• Tartalom
Oldalmenü

57/1984. (XII. 8.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság 1 Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének2 Kormánya között, Budapesten, az 1981. évi október hó 3. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1984. évi július hó 19. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság 3 Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének4 Kormánya között, Budapesten, az 1981. évi október hó 3. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság 5 Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének6 Kormánya között az egészségügyi és orvostudományi együttműködés tárgyában
A Magyar Népköztársaság 7 Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének8 Kormánya
a Magyar Népköztársaság 9 és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége10 között 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés elveinek megfelelően,
a két országban a nép nevében és érdekében folyó szocialista és kommunista építés alapvető érdekeitől vezettetve,
elismerve, hogy minden állampolgár egészségvédelemre való jogának biztosítása, amelyet először a szocialista társadalom hirdetett meg, mint az ember egyik alapvető jogát, és amelyeket mindkét állam alkotmánya megerősített, az állam legfontosabb szociális feladata;
elismerve nagy felelősségét e jog megvalósítása terén, megemlítve a szocialista államok jelentős eredményeit népeik egészségvédelmében és elismerve, hogy az emberek egészségi állapotának további javítása megköveteli az egészségügyi színvonalat emelő állami, szociális és orvosegészségügyi intézkedések széles körű egységének következetes alkalmazását, az egész lakosság számára elérhető, magas színvonalú gyógyító-megelőző ellátás állandó tökéletesítését, az orvostudomány korszerű eredményei alapján;
kiemelve, hogy az említett feladatok sikeres teljesítése szorosan összefügg minden nép egészségének védelmével és erősítésével, valamint a társadalmi élet e fontos szférája terén folyó széles körű nemzetközi együttműködés fejlődésével;
abban a meggyőződésben, hogy az egészségügy további fejlődése és a világ különböző országaiban a lakosság megfelelő egészségi színvonalának elérése kapcsolatban van mindenekelőtt a jelenkor fő problémájának megoldásával - a béke megőrzésével és megszilárdításával, a leszerelési folyamat elérésével és a nukleáris háború veszélyének elhárításával;
az 1959. április 17-én a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési Egyezményben foglalt intézkedések végrehajtása során szerzett pozitív tapasztalatokból kiindulva
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
A Szerződő Felek fejlesztik és elmélyítik az együttműködést az egészségügy és az orvostudomány minden területén, amely a két ország népei egészségi állapotának állandó javítására irányul, a széles körű nemzetközi elismerést szerzett szocialista egészségügyi alapelvek alapján - az egészségügy állami és tervszerű, megelőzésre irányuló jellege, az egész lakosság számára elérhető ingyenes, magas színvonalú orvosi ellátás, az orvostudomány és gyakorlat egysége, széles körű részvétel e feladatok megoldásában.
2. Cikk
A Szerződő Felek közös erőfeszítéseket tesznek a két ország egészségügye előtt álló alábbi legfontosabb feladatok végrehajtása terén:
az egészségügy és az orvostudomány szervezésének és irányításának fejlesztése, a világ tudományos és gyakorlati eredményei gyorsabb bevezetésének biztosítása az egészségügyi gyakorlatba;
az állami közegészségügyi felügyelet hatékonyságának növelése a két ország lakossága közegészségügyi-járványügyi feltételrendszerének biztosítása érdekében;
az alap- és szakosított gyógyító-megelőző ellátás további fejlesztése és javítása;
az egészségügyi káderek képzésének és szakosításának tökéletesítése, valamint ezek és az anyagi-technikai források racionális és hatékony felhasználása a lakosság egészségének védelmében;
együttműködés újfajta orvos-technikai és gyógyszerkészítmények létrehozásában, a két ország egészségügyi szervei ezek iránt támasztott igényeinek teljesebb kielégítése céljából.
3. Cikk
A jelen Egyezmény keretében folyó együttműködés az alábbi formákban valósul meg:
kölcsönös konzultációk tartása az egészségügy és orvostudomány fejlesztési terveinek koordinálása céljából;
közös programok kidolgozása és megvalósítása, amelyek a két ország egészségügye előtt álló legfontosabb feladatok végrehajtását célozzák, a tudományos kutatások széles körű koordinációja és kooperációja alapján;
tudományos és gyakorlati dolgozók, felső- és középfokú egészségügyi tanintézetek oktatóinak meghívása konzultációk és tapasztalatcsere, valamint nemzetközi és nemzeti tudományos rendezvényeken való részvétel céljából;
az együttműködés fejlesztése és javítása a tudományos kutató és oktató intézetek, valamint a vezető gyakorlati egészségügyi intézmények és az orvosi folyóiratok szerkesztő bizottságai között;
elsősorban fiatal gyakornokok és szakemberek cseréje tapasztalatszerzés, továbbképzés és szakosodás céljából;
orvosi és tudományos-műszaki információcsere, beleértve a közös tudományos kutatások eredményeit, monográfiák, tankönyvek, gyűjtemények, cikkek és más publikációk kiadását.
Az együttműködés ezen formáit a Szerződő Felek kiegészíthetik jelen Egyezmény végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján.
4. Cikk
A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az országaik területén előforduló karantén alá eső és más fertőző megbetegedésekről, tájékoztatják egymást a betegségek megelőzése, diagnosztikája és gyógykezelése terén elért eredményeikről, valamint szükség esetén e betegségek felszámolása érdekében végzett közös tevékenységüket koordinálják.
5. Cikk
A Szerződő Felek elősegítik az egészségügyi és orvostudományi együttműködés fejlesztését a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa keretén belül és megadják a szükséges támogatást a KGST Egészségügyi Együttműködési Állandó Bizottság tevékenységéhez.
6. Cikk
A Szerződő Felek koordinálják tevékenységüket és együttműködnek az Egészségügyi Világszervezet és más nemzetközi szervezetek keretein belül, valamint erőfeszítéseket tesznek azon kérdések megoldására, amelyek elősegítik az Egészségügyi Világszervezet és más nemzetközi szervezetek tevékenysége hatékonyságának növelését. A Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel megadják a lehetőséget ezen szervezeteknek, hogy a Felek által jelen Egyezmény végrehajtása során szerzett tapasztalatokat az egészségügy és az orvostudomány területén felhasználják.
7. Cikk
A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a más államokkal meglevő kétoldalú egészségügyi és orvostudományi kapcsolataik helyzetéről és fejlődéséről.
8. Cikk
A Szerződő Felek ingyenes, magas színvonalú egészségügyi ellátásban részesítik a másik Szerződő Fél területükön tartózkodó állampolgárait, ambuláns vagy kórházi kezelést igénylő megbetegedések esetén.
A Szerződő Felek szükség esetén helyet biztosítanak gyógyító-megelőző intézményeikben és szanatóriumaikban a másik Szerződő Fél beteg állampolgárainak a két ország egészségügyi minisztériumai közötti megállapodás alapján.
A Szerződő Felek a másik Szerződő Fél kérésére szakembereket küldenek orvosi konzultáció céljából.
Az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén ideiglenesen tartózkodó azon állampolgárainak orvos ellátását, akik a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti egyezményekben foglalt építkezési vagy más munkákat végző munkacsoportok tagjai, az említett egyezmények vagy szerződések határozzák meg.
9. Cikk
A Szerződő Felek jelen Egyezmény végrehajtása során a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti tudományos-műszaki együttműködés megvalósítását szabályozó, érvényben levő Általános Feltételek szerint járnak el.
A Szerződő Felek jelen Egyezmény 8. cikkének első bekezdésében említett beteg állampolgárok számára mindenféle orvosi ellátást ingyenesen biztosítanak, beleértve az étkezést és a szükséges gyógyszereket az egészségügyi intézményekben történő ápolás ideje alatt.
A jelen Egyezmény 8. cikke második bekezdésében említett betegek oda- és visszautazásának, valamint a másik ország területén való tartózkodásának költségeit a kórházi gyógykezelésig és utána a küldő Fél fedezi.
A jelen Egyezmény 8. cikke harmadik bekezdésében említett konzultánsok kiküldésével kapcsolatos összes költségeket a fogadó Fél fedezi.
10. Cikk
Jelen Egyezmény végrehajtása a Magyar Fél részéről a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumára, Szovjet Fél részéről a Szovjetunió Egészségügyi Minisztériumára hárul. A jelen Egyezmény végrehajtására fordított erők koordinálása céljából a Szerződő Felek állandó munkacsoportot hoznak létre az egészségügyi és orvostudományi együttműködés terén.
Az állandó munkacsoport rendszeresen együttműködési terveket dolgoz ki, ellenőrzi azok teljesítését a Szerződő Felek mindegyikének országában megállapított rend szerint.
Az állandó munkacsoport évente legfeljebb egyszer tartja üléseit, váltakozva a Szerződő Felek országaiban.
11. Cikk
Jelen Egyezményt jóvá kell hagyni a Szerződő Felek országaiban érvényben levő jogrend szerint, és a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép hatályba. Jelen Egyezményt 5 évre kötik. Ha az Egyezmény felmondását egyik Szerződő Fél sem közli írásban a másik Szerződő Féllel legalább 6 hónappal az Egyezmény lejárta előtt, annak érvénye mindenkor további 5 évre automatikusan meghosszabbodik.
Ennek az Egyezménynek a hatálybalépésekor érvényét veszti a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya által 1959. április 17-én aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési Egyezmény.
Készült Budapesten, 1981. október 3-án két példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.
A Magyar Népköztársaság Kormánya részéről:
Schultheisz Emil s. k.,
A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya részéről:
Sz. P. Burenkov s. k.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1984. évi július hó 19. napjától kell alkalmazni.

(2)11 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

5

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

6

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

7

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

8

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

9

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

10

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

11

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 95. §-ával megállapított szöveg.