• Tartalom

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

a szakfordításról és tolmácsolásról

2014.09.05.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a munkáltatókra [Mt. V. 99. § (2) bekezdés c) pont], valamint az általuk munkaviszony keretében foglalkoztatott szakfordítókra és tolmácsokra, továbbá

b) a munkaviszonyon kívül szakfordítást és tolmácsolást végző személyekre.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szakfordítás: a társadalomtudományi, a természettudományi, a műszaki és a gazdasági fordítás;

b) munkaviszony: a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony is.

2. §1 Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban díjazás ellenében az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

3. §2 A bíróság vagy hatóság előtt folyó eljárásban kirendelt szakfordítót, illetve tolmácsot az ügyre vonatkozó tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, azokról csak az ügyben eljáró bíróság vagy hatóság, továbbá az adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.

4. §3

5. § Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

6. § (1)4 A szakfordító és a tolmácstevékenység központi ágazati irányítását az igazságügyért felelős miniszter látja el. E tevékenysége kiterjed minden szakfordító és tolmácstevékenységre függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató szerv vagy személy milyen szervezeti keretekben vagy szervezeti alárendeltségben működik.

(2)5 Az oktatásért felelős és közoktatási miniszter határozza meg a szakfordítók és a tolmácsok képzésének, valamint továbbképzésének szabályait, továbbá a szakfordító és a tolmácsképesítés megszerzésének feltételeit.6

6/A. §7 Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

7. § (1)8 Ez a rendelet 1986. július hó 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.9

(2)10 A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által alkalmazott szakfordítók és tolmácsok tekintetében a Kormány feladatkörében érintett tagja az e rendeletben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.

(3)11

(4)12 A rendelet hatálybalépése előtt szerzett fordító és tolmácsképesítések változatlanul érvényesek.

(5)13 A 2009. október 1. napja előtt kiadott szakfordítói, illetve tolmácsigazolványok változatlanul szakfordítás, tolmácsolás végzésére jogosítanak.

(6)14 A 3. § a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1

Az R. 2. §-a a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2

Az R. 3. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az R. 4. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az R. 6. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 98. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az R. 6. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 98. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Végrehajtására lásd a 7/1986. (VI. 26.) MM rendeletet.

7

Az R. 6/A. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az R. 7. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 98. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az R. 7. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1506. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az R. 7. § (4) bekezdés második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1506. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az R. 7. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

Az R. 7. § (6) bekezdését a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére