• Tartalom

3/1986. (II. 21.) IM rendelet

3/1986. (II. 21.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról

2023.01.01.

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendelem:

I. Általános szabályok

A szakértői díj

1. § (1)1 Az igazságügyi szakértőnek, az igazságügyi szakértői intézménynek, az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézetének (a továbbiakban: egyetemi intézet), a szakértői vélemény végett megkeresett egyéb szervnek, az igazságügyi szakértői testületnek, továbbá a szakértőként alkalmazott más személynek, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti szaktanácsadónak (a továbbiakban együtt: szakértő) szakértői tevékenységéért munkadíj és költségtérítés (a továbbiakban együtt: szakértői díj) jár.

(2)2 A szakértői díj e rendeletben meghatározott összege az igazságügyi szakértői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott szakértői díj összegén, mint adóalapon felül kell felszámítani, ha a szakértő az általános forgalmi adóról szóló törvény (Áfa tv.) rendelkezései alapján általános forgalmi adó-felszámításra kötelezett. Ha a szakértő az Áfa tv. szerint levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(3)3 A szakértő a szakértői díjra, a szakkonzultáns és a segédszemélyzet (7. §) pedig a munkadíjra vonatkozó igényét – külön-külön díjjegyzékkel – a szakvélemény beterjesztésekor, legkésőbb azonban a szakértő működésének befejezésétől számított tizenöt napon belül köteles a kirendelőnél érvényesíteni. A szakértői díjjegyzékben a munkadíjat, költségtérítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét külön kell részletezni.

(4)4 A (3) bekezdéstől eltérően az egyetemi intézetek, az igazságügyi szakértői intézmények, az igazságügyi szakértői testületek, valamint a szakértői vélemény végett megkeresett egyéb szervek a szakértői díjra vonatkozó igényüket egy díjjegyzékkel érvényesítik, amely tartalmazza az alkalmazásukban álló, vagy megbízásuk alapján a szakvélemény elkészítésében részt vevő és közreműködő személyek szakvéleményének (tevékenységének) díját.

(5)5 Ha a szakértő a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapíthatja meg, e rendeletnek a díj megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell. A munkadíjra, a jelenléti díjra és a szakértő költségeire vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha ezt a szakértő kérte.

(6)6 Ha a munkadíjat a szakvélemény elkészítésére fordított idő alapján kell megállapítani, és a szakértő a vizsgálatot nem a kirendelő előtt végzi, írásbeli szakvéleményéhez jegyzéket kell csatolnia, amelyben részleteznie kell a szakértői tevékenységet és a ráfordított időt.

(7)7 Ha a szakértő tevékenysége az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységnek minősül, a szakértőnek a díjjegyzéken kívül külön jogszabály rendelkezései szerint számlát is ki kell állítania, illetve a kirendelőnek a számla ellenében a díjat ki kell fizetnie.

(8)8 Több szakértő együttes eljárása esetén mindegyik szakértő külön-külön díjjegyzéket köteles benyújtani. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, amikor az állandó igazságügyi szakértőt alkalmazó szerv több szakértője ad együttes szakvéleményt.

(9)9 A kirendelő a szakértői díj megállapítása előtt a szakértő által felszámított díj összegét, valamint indokoltságát, így különösen a szakértői vizsgálatra és a szakvélemény elkészítésére feltüntetett óraszámok, valamint a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett szakértői díj összegén felüli díjigény megalapozottságát ellenőrzi.

(10)10 A szakkonzultáns díjazására a (6) és (9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(11)11 Ha a fél kéri és annak költségeit megelőlegezi, előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendelése során a kirendelő – az ügy bonyolultságától és a szakértői munka előrelátható terjedelmétől vagy költségétől függetlenül – felhívja a szakértőt az előzetes munkaterv elkészítésére.

A munkadíj

2. § (1)12 A szakértő részére az I. számú mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani.

(2)13 Kivételes esetben az I. számú mellékletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj is megállapítható, ha a szakértő tevékenysége hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, a szakértő egyesített szakvéleményt ad, a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot a kirendelés szerint hétvégén, ünnepnapon vagy 18–06 óra között kell elvégezni, vagy ha a munkadíj felemelése egyéb fontos okból indokolt. A kivételes munkadíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

(3)14 A szakvélemény elkészítése érdekében történt utazással eltöltött megkezdett órára az I. számú melléklet 91. pontjában meghatározott óradíj 50%-a számolható el. Az utazással töltött időt a szakértő a díjjegyzékben feltünteti. Amennyiben szükséges, a kerekítést fél óráig lefelé, fél órától felfelé kell végezni.

(4)15

(5)16 Az orvosszakértőt minden külön laboratóriumi vizsgálatért (I. számú melléklet 7. pont) külön munkadíj illeti meg. Nem jár külön munkadíj ugyanannak a vizsgálatnak különböző módszerekkel, illetőleg különböző anyagokon történő elvégzéséért.

(6)17 A szakértőt a szakértői tevékenységért az I. számú mellékletben megjelölt díjon felül az irattanulmányozással eltöltött időre a bírósági tárgyaláson kívüli szakértői tevékenységre megállapított óradíj illeti meg.

(7)18 Az élő személy helyszíni vizsgálatát végző szakértőket, valamint a helyszíni vizsgálatnál közreműködő jegyzőkönyvvezetőt – a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos nemperes eljárásban végzett helyszíni vizsgálat kivételével – személyenként az R. I. számú mellékletében meghatározott alapdíjak két és félszeresének megfelelő összegű díjazás illeti meg.

(8)19 Helyszíni vizsgálatnak minősül különösen a lakóhelyen, tartózkodási helyen, a fekvőbeteg-gyógyintézetben, büntetés-végrehajtási intézményben és intézetben, valamint a rendőrségi vagy katonai fogdában végzett vizsgálat.

(9)20 A szakértőt a hatóság felkérésére készített árajánlat elkészítéséért az irattanulmányozással eltöltött időre a bírósági tárgyaláson kívüli szakértői tevékenységre megállapított óradíj illeti meg.

A jelenléti díj számítása

3. § (1)21 A szakértőt a tárgyaláson történő megjelenésért jelenléti díj, az utazással eltöltött időre a 2. § (3) bekezdése alapján felszámított óradíj és utazási költségtérítés illeti meg.

(2)22 Ha a szakértő a tárgyalás megkezdésére kitűzött időpontban megjelent, a tárgyalás megkezdéséig, illetőleg a tárgyalás elmaradásának közléséig eltelt időt a jelenléti díj megállapításánál figyelembe kell venni.

(3)23 Ha a megjelent szakértő a tárgyalás megkezdésére kitűzött időponttól számított fél órán belül értesül a tárgyalás elmaradásáról, időmulasztás címén a jelenléti díj felét kell a részére megállapítani.

(4)24 Ha a bíróság a tárgyalást két órát meg nem haladó időre félbeszakítja, ezt az időtartamot – óradíjas szakértő alkalmazása esetén – a jelenléti időbe be kell számítani.

(5)25 Ha a szakértő csupán a megbízás átvétele vagy a szakvélemény benyújtása végett jelenik meg, utazási költséget csak akkor számíthat fel, ha a hatóság felhívására jelent meg személyesen.

4. § (1)26

(2)27 Ha a szakértő ugyanazon a napon több ügyben működik közre, a jelenléti díjat mindegyik ügyben külön-külön kell megállapítani.

(3) A tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a szemlére és más olyan eljárási cselekményre is, ahol a szakértő jelenléte szükséges.

A szaktanácsadó díja és költsége28

5. §29 A szaktanácsadó díjára és költségére a szakértői díjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A szakértő költségei

6. § (1)30 A szakértő költségként számíthatja fel a szakvélemény elkészítésével kapcsolatban felmerült, szükséges és igazolt kiadásait.

(2)31 Hatósági eljárásban (ide nem értve a közigazgatási pert történő komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység ellátása során költség (ideértve a költségátalányt is) felszámításának nincs helye.

(3)32

(4)33 A szakértő a saját személygépkocsi használatáért költséget (ideértve a parkolási díjat is) akkor számíthat fel, ha a kirendelő ahhoz előzetesen hozzájárult. Az utazási költségtérítést a gépjárműre vonatkozóan meghatározott üzemanyagnorma figyelembevételével a ténylegesen megtett oda-vissza útra a távolság kilométerben kifejezett mennyisége és az állami adóhatóság által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzata szerint kell megállapítani.

(5) Nem illeti meg a szakértőt külön költség a saját műszereinek vagy a térítés nélkül igénybe vett műszerek használatáért vagy műszerek beszerzéséért.

A szakkonzultáns és a segédszemélyzet díja34

7. § (1)35 A szakértői vizsgálatban kirendelés nélkül, a szakértő felkérésére részt vevő szakkonzultáns, valamint a segédszemélyzet (jegyzőkönyvvezető, boncmester, boncsegéd, szakasszisztens, technikus) részére a II. számú mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani.

(2)36 Az (1) bekezdésben meghatározott munkadíjat a szakkonzultáns és a segédszemélyzet részére külön-külön kell megállapítani és utalványozni.

(3)37 Ha a szakértő a szakvélemény előkészítéséhez szakértőjelölt közreműködését veszi igénybe, ezért külön díjat nem számíthat fel.

A szakértői díj megállapítására vonatkozó egyéb szabályok

8. § (1)38 Ha a kirendelő több szakértőt alkalmaz, a szakértői díj mindegyik szakértőt az általa végzett tevékenységéért külön-külön megilleti.

(2) A szakértőt díj illeti meg abban az esetben is, ha újabb adatok alapján kiegészítő szakvéleményt ad.

(3) Ha a szakértő a más szakértő által adott szakvélemény értékelését is magában foglaló szakértői véleményt ad, a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést lehet alkalmazni.

(4) A sürgetésre adott válaszért, valamint az elkészített lelet vagy szakvélemény hiányainak pótlásáért, vagy hibáinak kijavításáért a szakértő külön díjat nem számíthat fel, illetőleg az nem állapítható meg.

(5)39 Három napot meghaladó helyszíni szakértői tevékenység vagy előreláthatólag jelentősebb összegű költség felmerülése esetén a kirendelő előzetes engedélyét kell kérni.

A szakértői díj kifizetése

9. §40 (1)41 A szakértői díjat megállapító határozatban a munkadíjakat, a költségeket, valamint a szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíját – továbbá a jelenléti díjat az eltöltött idő megjelölésével – külön-külön részletezve kell feltüntetni. Fel kell tüntetni azt is, ha az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben (a továbbiakban: Szaktv.) meghatározott költségelőleg (a továbbiakban: költségelőleg) megfizetésére is sor került.

(2)42 A szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén a szakértői díj kifizetett költségelőleggel csökkentett összegét) a kirendelő véglegessé vált vagy jogerős határozata vagy utalványa alapján lehet a szakértőnek kifizetni. A határozat véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését a szakértői díj utalványozásánál tanúsítani kell.

(3) Ha a bíróság a szakértői díj egészben vagy részben való előlegezésére a felet kötelezte és annak összegét előzetesen elnöki letétbe helyeztette, a szakértői díjat és költségelőleget az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH) fizeti ki a szakértőnek.

(4)43 Ha a szakértői díj fedezésére elnöki letét nem volt, vagy a letétbe helyezett összeg kevésnek bizonyult, a szakértői díj megállapítására vonatkozó határozatban a felet fel kell hívni, hogy a szakértői díjat, illetőleg az elnöki letétből nem fedezett különbözetet 15 napon belül helyezze elnöki letétbe. A letétbe helyezett összeg kifizetésére a (2)–(3) és (9)–(9a) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a fél a letétbe helyezést elmulasztja, a bíróság végzésben kötelezi a felet a szakértői díj letéttel nem fedezett részének a szakértő részére történő megfizetésére.

(5)44 Ha a szakértői díjra előzetesen letétbe helyezett vagy bizalmi őrzésbe vett összeg a szakértői díjat előreláthatóan nem fedezi, a szakértő köteles ezt a Szaktv.-ben meghatározott határidőn belül – a rendelkezésére álló adatok alapján megítélése szerint hiányzó összeg és az annak megalapozottságát alátámasztó számítások megjelölésével együtt – a kirendelő felé jelezni. Több szakértő egyidejű kirendelése esetén e jelzést a szakértőknek együttesen kell megtenniük.

(6) Ha a szakértő az (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra vonatkozó igényéhez – a díjjegyzék előterjesztésével egyidejűleg – az elvégzett vizsgálatok bemutatásával, részletes számításokkal igazolnia kell, hogy a díjtöbblet felszámítását a kirendelést követően felmerült, rajta kívül álló ok indokolja.

(7) Ha az ügyben a kezelőiroda költségjegyzéket vezet, a megállapított szakértői díjat be kell vezetni a költségjegyzékbe. A költségjegyzék tételszámát fel kell tüntetni a szakértői díjat megállapító határozatban és az utalványon. Ebben az esetben, valamint ha a költségjegyzéket nem kell vezetni, de a fél a szakértői díj előlegezésére nem kötelezhető, a szakértői díjat az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes BGH fizeti ki.

(8) Költségelőleg esetén a bíróság – ha a szakértő számla kiállítására köteles, az előleg számlájával együtt – a BGH-nak a kérelemben foglaltaknak megfelelő összegre vonatkozó kifizetésre történő felhívást küld, amely intézkedik a kifizetés iránt.

(9)45 A bíróság a szakértői díjról szóló véglegessé vált vagy jogerős határozatot, illetve utalványt – kifizetés céljából – a díjjegyzék egy példányával együtt 8 napon belül megküldi az illetékes BGH-nak, amely 3 munkanapon belül felhívja a szakértőt a számla – illetve a szakértői díj letéttel részben fedezett részére vonatkozó új díjjegyzék és részszámla – benyújtására. A BGH a megállapított szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén a szakértői díj kifizetett költségelőleggel csökkentett összegét) a számla – illetve a részszámla – benyújtásától számított 8 munkanapon belül kiutalja. Ha a szakértő a díjat 30 napon belül nem veszi át, részére azt postán kell megküldeni a postaköltségek levonásával.

(9a)46 Ha a szakértőt bíróság rendeli ki, számla kibocsátására köteles szakértő a számlát a kirendelő bíróság székhelye szerinti törvényszék nevére és címére állítja ki, függetlenül attól, hogy a szakértői költséget az állam vagy a fél előlegezte.

(10)47 Más kirendelő – a saját szervezetére és működésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével – a költségelőleg megállapításáról és kiutalásáról a Szaktv. és a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő módon és határidőben, a szakértői díj megállapításáról és kiutalásáról pedig a (9) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül rendelkezik.

9/A. §48 (1) Ha a szakértő kirendelésére a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő beruházással (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű beruházás) összefüggésben kerül sor, és a szakértő a 9. § (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra nem tarthat igényt.

(2) A kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben történt kirendelés esetén, ha a kirendelést kérő fél a 9. § (5) bekezdésben írt jelzésre tekintettel a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összeget a kirendelő felhívására nem egészíti ki, a szakértő – az erről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – díj- és költségigény nélkül kérheti a kirendelés alóli felmentését.

(3) Ha a szakértő a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kéri a kirendelés alóli felmentését, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra nem tarthat igényt.

9/B. §49 (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő kisajátítás esetén a szakértő előzetes kirendelése során a kisajátítást kérő által a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 37/D. §-a alapján előzetesen letétbe helyezendő szakértői költség összege ingatlanonként az I. számú melléklet 91. pontja szerinti díj 12,5-szeresének megfelelő összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői költségre a szakértői díjra vonatkozó szabályokat – a Kstv. szerinti előzetes kirendelésre vonatkozó szabályok figyelembevételével – kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 9. § (5) bekezdés nem alkalmazható.

A költségátalány

10. § (1)50 A szakértő részére a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére költségátalányt kell megállapítani. A költségátalány a szakértő munkadíjának 35%-a, de legfeljebb kétszázezer forint.

(2)51 Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a tételes költségátalány

a)52 igazságügyi és hatósági boncolás vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata esetén százhúszezer forint;

b)53 DNS tulajdonság meghatározása vérből vagy biológiai anyagmaradványból – személyenként (bűnjeltárgyanként) és tulajdonságonként – tizenkettőezer forint;

c)54 szövettani vizsgálat esetén öt mintáig rutin festések alkalmazása alapján tízezer forint;

d)55 vegyészeti, illetve toxikológiai szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján – vizsgálati mintánként – hétezer forint;

e)56 véralkohol-meghatározás esetén hatezer forint;

f)57 biológiai minták toxikológiai vizsgálata esetén ügyenként húszezer forint;

g)58 immunhisztokémiai vizsgálatok esetén mintánként (blokkonként) és vizsgálati típusonként négyezer forint;

h)59 kábítószer-vizsgálat biológiai anyagból vegyülettípusonként és mintánként hatezer forint.

(3) Szerostatisztikai számítás esetén – ha a (2) bekezdésben foglalt vizsgálatokkal együttesen végzik el – sem költségátalányt, sem külön költséget nem lehet felszámítani.

(4)60

(5) A jelenléti díj után költségátalány nem számítható fel.

61 II. Az igazságügyi szakértői intézmény és az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértő díjának megállapítása és kifizetése

11. § (1)62 Az igazságügyi szakértői intézmény alkalmazásában álló szakértő – a (4) bekezdést kivéve – külön díjazásra nem jogosult.

(2)–(3)63

(4)64 Ha az igazságügyi szakértői intézményben alkalmazott szakértő a szakértői feladatot saját nevében, munkaidőn kívül, külön megbízás alapján látja el, ezért a tevékenységéért a díj közvetlenül őt illeti meg. A költségek megosztásáról a szakértő és az igazságügyi szakértői intézmény külön megállapodik.

12. §65 (1) Ha az egyetemi intézet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti kijelölés alapján jár el, az alkalmazásában álló szakértő – a (2) bekezdést kivéve – külön díjazásra nem jogosult.

(2) Ha az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértő az I. számú melléklet 4. és 4/A. pontjában meghatározott szakértői tevékenységet munkaidőn kívül látja el, az egyetemi intézet a szakértői tevékenységért járó szakértői díjból a munkadíjat részére – az egyetemi intézet és a szakértő megállapodása szerint – kifizeti.

13. §66

14. §67

III. Záró rendelkezések

A jogszabály hatálya és hatályba lépése

15. § (1)68 E rendelet rendelkezéseit a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, valamint a közigazgatási hatóság eljárása során közreműködő szakértőkre is alkalmazni kell.

(2)69

(3)–(4)70

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)71 E rendeletnek az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 13/2015. (VII. 27.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 9. § (4) és (9a) bekezdéseit a Módr. hatálybalépésekor72 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A hatálybalépést megelőzően kiállított számla ellenértékét a törvényszék a számlában szereplő gazdasági esemény teljesítési időpontjában hatályos általános forgalmi adó tartalommal köteles kifizetni.

(3)73 E rendeletnek az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2017. (XII. 21.) IM rendelettel megállapított 1. § (1) és (4) bekezdését, valamint 10. § (1) bekezdését a 2018. január 1-jét követően kibocsátott kirendelő döntések és létrejött megbízások esetében kell alkalmazni.

17. §74 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

I. számú melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez75

Szakértői munkadíjak

ORVOS SZAKÉRTŐ

1.76 Élő személy megvizsgálása (a 10. pontban megjelölt eset kivételével) és szakvélemény előterjesztése 10 000 Ft

2.77 Elmeállapot megvizsgálása és szakvélemény előterjesztése 10 000 Ft

3.78 Halottszemle (kivéve, ha a halottszemlét nyomban boncolás követi) és szakvélemény előterjesztése 4800 Ft

4.79 Igazságügyi boncolás és szakvélemény előterjesztése vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata 25 000 Ft

4/A.80 Hatósági boncolás 11 200 Ft

5. Orvos szakértői vélemények iratok alapján

a)81 testi sértéssel okozott sérülés, illetve betegség gyógytartamának véleményezése esetén 4800 Ft

b)82 alkoholos befolyásoltság mértékének véleményezése esetén 3600 Ft

c)83 minden más esetben 5600 Ft

6.84 Orvos szakértői tevékenység helyszíni szemlén és bizonyítási kísérletnél, megkezdett óránként 3200 Ft

7.85 Laboratóriumi vizsgálat és szakvélemény 4000 Ft

8.86 Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgálása, ha a vizsgálatot nem lehet az 1–5. pont alatt részletezettek valamelyikével elvégezni 4000 Ft

9.87 DNS-tulajdonság vizsgálata személyenként 6000 Ft

10.88 Hatósági eljárásban (ide nem értve a közigazgatási pert) komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység megkezdett óránként 8000 Ft


PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐ

21.89 Pszichológus szakértői vélemény személyenként az esetleges tesztvizsgálatokkal együtt 10 000 Ft

22.90 Pszichológus szakértői vélemény csak tesztvizsgálatok alapján 7600 Ft


TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG91

31.92 Tűzvédelmi szakvélemény műszaki dokumentáció és egyéb irat vizsgálata alapján 8000 Ft

32.93 Tűzvédelmi szakértői tevékenység helyszíni szemlén, bizonyítási kísérletnél, helyszíni vizsgálatnál és szakvélemény előterjesztése, megkezdett óránként 9000 Ft

33.94 Tűzvédelmi szakvélemény műszeres laboratóriumi vizsgálattal 10 400 Ft

34–35.95


KRIMINALISZTIKAI ÉS EGYÉB TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL
MEGVALÓSÍTOTT VIZSGÁLATOK

41.96 Metallográfiai vizsgálat (kireszelt gyári számok helyreállítása) 8000 Ft

42.97 Nyomszakértői vizsgálat 8000 Ft

43.98 Személynek fénykép alapján való azonosítása 9600 Ft

44.99 Tárgynak fénykép alapján való azonosítása 6400 Ft

45.100 Fizikai és vegyészeti szakértői vizsgálat mintánként és vizsgálatonként 8000 Ft

45/A.101 Kábítószer, kábítószer-prekurzor, új pszichoaktív anyag kimutatása szubsztanciából vizsgálati tárgyanként 66 000 Ft

45/B.102 Kábítószer hatóanyag mennyiségének meghatározása vizsgálati tárgyanként 102 000 Ft

46.103

46/A.104 Polimorf DNS-tulajdonságok meghatározása biológiai anyagmaradványokból (foltokból) és szakvélemény előterjesztése bűnjeltárgyanként 8000 Ft

47.105 Kriminalisztikai textilszakértői vizsgálat 9600 Ft

48.106 Személyazonosítás csontvázlelet alapján 9600 Ft

49.107 Hajból végzett morfológiai vizsgálat 5600 Ft

50.108 Szövettani vizsgálat 5600 Ft


VEGYÉSZETI ÉS TOXIKOLÓGUS SZAKÉRTŐ

51.109 Vegyészeti szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján 6000 Ft

52.110 Véralkohol-meghatározás 3200 Ft

53.111 Biológiai minták toxikológiai vizsgálata és szakvélemény előterjesztése mintánként és alkalmazott módszerenként 16 000 Ft


ÍRÁS-, OKIRAT ÉS OKMÁNYSZAKÉRTŐ

61.112 Okirat vagy más írás egyszerű vizsgálata 3200 Ft

62.113 Okirat vagy más írás grafikai műszeres laboratóriumi vizsgálata 4000 Ft

63.114 Okirat vagy más írás technikai laboratóriumi vizsgálata 6400 Ft

64.115 Úti és személyi okmányok komplex vizsgálata 16 000 Ft


FEGYVERSZAKÉRTŐ

71.116 Lőfegyver vizsgálata lőpróbával 3200 Ft

72.117 Fegyverszakértői vizsgálat ballisztikai számításokkal, vegyészeti úton vagy műszerekkel 10 000 Ft

73.118 Fegyverazonosítás laboratóriumi vizsgálattal 16 000 Ft


UJJNYOMSZAKÉRTŐ

81.119 Ujjlenyomat vizsgálata 6000 Ft

82.120 Minden további ujjnyomat vizsgálata 3200 Ft


EGYÉB SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

91.121 Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett óránként 8000 Ft

92.122

93.123 Jelenlét, a szakértő tevékenysége a bírósági tárgyaláson, megkezdett félóránként 4000 Ft

II. számú melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez124

A szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíjai

1. Szakkonzultáns óradíja, megkezdett óránként     8000 Ft

2. Technikus díja tárgyaláson kívül, óránként     4000 Ft

3. Jegyzőkönyvvezető díja     4000 Ft

4. Szakvélemény leírási díja – a 3. pontban foglaltakon túl, oldalanként     600 Ft

5. Boncmester díja boncolásnál; személyazonosításhoz közreműködésnél     8000 Ft

6. Boncolósegéd – legfeljebb két fő – díja boncolásnál;
személyazonosításhoz közreműködésnél boncolósegédként     6000 Ft

7. Váladék vagy hullarészek vegyvizsgálat céljára történő csomagolása     4000 Ft

8. Holttest ruházata laboratóriumi vizsgálatának előkészítése     2000 Ft

9. Szakasszisztensi díj ügyenként, a vizsgálatok számától függetlenül     6000 Ft

10. Fotótechnikus díja ügyenként, a felvételek számától függetlenül     6000 Ft

III. számú melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez125

IV. számú melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez126

1

Az 1. § (1) bekezdése a 27/2016. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-ával megállapított, a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § új (2) bekezdését a 33/2002. (XII. 23.) IM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2)–(6) bekezdés számozását (3)–(7) bekezdésre változtatta, szövege a 11/2005. (VI. 17.) IM–BM–PM együttes rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (8) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése az 5/1988. (VI. 15.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. A bekezdés számozását és második mondatát a 33/2002. (XII. 23.) IM rendelet 4. §-ának (1)–(2) bekezdése (3) bekezdésre változtatta, illetve megállapította. Az 1. § (3) bekezdése a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése, a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdését újonnan a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § új (5) bekezdését a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. Az 1. § (5) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 11. § (2) bekezdése, továbbá 12. § (2) bekezdés b) pontja, a 73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdése a 2/1990. ( I. 11.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (4) – eredeti (3) – bekezdésének számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése (6) bekezdésre változtatta. Az 1. § (6) bekezdése a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § b) pontja és 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A bekezdés számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés (7) bekezdésre változtatta, szövege a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (8) bekezdés b) pontja, a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (6) – eredeti (5) – bekezdésének számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta. Az 1. § (8) bekezdése a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (7) § eredeti (6) – bekezdésének számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § e) pontja és 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § (10) bekezdését a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

11

Az 1. § (11) bekezdését újonnan a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

[A 2. § (1) bekezdésének a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „szakértői” szövegrész helyébe a „szakértő” szöveg lép, nem vezethető át.]

13

A 2. § (2) bekezdése a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

14

A 2. § (3) bekezdése a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

15

A 2. § (4) bekezdését a 2/1992. (I.23.) IM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 2. § (6) bekezdése a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A2 1. § (8) bekezdését újonnan a 11/2005. (VI. 17.) IM–BM–PM együttes rendelet 1. §-ának (3) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 3. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2005. június 25. napját követően került sor.

20

A 2. § (9) bekezdését a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A 3. § új (1) bekezdését a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (1)–(4) bekezdésének számozását (2)–(5) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

22

A 3. § eredeti (1) bekezdésének számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 3. §-a (2) bekezdésre változtatta.

23

A 3. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 3. §-a (3) bekezdésre változtatta.

24

A 3. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 3. §-a (4) bekezdésre változtatta.

25

A 3.§ (4) bekezdése a 2/1992. (I. 23.) IM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 3. §-a (5) bekezdésre változtatta, szövege a a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § e) pontja, a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 4. § (1) bekezdését a 10/1995. ( III. 28.)IM rendelet 5.§-ának (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 4. § (2) bekezdése a 2/1992. (I. 23.) IM rendelet 1.§-ának (3) bekezdésével megállapított, valamint a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

28

Az „A szaktanácsadó díja és költsége” alcím címe a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 5. § a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. § (1) bekezdése a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

31

A 6. § (2) bekezdését a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 6. § (3) bekezdését a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 7. §-t megelőző alcím a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

35

A 7. § (1) bekezdése a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése és (4) bekezdésnek c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

36

A 7. § (2) bekezdése az 5/1988. (VI. 15.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, valamint a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

37

A 7. § (3) bekezdését az 5/1988. (VI. 15.) IM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 5. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

39

A 8. § (5) bekezdése a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § f) pontja és 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 9. § a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 9. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 9. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § f) pontja, a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 9. § (4) bekezdése a 13/2015. (VII. 27.) IM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 9. § (5) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja és a 2. § (2) bekezdés a) pontja, a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 9. § (9) bekezdése a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

46

A 9. § (9a) bekezdését a 13/2015. (VII. 27.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

47

A 9. § (10) bekezdése a 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet 2. § h) pontja és 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 9/B. §-t a 13/2015. (VII. 27.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

51

A 10. § (2) bekezdése a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 6. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

52

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 5–6. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 10. § (2) bekezdés b) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 7–8. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 10. § (2) bekezdés c) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 9–10. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 10. § (2) bekezdés d) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 11–12. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 10. § (2) bekezdés e) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 13–14. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 10. § (2) bekezdés f) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 15–16. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 10. § (2) bekezdés g) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 17–18. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 10. § (2) bekezdés h) pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 5. § 19–20. pontja és 6.§-a szerint módosított szöveg.

60

A 10. § (4) bekezdését a 2/1990. (I. 11.) IM rendelet 6. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A II. fejezet címe a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

62

A 11. § (1) bekezdése a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

63

A 11. § (2)–(3) bekezdését a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 11. § (4) bekezdése a 13/1998. (VI. 10.) IM rendelet 2. §-ának (3) bekezdésével megállapított, valamint a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

65

A 12. §-t a 6/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 8. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

69

A 15. § (2) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 15. § (3)–(4) bekezdését a 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet 33. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

71

A 16. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 183. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 13/2015. (VII. 27.) IM rendelet 3. §-a iktatta be.

72

A hatálybalépés időpontja 2015. július 28.

73

A 16. § (3) bekezdését a 35/2017. (XII. 27.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

74

A 17. §-t a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

75

Az I. számú melléklet a 6/2002. (III. 30.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyek közül azokban kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2003. január 1-jét követően került sor.

76

Az I. számú melléklet 1. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

77

Az I. számú melléklet 2. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

Az I. számú melléklet 3. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

79

Az I. számú melléklet 4. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

80

Az I. melléklet 4/A. pontját a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

81

Az I. számú melléklet 5. pont a) alpontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

82

Az I. számú melléklet 5. pont b) alpontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

83

Az I. számú melléklet 5. pont c) alpontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

84

Az I. számú melléklet 6. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

85

Az I. számú melléklet 7. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

86

Az I. számú melléklet 8. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

87

Az I. melléklet 9. pontját a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

88

Az I. melléklet 10. pontját a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

89

Az I. számú melléklet 21. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

90

Az I. számú melléklet 22. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

91

Az I. melléklet 31. pontját megelőző alcíme a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére 2008. január 1. napját követően került sor.

92

Az I. számú melléklet 31. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

93

Az I. számú melléklet 32. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

94

Az I. számú melléklet 33. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

95

Az I. melléklet 34–35. pontját a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

96

Az I. számú melléklet 41. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

97

Az I. számú melléklet 42. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

98

Az I. számú melléklet 43. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

Az I. számú melléklet 44. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

100

Az I. számú melléklet 45. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

101

Az I. számú melléklet 45/A. pontját a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

102

Az I. számú melléklet 45/B. pontját a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

103

Az I. melléklet 46. pontját a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

104

Az I. számú melléklet 46/A. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

105

Az I. számú melléklet 47. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

106

Az I. számú melléklet 48. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

107

Az I. számú melléklet 49. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

108

Az I. számú melléklet 50. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

109

Az I. számú melléklet 51. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

110

Az I. számú melléklet 52. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

111

Az I. számú melléklet 53. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

112

Az I. számú melléklet 61. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

113

Az I. számú melléklet 62. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

114

Az I. számú melléklet 63. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

115

Az I. számú melléklet 64. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

116

Az I. számú melléklet 71. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

117

Az I. számú melléklet 72. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

118

Az I. számú melléklet 73. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

119

Az I. számú melléklet 81. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

120

Az I. számú melléklet 82. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

121

Az I. számú melléklet 91. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

122

Az I. melléklet 92. pontját a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

123

Az I. számú melléklet 93. pontja a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

124

A II. számú melléklet a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 11. §-ával megállapított, a 4/2022. (II. 1.) IM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

125

A III. számú mellékletet az 5/2000. (II. 29.) IM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

126

A IIV. számú mellékletet az 5/2000. (II. 29.) IM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére