• Tartalom
Oldalmenü

27/1984. (IX. 12.) MT rendelet

a nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról szóló megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

1. § A Minisztertanács a nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról szóló, Havannában 1983. november 24-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
a nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára
történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról
A Bolgár Népköztársaság Közlekedési Minisztériuma, a Magyar Népköztársaság Közlekedési Minisztériuma, a Német Demokratikus Köztársaság Közlekedési Minisztériuma, a Lengyel Népköztársaság Közlekedési Minisztériuma, a Román Szocialista Köztársaság Közlekedés- és Postaügyi Minisztériuma, az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság Autóközlekedési Minisztériuma, mint a Szovjetunió szövetségi köztársaságai autóközlekedést irányító szerveinek meghatalmazottja, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Közlekedési Minisztériuma (a továbbiakban: Szerződő Felek) az együttműködés további elmélyítését és tökéletesítését és a KGST-tagállamok szocialista gazdasági integrációjának fejlesztését célzó Komplex Program határozatait figyelembe véve, a nemzetközi útvonalakon a műszaki és egyéb segítségnyújtási rendszer fejlesztésével kapcsolatban és a KGST-tagországok közlekedési kapcsolatainak fejlesztésével kapcsolatos IV. sz. Célprogramfejezetből kiindulva,
az alábbiakban állapodtak meg:
I. cikk
1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen Megállapodás értelmében országaikon belül a jelen Megállapodásban részt vevő országok vállalatai vagy szervezetei tulajdonában levő, nemzetközi szállítást végző gépjárműveknek műszaki és egyéb segítséget nyújtanak.
2. A Szerződő Felek országaikon belül kijelölik a nemzetközi forgalomban műszaki és egyéb segítséget nyújtó vállalatokat és szervezeteket és a jelen Megállapodás aláírásának napjától számított 60 napon belül tájékoztatják erről egymást, valamint a továbbiakban is haladéktalanul értesítik egymást minden változásról ebben a kérdésben.
3. A fent megjelölt segítséget azon vállalatok és szervezetek gépjárművei részére nyújtják, amelyeknek a gépjárműveket nyilvántartó állam belső jogszabályai szerint joguk van nemzetközi szállítások végzéséhez.
4. A gördülőállomány alatt jelen Megállapodásban értendők az autóbuszok, tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik, nyerges pótkocsik és mozgó műhelykocsik.
II. cikk
A jelen Megállapodás I. cikkében említett vállalatok és szervezetek szükség esetén és a lehetőségekhez mérten biztosítják az alábbi műszaki és egyéb segítséget:
A gépjárművek részére
1. A gépjármű vontatása a javítás helyére vagy az ideiglenes tárolás helyére, a be- és kirakodás helyére vagy más egyeztetett helyre.
2. Műszaki kiszolgálás, például: mosás, kenés, olajcsere, beállítási munkák.
3. Futójavítás, beleértve mozgó műhelykocsik segítségével az utakon végzett javítást, amelynek értéke nem haladja meg a 100 rubelt, vagy a Szerződő Felek országai más valutájának ezzel egyenértékű összegét.
4. Egyéb javítási munkák, amelyek értéke meghaladja a jelen cikk 3. pontjában megjelölt összeget.
5. Az út folytatásához szükséges pótalkatrészek és gumiabroncsok rendelkezésre bocsátása.
6. Az üzemképtelen gépjármű ideiglenes tárolása, valamint annak gépjárműre, vasútra vagy más szállítóeszközre történő felrakása, egyeztetett helyre történő továbbfuvarozása céljából.
Az utasok és a kiszolgáló személyzet részére
7. Az üzemképtelen autóbusz utasainak és poggyászainak a rendeltetési helyre vagy más egyeztetett helyre történő továbbfuvarozása.
8. Szükség esetén éjszakai szállás és étkezés biztosításában való közreműködés.
9. Közreműködés az orvosi ellátás biztosításában és sürgős orvosi segítség biztosításában, beleértve a segélyhelyre történő szállítást is közúti balesetek esetén a gépjármű személyzete számára.
10. Helyettes gépkocsivezető biztosítása.
11. Hírközlési eszközöknek a kiszolgáló személyzet részére történő rendelkezésre bocsátása.
Az áru vonatkozásában
12. Be- és kirakodási munkák, valamint közreműködés az ideiglenes tárolásban.
13. A rendeltetési helyre vagy más egyeztetett helyre történő továbbfuvarozás.
Közúti közlekedési balesetek esetén
14. Intézkedések megtétele az áru épségének megőrzésére.
15. A balesetet szenvedett gépjárművek javítási helyre vagy más egyeztetett helyre történő fuvarozása.
16. Közreműködés a közúti közlekedési balesettel összefüggő okmányok kitöltésében és átadásában.
III. cikk
1. A jelen Megállapodás II. cikkében megjelölt műszaki és egyéb segítséget (a 8., 9., 16. pontok kivételével) hitelben nyújtják szervizkönyv vagy megrendelőlap átadásával, amelyeket a gépjárműtulajdonos-vállalatok vagy általa meghatalmazott szervek előzőleg bélyegzőjükkel hitelesítettek. Ezen okmányok mintapéldányai az 1. sz. és 2. sz. mellékletben szerepelnek, amelyek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részei.
2. A jelen Megállapodás II. cikkében megjelölt szolgáltatások igénybevételéhez – kivéve a készpénzben kiegyenlített vagy díjmentesen nyújtott szolgáltatásokat – minden egyes segítségkérésnél ki kell tölteni és a felmutató által alá kell írni vagy a szervizkönyv-nyugta egy garnitúráját, vagy a megrendelőlap három példányát.
3. A jelen Megállapodás IV. cikkében 2. és 3. pontjában megjelölt műszaki és egyéb segítség biztosítása, amelynek értéke meghaladja a 300 rubelt, csak a gépjárműtulajdonos-vállalat vagy szervezet, vagy az általa meghatalmazott - a szervizkönyvben vagy megrendelőlapon feltüntetett - szervezet előzetes jóváhagyása (levélben, táviratban vagy telexen) után történhet.
4. Bármelyik Szerződő Fél vállalata vagy szervezete a szervizkönyvben, vagy megrendelőlapon korlátozhatja a gépjármű személyzetének felhatalmazását a jelen Megállapodás IV. cikkének 1. pontjában említett műszaki és egyéb segítség megrendelésére, a megrendelés legmagasabb összegének (felső határának) feltüntetésével. Műszaki és egyéb segítségre vonatkozó olyan megrendelés, amelynek értéke meghaladja a szervizkönyvben vagy megrendelőlapon feltüntetett felső összeghatárt, csak a gépjárműtulajdonos-vállalat vagy szervezet, vagy az általa meghatalmazott - a szervizkönyvben vagy megrendelőlapon megjelölt - szervezet előzetes jóváhagyása (levélben, táviratban vagy telexen) után fogadható el.
5. A műszaki és egyéb segítséget nyújtó vállalat a teljesítményt feltünteti a szervizkönyv elismervény garnitúrájának négy példányán vagy a megrendelőlap három példányán és a segítség nyújtását aláírásával és bélyegzőjével igazolja. A szervizkönyv vagy megrendelőlap bemutatója a kapott segítséget aláírásával igazolja.
6. Műszaki és egyéb segítség nyújtása szervizkönyv alapján úgy történik, hogy a szervizkönyv elismervény garnitúrájának első példányát a segítségnyújtásért kiállított számlához csatolják, a második és harmadik példányt átadják a segítséget nyújtó vállalatnak, a negyedik elismervény példány a szervizkönyv bemutatójánál marad és ellenőrző okmányként szolgál a segítségnyújtásért kiállított számla kifizetéséhez.
Műszaki és egyéb segítség nyújtása megrendelőlap alapján úgy történik, hogy a megrendelőlap első példánya marad a műszaki és egyéb segítséget nyújtó vállalatnál, a második példányt a vállalat visszaadja a megrendelőlap bemutatójának, a harmadik példányt az elvégzett munkákról szóló számlához mellékelik.
IV. cikk
1. A jelen Megállapodás II. cikkének 1., 2., 3., 6., 7., 10., 11., 12., 14., 15. pontja szerint nyújtott műszaki és egyéb segítség elszámolása a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területén érvényes árakon és valutában, a nem kereskedelmi fizetések elszámolási rendje szerint történik.
2. A jelen Megállapodás II. cikkének 4., 5. és 13. pontja szerint nyújtott műszaki és egyéb segítség elszámolása teljes összegben külkereskedelmi árakon, a Szerződő Felek országai közötti áruforgalmi fizetések elszámolási rendjének megfelelően történik.
3. A jelen Megállapodás II. cikkének 5. pontja szerint átvett pótalkatrészek és gumiabroncsok esetén, amelyeket nem a jelen Megállapodás Szerződő Feleinek országaiban szereztek be, ezeket a pótalkatrészeket vagy gumiabroncsokat az érdekeltek között egyeztetett módon térítik meg.
4. A jelen Megállapodás II. cikkének 8., 9., 16. pontjában felsorolt közreműködés díjmentesen történik.
V. cikk
1. A jelen Megállapodás II. cikkében felsorolt műszaki és egyéb segítségek elszámolása közvetlenül a részt vevő vállalatok, vagy az általuk meghatalmazott szervezetek között történik.
2. A szervizkönyv vagy megrendelőlap alapján nyújtott műszaki és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos számlákat a segítségnyújtás után azonnal, de legkésőbb a következő hónap végéig kell megküldeni.
3. A számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül teljesen ki kell egyenlíteni, vagy ugyaneddig a határidőig kell benyújtani a reklamációt a számla részleges vagy teljes kiegyenlítése, illetve a visszautasítás okának feltüntetésével.
4. A számlát benyújtó vállalatnak vagy szervezetnek legkésőbb a reklamáció kézhezvételétől számított 30 napon belül kell választ küldeni a reklamációra.
VI. cikk
A jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Szerződő Felek tárgyalások és konzultációk útján oldják meg.
VII. cikk
1. A jelen Megállapodás valamennyi Szerződő Fél beleegyezésével módosítható és kiegészíthető.
2. A kiegészítésekre és módosításokra vonatkozó javaslatokat a Szerződő Felek közlik a jelen Megállapodás letéteményesével, amely haladéktalanul megküldi azokat a többi Szerződő Félnek egyeztetésre.
3. A Szerződő Felek a javasolt kiegészítésekkel és módosításokkal kapcsolatban azok kézhezvételétől számított 90 napon belül közlik véleményüket a letéteményessel. A letéteményes az utolsó ilyen vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül közli a Szerződő Felekkel minden egyes Szerződő Fél véleményét.
4. A jelen Megállapodással kapcsolatban javasolt változtatások és kiegészítések attól a naptól számított 90 nap elteltével lépnek hatályba, amikor a Szerződő Felek közül az utolsóként csatlakozó Szerződő Félnek ezekkel a változtatásokkal, módosításokkal való egyetértését a letéteményes kézhez vette.
VIII. cikk
1. A jelen Megállapodást az összes Szerződő Fél országai jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni; az, a Megállapodást utoljára jóváhagyó fél a jóváhagyásról szóló értesítésének a letéteményes általi kézhezvétele napjától számított 90 nap elteltével lép hatályba.
2. A jelen Megállapodás annak aláírása napjától számított 90 nap elteltével ideiglenesen hatályba lép.
3. A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nemzetközi forgalomban használt gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásról szóló, a Szerződő Felek részéről Moszkvában, 1983. június 21-én megkötött Egyezmény.
IX. cikk
1. A jelen Megállapodáshoz valamennyi Szerződő Fél beleegyezésével csatlakozhatnak más országok megfelelő szervei vagy szervezetei. A csatlakozási bejelentést a letéteményesnek kell átadni. A letéteményes erről haladéktalanul értesíti a Szerződő Feleket, akik a csatlakozási bejelentés kézhezvételétől számított 90 napon belül közlik véleményüket a letéteményessel.
2. A letéteményes az utolsó vélemény beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti az igénybejelentőt a Szerződő Felek döntéséről a jelen Megállapodáshoz való csatlakozással kapcsolatban.
3. A csatlakozás attól a naptól számított 90 nap elteltével lép hatályba, amikor a letéteményes értesítette az igénybejelentőt a Szerződő Felek beleegyezéséről.
X. cikk
Bármely Szerződő Fél felmondhatja a jelen Megállapodásban való részvételét, legalább hat hónappal a folyó naptári év vége előtt közölve ezt a letéteményessel. A felmondás a következő naptári év január 1-jétől lép hatályba.
XI. cikk
A Szerződő Felek vállalják, hogy a műszaki és egyéb segítségnyújtás kérdésében közöttük megkötött kétoldalú megállapodásokat összehangolják a jelen Megállapodás rendelkezéseivel.
XII. cikk
A jelen Megállapodás nem érinti a Budapesten, 1975. december 3-án a BNK, MNK, NDK, LNK, RSZK, OSZSZK, CSSZK illetékes minisztériuma és a Finn Köztársaság Kormánya között aláírt Jegyzőkönyvet a sokoldalú együttműködésről a nemzetközi fuvarozást végző gépjárművek számára történő műszaki és egyéb segítségnyújtásban, hacsak a Jegyzőkönyv Szerződő Felei másban nem állapodnak meg.
XIII. cikk
1. A jelen Megállapodást a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Titkárságának adják át megőrzésre, amely a Megállapodás letéteményese.
A Megállapodás hitelesített másolatait a letéteményes megküldi valamennyi Szerződő Félnek.
2. A letéteményes haladéktalanul értesíti a Szerződő Feleket a Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról, a Megállapodáshoz való csatlakozás hatálybalépéséről, valamint ellátja a jelen Megállapodás letéteményesének feladataiból adódó egyéb teendőket.
Készült Havannában, 1983. november 24-én, orosz nyelven, egy példányban.
(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1984. évi február hó 24. napjától kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 94. §-ával megállapított szöveg.