• Tartalom

7/1986. (VI. 26.) IM rendelet

7/1986. (VI. 26.) IM rendelet

a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról

2018.01.01.

A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 3–4. § tekintetében a belügyminiszterrel, a 6. § tekintetében a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § (1) Díjazás ellenében végzi a munkát a szakfordító, illetőleg a tolmács, ha a tevékenységéért pénzben vagy természetben ellenszolgáltatást kap. Nem tekinthető díjazásnak, ha a megrendelő csak a szakfordítást, illetőleg tolmácsolást végző személy készkiadásait téríti meg, illetőleg a munkavégzés időszakára ellátásáról gondoskodik.

(2) Hivatásszerűen végez szakfordítást, illetőleg tolmácsolást az, akinek fő megélhetési forrását e tevékenység jelenti.

2. § Szövetkezeti szakcsoport és gazdasági munkaközösség szakfordító, illetőleg tolmácstevékenységet akkor folytathat, ha valamennyi – szakfordító, illetőleg tolmácsfeladatot ellátó – tagja rendelkezik szakfordító, illetőleg tolmácsképesítéssel.

3. §1

4. § (1)2

(2)3

(3)–(5)4

5. § (1) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodának (a továbbiakban: OFFI) az R. 5. §-a szerinti kizárólagos feladatkörébe tartozik bármely megrendelő részére

a) idegen nyelvű szövegnek magyar nyelvre vagy más idegen nyelvre, továbbá magyar nyelvű szövegnek idegen nyelvre való hiteles fordítása;

b) más által készített fordítás hitelesítése;

c) idegen nyelvű iratról hiteles másolat készítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladaton kívül az OFFI bármely megrendelő részére végezhet

a) nem hiteles fordítást,

b) az (1) bekezdésben, illetőleg a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységgel összefüggő egyéb munkát (lektorálás, leírás, sokszorosítás, korrektúra stb.).

(3) Az OFFI-nak az R. 5. §-ában meghatározott kizárólagos feladatköre nem érinti a külképviseleteknek a más jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott hatáskörét fordítások, valamint idegen nyelvű iratmásolatok készítésére és azok hitelesítésére, továbbá a közjegyzőknek a külön jogszabályban meghatározott hatáskörét idegen nyelvű okirat elkészítésére, fordítás hitelesítésére, idegen nyelvű okiratról hiteles másolat készítésére, idegen nyelvű okirat, illetőleg idegen nyelvű okiraton aláírás hitelesítésére.

(5)5

(6)6 Az OFFI az (1) bekezdésben meghatározott feladatköre ellátása során a Magyar Köztársaság címerével ellátott okiratot (nyomtatványt) és körbélyegzőt használ.

6. § (1) A budapesti székhelyű bíróságnál, ügyészségnél, valamint nyomozó hatóságnál (a továbbiakban együtt: bíróság) a tolmácsolást az OFFI látja el.

(2) Ha az OFFI-nak a szükséges nyelvben jártas tolmácsa nincs, továbbá a nem budapesti székhelyű bíróságnál a tolmácsolásra a bíróság illetékességi területén a szakigazgatási szervnél nyilvántartott tolmácsot kell kirendelni.

(3) Ha az (1)–(2) bekezdés alapján a tolmácsolás nem biztosítható, annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.

(4) Ha a nem budapesti székhelyű bíróságnál a tolmácsolás szakképzett tolmács vagy más alkalmas személy kirendelésével nem biztosítható, az OFFI bármely bíróságnál köteles a tolmácsolást ellátni.

7. §7

8. § (1)8 Ez a rendelet 1986. július 1. napján lép hatályba.

(2)9

1

A Vhr. 3. §-át a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A Vhr. 4. § (1) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A Vhr. 4. § (2) bekezdését a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A Vhr. 4. § (3)–(5) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A Vhr. 5. § (5) bekezdését a 10/1990. (V. 18.) IM rendelet 1. §-a iktatta be. [A bekezdés számozása jogszabályszerkesztési hiba.] A Vhr. 5. § (5) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A Vhr. 5. § (6) bekezdését a 3/1996. (IV. 3.) IM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

7

A Vhr. 7. §-át a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A Vhr. 8. §-a (1) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 181. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A Vhr. 8. § (2) bekezdését a 3/1996. (IV. 3.) IM rendelet hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére