• Tartalom

1984. évi 27. törvényerejű rendelet

1984. évi 27. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaságban és az Osztrák Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok egyetemi felvétel szempontjából való egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1982. július 16-án aláírt egyezmény kihirdetéséről1

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítő okiratait Bécsben, 1984. június 29-én cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaságban és az Osztrák Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok egyetemi felvétel szempontjából való egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1982. július 16-án aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:


„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaságban
és az Osztrák Köztársaságban kiállított
érettségi bizonyítványok
egyetemi felvétel szempontjából
való egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság attól az óhajtól vezérelve, hogy mindkét ország együttműködését a tudomány és az oktatás területén továbbfejlessze és biztosítsák mindkét ország ifjúsága számára egymás országában a szellemi javakhoz való szabad hozzáférés lehetőségét, a következőkben állapodtak meg.

1. cikk

Ebben az egyezményben:
1. az „érettségi bizonyítvány” kifejezés minden olyan bizonyítványt, igazolást vagy okmányt jelent - a kiállítás formájára és nyilvántartására való tekintet nélkül -, amely biztosítja tulajdonosának azt a jogot, hogy felvételét kérje valamely egyetemre;
2. az „egyetemek” kifejezés jelenti
a) az egyetemeket;
b) mindazon intézményeket, amelyeket a szerződő felek területükön egyetemi jellegűnek elismernek.

2. cikk

(1) Mindkét szerződő fél elismeri a területén levő egyetemekre történő felvétel szempontjából a másik szerződő fél területén kiállított érettségi bizonyítványok egyenértékűségét.
(2) Az egyes tanulmányi vagy szakmai tagozatra történő felvételnél annak a szerződő félnek az előírásait kell alkalmazni ahol a felvételt kérik.
(3) A felvétel az egyetemekre a rendelkezésre álló férőhelyek arányában történik.

3. cikk

A szerződő felek az egyezmény hatályba lépésétől számított egy éven belül írásban tájékoztatják egymást az előző cikkben foglalt rendelkezések megvalósítására tett intézkedésekről.

4. cikk

A szerződő felek az ennek az egyezménynek a végrehajtásából adódó kérdések megtárgyalására állandó szakértői bizottságot hoznak létre. Az állandó szakértői bizottság mindkét szerződő fél által kijelölendő 3-3 tagból áll. A tagok nevét a szerződő felek diplomáciai úton közlik egymással. Az állandó szakértői bizottságot a szerződő felek bármelyikének a kívánságára össze kell hívni. Az ülés helyében mindenkor megállapodnak.

5. cikk

(1) Ezt az egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat Bécsben mielőbb ki kell cserélni.
(2) Az egyezmény a megerősítő okiratok kicserélése hónapját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.
(3) Ez az egyezmény határozatlan időre szól. Az egyezmény bármely fél által mindenkor írásban diplomáciai úton felmondható. A felmondás attól a naptól számított egy év elteltével lép hatályba, amikor a bármelyik szerződő fél által közölt felmondást a másik szerződő fél kézhez vette.
Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt az egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.
Készült Budapesten, 1982. július 16-án két eredeti példányban, magyar és német nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1984. szeptember 1-től kell alkalmazni.

(2)2 A törvényerejű rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1984. november 16.

2

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 163. § (5) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére