a következőkben állapodtak meg:
Személyszállítás
1. cikk
Az egyik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett, a járművezető ülésén kívül legalább nyolc ülőhellyel ellátott járművekkel a két ország között, valamint területükön keresztül lebonyolított személyfuvarozások e Megállapodás 3. cikkében szereplők kivételével előzetes engedélyezési rendszer hatálya alá esnek.
2. cikk
(1) A menetrendszerinti járatok engedélyeit a Szerződő Felek illetékes hatóságai adják ki.
(2) Az engedély kiadásának és a járat üzemeltetési körülményeinek jellemzőit, nevezetesen az engedély érvényességének időtartamát, a betartandó útvonalat, a járatok sűrűségét, a használt járművek előírt műszaki jellemzőit, a menetrendet, az alkalmazandó díjszabásokat és a fizetési módokat az illetékes hatóságok határozzák meg.
3. cikk
Az esetenkénti turistafuvarozások nem esnek az előzetes engedélyezési rendszer hatálya alá. Turistafuvarozást akkor bonyolítanak le, ha ugyanazon járművel egyazon utascsoportot fuvaroznak
a) akár egy, a jármű nyilvántartásba vétele szerinti országban megkezdett és ott befejezni tervezett körutazás során;
b) akár egy, a jármű nyilvántartásba vétele szerinti országban megkezdett és a másik Szerződő Fél területére eső ponton befejezett utazás során, feltéve, hogy eltérő értelmű engedély hiányában a jármű a nyilvántartásba vétele szerinti országba üresen tér vissza.
Árufuvarozás
4. cikk
Az 5. cikkben említettek kivételével a két ország közötti vagy a területükön átmenő árufuvarozás engedélyezési kötelezettség alá esik.
5. cikk
Nem esik engedélyezési kötelezettség alá:
a) a vásári vagy kiállítási tárgyak fuvarozása;
b) a színházi díszletek és kellékek fuvarozása;
c) hangszerek, valamint rádió- és film- vagy televíziós felvételek céljára szolgáló eszközök fuvarozása;
d) sportrendezvények céljait szolgáló versenylovak és versenyautók, valamint egyéb sportfelszerelések fuvarozása;
e) elromlott járművek, valamint az azok helyettesítésére szolgáló járművek, vagy egy másik jármű javításához szükséges eszközöket szállító járművek közlekedése;
f) segélyszállítmányok természeti katasztrófák esetén;
g) a hullafuvarozás.
6. cikk
(1) Minden egyes járatra és minden egyes árukat fuvarozó járműre vagy pótkocsikat vontató járműre egy engedélyt adnak ki. Az engedély a két ország között, valamint a Szerződő Felek területén keresztül egy fuvarozás lebonyolítására jogosít.
(2) Az engedélyek a fuvarozó nevére szólnak, azokat csak ő maga használhatja fel, át nem ruházhatók.
7. cikk
(1) Az engedélyeket a másik Szerződő Fél nevében a járművet nyilvántartásba vevő ország illetékes hatóságai adják ki a Szerződő Felek illetékes hatóságainak közös megegyezésével meghatározott, egyenlően megosztott évi kontingens keretén belül.
(2) A Szerződő Felek mindegyikének illetékes hatóságai a másik Szerződő Fél illetékes hatóságait e Megállapodással összhangban kellő számú engedéllyel látják el.
(3) Az engedélyek mintáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg.
8. cikk
(1) E Megállapodás keretében ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozásokhoz fuvarlevél szükséges.
E kellően kitöltött CMR típusú fuvarlevélnek a rakományt kísérnie kell.
(2) A saját számlára fuvarozást végző járműveken a járművet nyilvántartásba vevő ország nemzeti jogszabályainak megfelelő fuvarokmánynak kell lennie.
Vegyes rendelkezések
9. cikk
(1) A Szerződő Felek egyikének területén székhellyel rendelkező fuvarozók a másik Szerződő Fél területén levő két pont között nem jogosultak személy- és árufuvarozás végzésére.
(2) A Szerződő Felek egyikének területén székhellyel rendelkező fuvarozók a másik Szerződő Fél területe és egy harmadik ország között személy- vagy árufuvarozást csak a másik Szerződő Fél illetékes hatóságai különleges és kivételes engedélyének birtokában végezhetnek.
10. cikk
Minden egyes, a másik Szerződő Fél területén megtett út során az engedélyeket és a Megállapodásban említett fuvarokmányokat a járművön kell tartani és az ellenőrzéssel megbízott közegek minden felszólítására be kell mutatni.
11. cikk
Ha a használt jármű súlya és/vagy méretei meghaladják a másik Szerződő Fél területén engedélyezett súly- és/vagy mérethatárokat, a fuvarozáshoz a másik Szerződő Fél illetékes hatóságainak különleges engedélye szükséges. A Szerződő Felek mindegyike fenntartja magának ezen engedély megadásának vagy megtagadásának jogát az infrastrukturális kapacitás és forgalmi viszonyok függvényében.
12. cikk
(1) A Szerződő Felek egyikének területén bejegyzett, a járművezető ülésén kívül legalább nyolc ülőhellyel ellátott járművek, amelyek nemzetközi személyfuvarozás során ideiglenesen a másik Szerződő Fél területére belépnek, kölcsönösen mentesülnek a fuvarozási tevékenységgel, a járművek birtoklásával és közlekedtetésével, valamint a fuvarozási engedély kiadásával kapcsolatos adók, pótadók, illetékek és díjak megfizetése alól.
(2) A Szerződő Felek egyikének területén bejegyzett járművek és mindenfajta pótkocsijaik, amelyek a Megállapodás 7. cikke szerint meghatározott kontingensen belüli nemzetközi árufuvarozások, valamint a Megállapodás 5. cikkében felsorolt fuvarozások során ideiglenesen a másik Szerződő Fél területére belépnek, kölcsönösen mentesülnek a fuvarozási tevékenységgel, a járművek birtoklásával és közlekedtetésével, valamint a fuvarozási engedély kiadásával kapcsolatos adók, pótadók, illetékek és díjak megfizetése alól.
(3) Mindemellett a Szerződő Felek egyikének területén bejegyzett olyan járművek, amelyek a Megállapodás 11. cikke szerinti különleges engedély hatálya alatt közlekednek a másik Szerződő Fél területén, ennek megfelelő külön díjat fizetnek.
13. cikk
(1) A Szerződő Felek egyikének területén bejegyzett és a nemzetközi személy- vagy árufuvarozás végzése során ideiglenesen a másik Szerződő Fél területére belépett járművek mentesülnek minden, magára a járműre vonatkozó vám megfizetése alól.
(2) A járműveknek a gyártó által előírt tartályaiban levő üzemanyagok adó-, illeték- és díjmentesek.
(3) A Megállapodás keretében fuvarozást végző járművek javítására szolgáló pótalkatrészek ideiglenes behozatala a másik Szerződő Fél területére a vámelőírások szerint vámmentes, valamint mentes minden más behozatali adó és illeték megfizetése alól.
(4) A kicserélt pótalkatrészeket reexportálni kell, vagy a másik Szerződő Fél illetékes vámtisztviselőinek ellenőrzésével azokat meg kell semmisíteni.
14. cikk
Az egyik Szerződő Fél fuvarozói a másik Szerződő Fél közúti közlekedési szabályait és törvényeinek egyéb előírásait kötelesek megtartani, amikor ez utóbbi területén közlekednek.
15. cikk
(1) Ha az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén a Megállapodás rendelkezéseit megsértette, ez utóbbi illetékes hatóságai (az azon országban hatályos jogszabályokra való kihatás nélkül, amelyben a szabálytalanságot elkövették), erről a másik Szerződő Fél illetékes hatóságait értesíthetik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálytalanságok esetén azon Szerződő Fél illetékes hatóságai, ahol a szabálytalanságot elkövették, a másik Szerződő Fél illetékes hatóságaitól kérhetik:
a) a fuvarozó figyelmeztetését, egy arról tájékoztató bejelentés kíséretében, hogy a szabálytalanság megismétlődése az illető fuvarozó birtokában levő vagy általa üzemeltetett járművekkel való fuvarozás lehetőségének meghatározott időre szóló ideiglenes felfüggesztését vonja maga után azon Szerződő Fél területén, ahol a szabálytalanságot elkövették;
b) a fuvarozónak ezen felfüggesztésről szóló értesítését.
16. cikk
Azon kérdéseket, amelyeket sem a Megállapodás, sem azon nemzetközi egyezmények, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese, nem szabályoznak, a Szerződő Felek mindegyike belső jogszabályainak megfelelően kell rendezni.
17. cikk
(1) Minden egyes Szerződő Fél kijelöli a Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásával megbízott illetékes hatóságokat, és erről a kijelölésről a másik Szerződő Felet értesíti.
(2) Az illetékes hatóságok képviselői szükség esetén kérhetik egy Vegyesbizottság összehívását a Megállapodás 7. cikkében előírt kontingens meghatározására, a közúti fuvarozási tevékenység szabályozására és a jelen Megállapodás végrehajtása során felmerült kérdések megtárgyalására.
18. cikk
(1) Ezt a Megállapodást a Szerződő Felek alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.
(2) A Megállapodás egy évig marad hatályban, és hatálya mindenkor további egy évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot három hónappal megelőzően közölt értesítéssel felmondja.
Készült Budapesten, 1981. július 6-án, két eredeti példányban, francia nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. évi május hó 2. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról – az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 84. §-ával megállapított szöveg.