• Tartalom

1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet

1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

2009.01.01.

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendeljük:

Általános rendelkezések

1–2. §1

Fogalmi meghatározások

3. §2

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

4–5. §3

6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

(3)4

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

7. §5

A köztisztasági szolgáltatás ellátása

8–9. §6

A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása

10–11. §7

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12–15. §8

16. §9

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

17–18. §10

Hatálybaléptető rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a 3141/1949. (IX. 20.) NM rendelet, a 9/1970. (IX. 5.) EüM–ÉVM és a 14/1975. (XII. 15.) EüM–ÉVM együttes rendelet hatályát veszti.

4

A 6. § (3) bekezdését a 4/1988. (VII. 22.) ÉVM-SZEM együttes rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 10-11. §-okat a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet 20. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 16. §-t a 8/1992. (V. 19.) BM rendelet 5. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére