• Tartalom
Oldalmenü

16/1988. (III. 25.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság 1 Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1988. január 13-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság2 Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság3 Kormánya
és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között
az egészségügyi együttműködés tárgyában
A Magyar Népköztársaság4 Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikként kinevezték
a Magyar Népköztársaság5 Kormánya
nevében
Dr. Medve László
egészségügyi minisztert
a Zimbabwei Köztársaság Kormánya
nevében
Dr. Sydney T. Sekeramayi
egészségügyi minisztert
akik, a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:
I. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást:
1. az egészségügy szervezetéről,
2. az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén alkalmazott formákról és módszerekről,
3. a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről,
4. a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésegészségügy és az iskolaegészségügy) és a járványügy terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről,
5. az orvostudományi kutatások legfontosabb eredményeiről,
6. az információgyűjtés és -feldolgozás terén alkalmazott módszerekről, és azok eredményeiről,
7. a lakosság egészségnevelése terén alkalmazott módszerek és azok eredményeiről.
II. cikk
A Szerződő Felek támogatják és elősegítik:
1. orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik, egészségügyi intézményeik és orvostudományi egyesületeik együttműködését,
2. tudósokból, szakemberekből álló munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt,
3. a másik Fél állampolgárainak szakképzésben és továbbképzésben részesítését, felsőoktatási és tudományos intézményeikben,
4. szakembereik részvételét a másik Fél által rendezett kongresszusokon, tudományos tanácskozásokon.
III. cikk
A Szerződő Felek kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az együttműködési tervben meghatározott időtartamra.
IV. cikk
A Szerződő Felek heveny megbetegedés, vagy sürgős szükség esetén, kölcsönösen biztosítják az ingyenes egészségügyi ellátást a másik Fél azon állampolgárai részére, akik ennek az Egyezménynek a keretében, területükön ideiglenesen tartózkodnak.
V. cikk
1. A Szerződő Felek ennek az Egyezménynek a végrehajtásával a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumát, illetve a Zimbabwei Köztársaság Egészségügyi Minisztériumát bízzák meg. A végrehajtás érdekében az említett minisztériumok a pénzügyi feltételeket is tartalmazó együttműködési terveket írnak alá.
2. A Terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumának és a Zimbabwei Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának képviselői közös értekezletet tartanak. Az értekezleteket felváltva a Magyar Népköztársaság és a Zimbabwei Köztársaság területén tartják.
Indokolt esetben rendkívüli értekezletet is tarthatnak.
VI. cikk
Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, és attól számított 5 évig marad hatályban. Ha az Egyezményt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt 6 hónappal nem mondja fel, annak hatálya mindig újabb 5–5 évre meghosszabbodik.
Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.
Készült Budapesten, 1986. június hó 19-én, két eredeti példányban, mindkettő magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. január 13. napjától kell alkalmazni.

(2)6 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

5

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

6

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 110. §-ával megállapított szöveg.