• Tartalom
Oldalmenü

51/1985. (XI. 12.) MT rendelet

a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről1

2014.09.05.

(A Magyar Népköztársaság Kormányának jóváhagyásáról szóló értesítése az 1984. évi március hó 14. napján megtörtént. Az egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában az 1985. évi július hó 6. napján lépett hatályba.)

1. § A Minisztertanács a vámokmányoknak a közvetlen vasúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Egyezmény
a vámokmányok alkalmazásáról a közvetlen közúti árufuvarozásban
A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Finn Köztársaság,
figyelembe véve a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa és a Finn Köztársaság közötti együttműködésről 1973. május 16-án aláírt Egyezményt,
óhajtva az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában foglaltak teljesítésének elősegítését,
figyelembe véve a vámkérdésekben kötött nemzetközi egyezmények alkalmazásának kedvező tapasztalatait,
megemlítve a kölcsönös közúti árufuvarozás fontosságát,
törekedve az említett árufuvarozás vámkezelésének egyszerűsítésére és meggyorsítására,
tekintettel a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa és a Finn Köztársaság közötti Együttműködési Bizottság hetedik ülésén elfogadott ajánlásra,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
1. Az Egyezmény rendelkezéseit a Szerződő Felek egyikében nyilvántartásba vett közúti gépjárművekkel végzett közvetlen nemzetközi árufuvarozásnál alkalmazzák, amikor az ilyen árufuvarozás a Szerződő Felek egyikének feladási vámhivatalától a másik Szerződő Fél rendeltetési vámhivataláig történik.
2. E cikk 1. pontjában foglaltak vonatkoznak a közúti gépjárművekre helyezett szállítótartályokban végzett árufuvarozásra is.
3. A »közúti gépjármű« és a »szállítótartály« fogalmának meghatározását ezen Egyezmény 1. sz. melléklete tartalmazza.
2. cikk
1. Ezen Egyezmény 1. cikkének megfelelően fuvarozott áruk vámkezelésének alapjául az AGT nyilatkozat és Skandináv Vámokmány szolgál, a továbbiakban »vámokmányok«, amelyek mintáit ezen Egyezmény 2. számú melléklete tartalmazza.
2. Az AGT Egyezmény Szerződő Feleinek egyikében nyilvántartott közúti gépjárművekkel való árufuvarozáshoz az AGT Nyilatkozatot alkalmazzák. Az AGT Egyezmény tagországainak fuvarozói által a Finn Köztársaságból végzett árufuvarozás esetén rendkívüli esetekben alkalmazható az Skandináv Vámokmány is.
3. A Finn Köztársaságban nyilvántartott közúti gépjárművekkel való árufuvarozáshoz Skandináv Vámokmányt alkalmazzák.
Abban az esetben, ha a finn fuvarozók az AGT Egyezmény tagországaiból fuvaroznak árut, rendkívüli esetekben alkalmazható az AGT Nyilatkozat.
4. Abban az esetben, ha a vámokmányokban nem sorolják fel részletesen az árukat, ezekhez az okmányokhoz specifikációkat kell csatolni, mind a feladási ország vámszervei, mind pedig a tranzit és a rendeltetési ország vámszervei részére. A »Specifikáció« fogalmának meghatározását az Egyezmény 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. cikk
1. A vámokmányokat a Szerződő Felek illetékes szervei által erre felhatalmazott szervezetek adják ki.
2. A Szerződő Felek vámigazgatásai közlik egymással e cikk 1. pontjában említett szervezetek megnevezését, valamint értesítést küldenek e szervezetek megnevezésének változtatásáról, amennyiben erre sor kerül.
4. cikk
1. A vámokmányt csak egy fuvarozáshoz lehet felhasználni, emellett a fuvarozás idején a részleges kirakás vagy hozzárakás megengedett.
2. A vámokmány érvényessége azután jár le, amikor a rendeltetési ország vámszervei, vagy a belső állami rendelkezések alapján felhatalmazott más szervei igazolják az árufuvarozás megfelelő befejezését.
3. A vámokmányok alkalmazásának rendjét ezen Egyezmény 3. számú melléklete tartalmazza.
5. cikk
1. A fuvarozást oly módon kell lebonyolítani, hogy az áru
a) a közúti gépjármű vámzárral ellátott kocsiszekrényében vagy
b) olyan vámzárral lezárt szállítótartályban helyezkedjen el, amelyek közúti gépjárművekre rakhatók fel anélkül, hogy a vámzárakkal kapcsolatos pótlólagos intézkedéseket kellene foganatosítani.
2. Azoknak a közúti gépjárműveknek és szállítótartályoknak, amelyek felhasználásával árut fuvaroznak, meg kell felelniök a TIR igazolvány fedezetével történő nemzetközi árufuvarozásról szóló Vámegyezmény 2. és 7. számú mellékleteiben foglalt műszaki feltételekre vonatkozó szabályoknak (1975. évi TIR Egyezmény). Ezt a megfelelést igazolni kell az alkalmassá nyilvánítási eljárás alapján kiállított okmánnyal, amelyet az 1975. évi TIR Egyezmény 3. és 7. számú mellékletei irányoznak elő.
6. cikk
1. A nagy súlyú és/vagy nagyméretű áruk, valamint élő állatok fuvarozása vámzár nélküli közúti gépjárművekben vagy szállítótartályokban is elvégezhető ezen Egyezményben foglalt feltételek mellett. A »nagysúlyú és nagyméretű áruk« fogalmának meghatározását ezen Egyezmény 1. számú melléklete tartalmazza.
2. A nagy súlyú és/vagy nagyméretű árukra lehetőség szerint azonosítási jeleket, valamint vámzárakat kell felhelyezni.
7. cikk
1. A vámzárakat azon Szerződő Fél területén helyezik fel, ahol a vámokmány fedezete mellett történő árufuvarozás megkezdődik.
2. A Szerződő Felek közbenső vámhivatalai általában elismerik a másik Szerződő Fél vámszervei által elhelyezett vámzárakat azzal a feltétellel, hogy azok sértetlenek. Azonban ezek a vámhivatalok, amennyiben az ellenőrzés szükségessége indokolja, levehetik az eredeti vámzárakat és újakat helyezhetnek fel vagy pótlólag saját vámzáraikat is felhelyezhetik.
8. cikk
1. Ha a fuvarozás idején a vámzárak megsérülnek vagy az áru megrongálódása vagy elvesztése a vámzárak megsértése nélkül történik, a közúti gépjármű vezetője köteles jelentkezni a legközelebbi vámszervnél vagy egyéb illetékes állami szervnél, vagy e szerveket köteles a történtekről értesíteni.
2. E cikk 1. pontjában említett esetben a vámszerv vagy egyéb illetékes állami szerv köteles az árukat ellenőrizni és ennek eredményeit jegyzőkönyvben rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell a vámokmány számát, a fuvarozó megnevezését, valamint a sérülés leírását és okát és a megtett intézkedéseket.
A jegyzőkönyvet aláírja annak a szervnek a képviselője, amely azt felvette, valamint a közúti gépjármű vezetője, aki a jegyzőkönyvben a történtekről megfelelő magyarázatot adott. Az ellenőrzés után lehetőleg új vámzárakat helyeznek fel.
3. Abban az esetben, ha a jegyzőkönyvet nem a vámszerv veszi fel, a közúti gépjármű vezetője a fuvarozás folytatása előtt köteles jelentkezni a legközelebbi vámhivatalnál az új vámzárak felhelyezése céljából.
9. cikk
Ezen Egyezményben foglalt valamennyi feltétel betartása esetén a Szerződő Felek vámszervei:
a) a határon általában nem vizsgálják meg a fuvarozott árukat, amennyiben a kivitelnél vagy behozatalnál nem kerül sor az egész szállítmány vagy a szállítmány egy részének végleges vámkezelésére;
b) nem követelik meg a határvámhivataloknál vám, vagy egyéb vámilleték megfizetését vagy letétbe helyezését.
10. cikk
A fuvarozó köteles a vámokmány fedezete mellett történő fuvarozás idején biztosítani a vámzárak épségét és a fuvarozás teljes útvonalán az árut a vámszerveknek bemutatni a megfelelő módon kiállított vámokmánnyal és a 2. cikk 4. pontjának megfelelően csatolt specifikációkkal együtt. A »fuvarozó« fogalmának meghatározását ezen Egyezmény 1. számú melléklete tartalmazza.
11. cikk
1. Ezen Egyezmény rendelkezéseinek megsértése esetén a fuvarozó felelősséggel tartozik azon Szerződő Fél vámigazgatása felé, amelynek területén a fuvarozás során a szabálysértés történt, a vám, a bírságok és egyéb vámilletékek megfizetéséért.
2. Ha a vámszervek elegendőnek ismerik el annak bizonyítását, hogy a vámokmányban feltüntetett áru közúti baleset vagy elháríthatatlan akadályok által kiváltott körülmények miatt semmisült meg vagy véglegesen elveszett, vagy hogy a hiány az áru jellegéből adódó okok miatt keletkezett, mentesítik a fuvarozót a szokásos vám, bírságok és egyéb vámilletékek megfizetése alól.
3. A vám, bírságok és egyéb vámilletékek megfizetése iránti követelés annak az évnek a végétől számított egy éven belül nyújtható be, amikor az ilyen követelési jog keletkezett.
4. E cikk rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos elszámolások a Szerződő Felek közötti fizetésekre vonatkozó érvényes megállapodások szerint történnek.
12. cikk
Ezen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon törvényeit és egyéb belső állami előírásait, amelyek az engedélyekre, közbiztonságra, egészségügyi, állategészségügyi, karantén és egyéb hasonló korlátozásokra vonatkoznak.
13. cikk
A Szerződő Felek vámigazgatásai szükség szerint kapcsolatot tartanak fenn egymás között ezen Egyezmény teljesítéséből eredő kérdések megvitatása céljából.
14. cikk
Az Egyezmény csak minimális könnyítéseket irányoz elő és nem fosztja meg a Szerződő Feleket a kedvezményesebb eljárás alkalmazásának a lehetőségétől.
15. cikk
Az Egyezmény 1., 2. és 3. számú mellékletei annak szerves részét képezik.
16. cikk
Ezen Egyezményt az alábbi eljárás betartásával lehet kiegészíteni vagy módosítani:
1. A módosításra vagy kiegészítésre vonatkozó javaslatokról értesítik ezen Egyezmény letéteményesét, amely a kézhezvételtől számított 30 napon belül megküldi azokat minden Szerződő Félnek. A Szerződő Felek az ilyen javaslat kézhezvételétől számított 90 napon belül kötelesek értesíteni az Egyezmény letéteményesét a benyújtott javaslatokkal kapcsolatos állásfoglalásukról.
2. Minden módosítás vagy kiegészítés 90 nappal azután lép hatályba, miután a letéteményes az összes Szerződő Féltől megkapta a javasolt módosításokkal vagy kiegészítésekkel való egyetértésről szóló értesítést.
3. Az Egyezmény mellékletei a Szerződő Felek vámigazgatásainak beleegyezésével változtathatók meg. Az 1. és 2. pontok rendelkezéseit a megfelelő módon alkalmazzák.
17. cikk
Az Egyezményt a Szerződő Feleknél érvényes jogszabályoknak megfelelően kell jóváhagyni és 30 nappal azután lép hatályba, amikor a letéteményes a legutolsó Szerződő Féltől megkapta a megfelelő jóváhagyásról szóló értesítést.
18. cikk
Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Feleknek az általuk kötött más nemzetközi egyezményekből eredő jogait és kötelezettségeit.
19. cikk
Az Egyezmény letéteményese a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya, amelynek az Egyezményt megőrzésre átadják.
20. cikk
Ezen Egyezményt ötéves időtartamra kötik meg. E határidő letelte után az Egyezmény hatálya minden alkalommal további öt évre automatikusan meghosszabbodik.
21. cikk
1. Bármely Szerződő Fél felmondhatja az Egyezményben való részvételét, írásban értesítve erről az Egyezmény letéteményesét legalább hat hónappal az Egyezmény soron következő ötéves érvényességi idejének lejárta előtt.
2. Ha az AGT Egyezmény Szerződő Feleinek valamelyike felmondja az AGT Egyezményben való részvételét, akkor e Szerződő Fél tekintetében ezen Egyezmény automatikusan hatályát veszti.
3. Abban az esetben, ha az Egyezmény rendelkezései az egyik vagy az összes Szerződő Félre nézve hatályukat vesztik, ennek rendelkezései hatályban maradnak azon fuvarozások vonatkozásában, amelyek az Egyezmény felmondásának hatálybalépése előtt kezdődtek meg.
Készült Varsóban, 1983. november 17-én, egy példányban, orosz és finn nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
A Bolgár Népköztársaság Kormányának nevében
A Magyar Népköztársaság Kormányának nevében
A Német Demokratikus Köztársaság Kormányának nevében
A Lengyel Népköztársaság Kormányának nevében
A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormányának nevében
A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormányának nevében
A Finn Köztársaság Kormányának nevében.
1. számú melléklet
a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban
történő alkalmazásáról 1983. november 17-én kötött Egyezményhez
Fogalmak meghatározásai
Az Egyezményben:
1. »közúti gépjármű« nemcsak motoros közúti közlekedési eszközt jelent, hanem bármilyen pótkocsit vagy félpótkocsit, amely az ilyen közlekedési eszközzel való vontatásra szolgál, valamint olyan összekapcsolt közlekedési eszközöket, amelyek a közlekedésben mint egy egység vesznek részt;
2. »szállítótartály« olyan szállító berendezést (szállítókas, tartály vagy más berendezés) jelent:
a) amely teljesen vagy részben zárt tartály és arra szolgál, hogy benne árut helyezzenek el;
b) állandó jellegű és ezért eléggé tartós ahhoz, hogy többszöri használatra alkalmas legyen;
c) speciálisan kialakított, hogy megkönnyítsék az áruszállítást egy vagy több szállítási móddal az áru közbenső átrakása nélkül;
d) oly módon van kialakítva, hogy könnyen lehessen átrakni például az egyik szállítási módról a másikra;
e) oly módon van kialakítva, hogy könnyen lehessen be- és kirakodni;
f) legalább egy köbméter a belső térfogata.
3. »nagy súlyú és/vagy nagyméretű áru« bármely nagy súlyú és terjedelmes tárgyat jelent, amelyet súlyánál, méreteinél vagy jellegénél fogva általában nem zárt közúti szállítóeszközben vagy zárt szállítótartályban szállítanak;
4. »fuvarozó« olyan szervezetet vagy vállalatot jelent, amelyek az ilyen szervezet vagy vállalat állandó telephelye szerinti állam belső jogrendje értelmében közúti gépjárművekkel végez nemzetközi árufuvarozást;
5. »specifikáció« olyan okmányt jelent, amelyet a fuvarozott áru leírásához használnak és amely tartalmazza a csomagok jelét, számát, mennyiségét és fajtáját, az áru fajtáját és bruttó súlyát, a címzett megnevezését és címét és más szükséges adatokat.
2. számú melléklet a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban történő alkalmazásáról 1983. november 17-én kötött Egyezményhez.

000 0000 számú AGT nyilatkozat

1. oldal

1. Az AGT nyilatkozatot kiállító szervezet megnevezése

2. Fuvarozó megnevezése

3. Fuvarozó eszköz forgalmi rendszáma:

...................................................................

pótkocsi (félpótkocsi) forgalmi rendszáma: .......................................................................................................

4. Specifikációk mennyisége és sorszáma

Az 1–4. rovatokat a fuvarozó vagy egyéb erre felhatalmazott szervezet képviselője tölti ki.

AGT-nyilatkozat

2. oldal

5. A vámszerv igazolása az áru kezeléséről az AGT-nyilatkozattal történő fuvarozás megkezdésekor

6. Feltett vámzárak és azonossági jelek fajtája és mennyisége

7. Vámszervek (állami szervek) igazolása a fuvarozás idején

AGT nyilatkozat

3. oldal

8. A vámszervek további igazolásai

belépéskor

kilépéskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGT nyilatkozat

4. oldal

9. A vámszervek (állami szervek) egyéb bejegyzései a fuvarozás idején

3. számú melléklet
a vámokmányoknak a közvetlen közúti
árufuvarozásban történő alkalmazásáról
1983. november 17-én kötött Egyezményhez
A vámokmányok alkalmazásának rendje
AGT nyilatkozat
1. Az AGT nyilatkozat nyomtatványokat orosz és/vagy német nyelven nyomtatják ki, szükség esetén lefordítják azon ország nyelvére, amelynek a szervezete ezt a nyilatkozatot kiadja. Az áru feladója vagy a fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a vámokmány nyomtatványt és esetleg mellékleteit megfelelő módon töltsék ki vagy írógéppel, vagy nyomtatott betűvel.
2. A meghatalmazott szervezet sorszámmal látja el az AGT nyilatkozatot, mely előtt az országnak a nemzetközi gépjárműforgalomban alkalmazott megkülönböztető jelét kell feltüntetni, és kitölti az AGT nyilatkozat megfelelő rovatait országának nyelvén.
3. Az AGT nyilatkozatot általában az egy gépjárműre rakott árura adják ki. Az AGT nyilatkozat kiadható a gépjármű szerelvényre felrakott teljes szállítmányra, ha a fuvarozandó áru egy vagy több feladótól származik és egy címzettnek szól.
Ebben az esetben a szerelvénybe tartozó szállítóeszközök mindegyikének tartalmát, vagy minden szállítótartály tartalmát külön specifikációban kell feltüntetni. Ha az áru több címzettnek szól, a specifikációt minden egyes árura címzettenként külön-külön kell kitölteni.
4. Szállítótartályban történő fuvarozás esetén a szállítótartály tartalma csak egy címzettnek szólhat.
5. Azon ország vámszerve, amelynek területén a fuvarozás megkezdődik, ellenőrzi, hogy az AGT nyilatkozatot a megfelelő szerv adta-e ki és hogy helyesen töltötték-e ki (1–4. rovat).
6. Az AGT nyilatkozat 6. rovatában feltüntetett adatokat a gépjárművezető aláírásával kell igazolni.
7. Az áru vámkezelése után, az AGT nyilatkozat fedezete mellett történő fuvarozás kezdetén, a vámszerv az AGT nyilatkozat 5. rovatában megfelelő megjegyzést tesz, a 6. rovatban pedig feltünteti a felhelyezett vámzárak fajtáját és mennyiségét, ezeket az adatokat igazolja, továbbá igazolja a nagy súlyú és/vagy nagyméretű áru fuvarozása esetén az azonossági jeleket is.
8. Az AGT nyilatkozat 9. rovatában a vámszervek az alábbiakat tüntetik fel:
a) az áru részleges kirakását;
b) az áru utántöltését, emellett a Nyilatkozaton pótlólag fel kell jegyezni a specifikációk mennyiségét és számát és ezt a bejegyzést a gépjármű vezetőjének alá kell írnia;
c) az Egyezmény 8. cikkében előirányzott esetekben a jegyzőkönyv felvételét;
d) a fenti a) és b) pontokban ismertetett esetekben az újonnan felhelyezett vámzárakat.
9. Ha az AGT nyilatkozat rovataiban nem elegendő a hely, a pótbejegyzéseket az AGT nyilatkozat 4. oldalán kell feltüntetni hivatkozva a megfelelő rovatszámokra.
10. Az Egyezmény 8. cikkében előirányzott jegyzőkönyvet azon ország nyelvén kell felvenni, amelyben a tényt megállapították, emellett a jegyzőkönyv egy példányát az AGT nyilatkozathoz csatolják.
11. Azon ország vámszervei (állami szervei), amelyben befejeződik az árufuvarozás, a vámkezelést az AGT nyilatkozat és a csatolt specifikációk alapján végzik el, és ha a vámelőírások szempontjából a fuvarozás megfelelően történt, ezt az AGT nyilatkozat 7. rovatában igazolják az Egyezmény 4. cikkének megfelelően.
12. Az AGT nyilatkozat fedezete mellett történő fuvarozás befejezésekor ez a nyilatkozat a rendeltetési ország vámszervénél marad.
SKANDINÁV VÁMOKMÁNY
1. A Skandináv vámokmány nyomtatványokat orosz és német nyelven nyomtatják ki. A Skandináv vámokmányt orosz vagy német nyelven töltik ki, lehetőleg a rendeltetési ország óhajának figyelembevételével.
2. A Skandináv vámokmányt az egy szállítóeszközbe vagy szállítótartályba rakott árura adják ki. Egy Skandináv vámokmánnyal fuvarozható az áru, ha azt egy rendeltetési hely vámhivatalához küldik. Ha a küldemény több rendeltetési hely vámhivatalai számára küldött árut tartalmaz, a Skandináv vámokmányt külön-külön adják ki az egyes rendeltetési helyek vámhivatalai számára.
3. Ha az áru több címzettnek szól vagy ha a küldemény háromnál több tételből áll és egy címzettnek szól, egy Skandináv vámokmányt alkalmaznak alapnyomtatványként. Ekkor a Skandináv vámokmány valamennyi lapjához címzettenként külön specifikációt csatolnak. A Skandináv vámokmány 7. pontjában hivatkozni kell a csatolt specifikációra vagy specifikációkra.
4. A feladónak vagy a fuvarozónak gondoskodnia kell arról, hogy a Skandináv vámokmány nyomtatványának 1–10. pontjait megfelelően töltsék ki írógéppel vagy nyomtatott betűvel, valamint arról, hogy a 12. pontot megfelelő módon írják alá.
5. A feladási hely vámhivatala ellenőrzi a Skandináv vámokmány kitöltésének és aláírásának helyességét. Amennyiben az érvényes szabályoknak megfelelő feltételek az áru elküldéséhez fennállnak, a feladási hely vámhivatala kitölti a Skandináv vámokmány nyomtatvány A, C és D pontjait, ellátja a nyomtatványt a vámhivatali bélyegzőlenyomattal, sorszámmal, a vámzárak mennyiségére és kódjára vonatkozó adatokkal, kelettel és a vámhivatal munkatársának aláírásával.
6. A Skandináv vámokmány nyomtatványnak az első lapja, amelyen az eredeti aláírások találhatók, a feladási vámhivatalnál marad és csatolják az adott vámhivatal nyilvántartásában szereplő okmányok jegyzékéhez. A Skandináv vámokmány második, harmadik (megérkezési bejelentés) és 4–6. lapját, valamint a fuvarozó belátásától függő számban a másolatokat borítékban átadják a gépjármű vezetőjének, aki köteles ezeket a határvámhivatalnak bemutatni és a fuvarozás befejeztével azokat a rendeltetési hely vámhivatalánál hagyni.
7. A vámhivatal, amelynél a Skandináv vámokmány 4–6. lapjának egy-egy példánya marad, ellenőrzi a vámzárak meglétét és azok megegyezését a Skandináv vámokmányban levő bejegyzésekkel.
Az új vámzárak felhelyezéséről a Skandináv vámokmány E) pontja tartalmaz bejegyzést.
8. Az áru rendeltetési helye szerinti vámhivatal, amelynél a Skandináv vámokmány második lapja marad, visszaadja a harmadik lapot a kitöltött B és F ponttal az áru feladási helye szerinti vámhivatalnak postai úton.”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1985. évi július hó 6. napjától kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Lázár György s. k.,
a Minisztertanács elnöke

1

Az 53/1989. (VI. 10.) MT rendelet 2. §-a alapján ahol az Egyezmény és mellékletei Skandináv Vámokmányt emltenek, azon EU tranzitnyomtatványt kell érteni.

2

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 97. §-a szerint módosított szöveg.