• Tartalom

29/1986. (IX. 1.) MM rendelet

29/1986. (IX. 1.) MM rendelet

az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről

1990.12.31.

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

I. Engedélyezési szabályok

Film és video

1–9. §1

II. Impresszum feltüntetése

10. § Rövidített impresszum (sokszorosító neve és címe) alkalmazható a következő sajtótermékeknél:

reklámfilm, illetve videofelvétel,

híradófilm,

meghívó, belépőjegy, ruhatári jegy, étrend,

hirdetésátragasztó, jegyzettömb,

szokásos családi jellegű értesítés,

árucsomagolás célját szolgáló sajtótermék,

külföldre szánt könyv és propagandanyomtatvány,

kisméretű naptár,

sorsjegy, fogadási szelvény,

képeslevelezőlap, órarend, oklevél, előnyomott postai nyomtatvány,

postai és vasúti hirdetmény, kezelési és ügyviteli nyomtatvány.

11. § Nem kell impresszumot feltüntetni a következő sajtótermékeken:

hivatalvezető levélpapírja, előnyomott magánlevélpapír és ezek borítéka;

közlekedési vállalat menetjegye;

névjegy, névjegy nagyságú családi értesítés;

illeték- és egyéb értékjegyes bélyeg;

postai értékes nyomtatvány,

játékkártya, levonókép.

12. § A 10. és 11. §-ban felsoroltakon kívül az előállítást és a nyilvános közlést engedélyező szerv – kérelemre – egyes sajtótermékeket az impresszum alkalmazása alól mentesíthet, illetve rövidített impresszum alkalmazását engedélyezheti.2

III. Záró rendelkezések

13. § A Vhr. 1. §-a a) pontjának, valamint e rendelet alkalmazásában egy szerzői ív 40 000 betűhely, verses műnél 500 sor. Ha a mű terjedelme szerzői ívben nem határozható meg, a 16 A/5 alakú nyomtatott oldalt kell egy szerzői ívnek tekinteni.

14. § Ez a rendelet 1986. szeptember hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a mozgófilmek gyártásának és forgalmazásának engedélyezéséről, valamint egyes filmgyártási munkakörök képesítéshez kötéséről szóló 4/1971. (VII. 31.) MM rendelet 1–54. §-a, valamint az ezt módosító 9/1982. (VII. 5.) MM rendelet.

1

A rendelet 1-9. §-ait és mellékletét az 58/1989. (VI. 15.) MT rendelet 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A Magyar Közlöny 1986. évi 44. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére