• Tartalom
Oldalmenü

17/1984. (III. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és az Angolai Népi Köztársaság2 Kormánya között Budapesten az 1978. évi szeptember hó 20. napján aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1983. évi július hó 20. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Angolai Népi Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1978. évi szeptember hó 20. napján aláírt egészségügyi együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
az Angolai Népi Köztársaság Kormánya
és a Magyar Népköztársaság Kormánya között
az egészségügyi együttműködésről
Az Angolai Népi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék – abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához – elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikként kinevezték
az Angolai Népi Köztársaság Kormánya
Domingos Coelho da Cruz
egészségügyi minisztert
a Magyar Népköztársaság Kormánya
dr. Schultheisz Emil
egészségügyi minisztert
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
Az Angolai Népi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya kölcsönös segítséget nyújt egymásnak az egészségügy területén.
2. cikk
A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében
a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályokról;
b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és a közzétett statisztikai adataikat;
c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről, és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.
3. cikk
A Szerződő Felek az orvos és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást:
a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;
b) a továbbképzés formáiról és módszereiről, és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;
c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpóziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, szimpóziumra küldenek hivatalos képviselőt.
4. cikk
a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésegészségügy és az iskolaegészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás (DDD) terén alkalmazott módszerekről, azok eredményeiről.
b) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és megküldik egymásnak a kiadott felvilágosító anyagok meghatározott számú példányait, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeiket.
c) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén
aa) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére,
bb) rendszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást – és kérésre – egyéb általános tájékoztatást adnak országaik járványügyi helyzetéről.
5. cikk
a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.
b) Az Egyezmény érvényességi ideje alatt mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő, vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő állampolgárait, akik országaik területén tartózkodnak.
6. cikk
A Szerződő Felek – kérésre – megküldik egymásnak egészségügyi szakfolyóirataikat és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerészeti kiadványaikat.
7. cikk
A Szerződő Felek
a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a Végrehajtási Tervben meghatározott időtartamra;
b) lehetővé teszik szakemberek meghívását ismeretek cseréje céljából;
c) támogatják tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését;
d) támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását, azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.
8. cikk
A Szerződő Felek szakértőket küldenek egymáshoz, hogy a másik Fél országában meghatározott ideig dolgozzanak. Az említett szakértők kiküldésének és alkalmazásának feltételeit az illetékes szervek által kötött közvetlen megállapodások tartalmazzák.
9. cikk
a) Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáról a Szerződő Felek egészségügyi miniszterei gondoskodnak.
b) Ennek az Egyezménynek a végrehajtása érdekében az egészségügyi miniszterek kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az Egyezménnyel kapcsolatos pénzügyi feltételeket is tartalmazzák. Evégből képviselőik kétévenként összeülnek, felváltva a két fővárosban.
c) Rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.
10. cikk
a) Ez az Egyezmény aláírása napján ideiglenesen hatályba lép. Az Egyezmény véglegesen akkor lép hatályba, amikor azt a Szerződő Felek kormányai jóváhagyták és erről egymást diplomáciai úton értesítették.
b) Ez az Egyezmény 5 évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt legalább 6 hónappal a határidő lejárta előtt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel, az további 5 évig érvényben marad.
Ezt az Egyezményt Budapesten, 1978. szeptember 20-án írták alá két eredeti példányban portugál és magyar nyelven. A portugál és a magyar szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. évi szeptember hó 20. napjától kell alkalmazni.

(2)3 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az Angolai Népi Köztársaság elnevezése Angolai Köztársaságra változott.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 91. §-a szerint módosított szöveg.