• Tartalom

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

2024.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §1 A rendeletnek az utakra vonatkozó rendelkezéseit az út műtárgyaira és tartozékaira, a közutakra vonatkozó rendelkezéseit – az 5. §, a 27. §, a 29. § és a 35. § kivételével – a közforgalom elől el nem zárt magánutakra is alkalmazni kell.

2. § (1) Közúti járművezetői engedélyt az kaphat, aki a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, az előírt iskolai végzettséggel rendelkezik, egészségi és közbiztonsági szempontból a vezetésre alkalmas és eredményes képesítő vizsgát tett.

(2)2 Közúti közlekedési szolgáltatást végző járművet az vezethet, aki a pályaalkalmassági követelményeknek is megfelel. Külön jogszabály3 egyéb esetben is kötelezővé teheti a pályaalkalmassági vizsgálatot.

(3) Aki sorozatosan megszegte a közúti forgalomra vonatkozó szabályokat és emiatt a szabálysértési hatóság – határozatban – szabálysértési bírsággal sújtotta, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra is kötelezhető.

2/A. §4 (1) Azt, aki a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát

a) a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével,

b) közúti jelzés vagy egyéb tárgy – a közút kezelőjének hozzájárulása nélküli vagy attól eltérő – elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával

vagy más hasonló módon sérti, vagy veszélyezteti, a közút kezelője az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra felszólítja; a közlekedési hatóság a felszólítás eredménytelensége esetében – a közút kezelőjének kérelmére – kötelezi. Ez az intézkedés nem mentesíti a közút kezelőjét a Tv. 34. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alól.

(2)5

3. §6

4. §7

5. §8 (1) A közúthálózat fejlesztésére tervet kell készíteni. A terv készítése során figyelembe kell venni a területfejlesztési koncepciókat és programokat, valamint a terület- és településrendezési terveket.

(2) A helyi közúthálózatok fejlesztésének tervezésénél biztosítani kell kapcsolódásukat az országos közúthálózathoz.

(3) A közúthálózatok fejlesztési tervének készítésére és egyeztetésére a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek készítésének és egyeztetésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az országos és a helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet a közlekedési hatósággal egyeztetni kell.

(4)9 Az országos közúthálózat fejlesztési tervét a közlekedésért felelős miniszter előterjesztése alapján az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos Területrendezési Terv figyelembevételével a Kormány hagyja jóvá.

(5)10 A helyi közúthálózat fejlesztési tervét a településszerkezeti terv részeként a tulajdonos települési önkormányzat képviselő-testülete – több települést összekötő helyi közút esetén a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területrendezési terv figyelembevételével, több vármegyét érintő helyi közút esetén a régió területfejlesztési koncepciója és a régió területrendezési tervének figyelembevételével a külön jogszabályban11 meghatározott szervezet – hagyja jóvá.

(6) A fővárosban a helyi közúthálózat fejlesztési tervét – a kerületi önkormányzatokkal történt egyeztetést követően – a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel összehangoltan a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá.

(7) A közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.

(8) Az elfogadott közúthálózat fejlesztési tervet a terület- és településfejlesztések és a településrendezések során figyelembe kell venni.

6. §12 (1) A közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást megjelenítő jelzéshordozónak azt a – közút kezelőjének hozzájárulásával elhelyezett – berendezést kell tekinteni, amely a közúti közlekedés szabályainak betartására, az elvárt közlekedési magatartásra nevel, illetve figyelmeztet.

(2)13

7. §14 (1)15 A rendőrség, a tűzoltóság és a Magyar Honvédség a közút kezelőjének hozzájárulásával zárhatják le a közutat és korlátozhatják (elterelhetik) annak forgalmát. Azonnali intézkedést igénylő esetben – ha a kezelő hozzájárulása nem szerezhető be – a közút kezelőjét haladéktalanul értesíteni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közút lezárása és a forgalom korlátozása (elterelése) érdekében szükséges intézkedések megtételéért és a kihelyezett jelzések eltávolításáért a kihelyező szervek felelősek. A kihelyezés okának megszűnésekor el nem távolított közúti jelzések eltávolításáról – a kihelyező szervek értesítése mellett – a közút kezelője gondoskodik.

(3) Ha a közút előre tervezhető lezárása miatt terelőút kijelölése szükséges, a lezárás, illetőleg a kijelölés előtt az érintett közút kezelőjének a hozzájárulását be kell szerezni. A közút lezárásával, a terelőút kijelölésével és az elterelt forgalom elviselésére való alkalmassá tételével, valamint a szükséges jelzések elhelyezésével, eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket az viseli, aki a közút lezárására okot adott, vagy akinek érdekében azt elrendelték.

8. § (1)16 A közlekedésért felelős miniszter által megállapított össztömeg-, tengelyterhelés- vagy mérethatárokat meghaladó és a lánctalpas jármű a közúti forgalomban csak a közút kezelőjének hozzájárulásával vehet részt. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.17

(2) Az össztömeg- vagy tengelyterhelés-határokat meghaladó jármű üzemben tartója a közút használatáért díjat köteles fizetni.

(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt jármű hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérő módon vesz részt a forgalomban, a közlekedési hatóság a jármű üzemben tartóját a használati díj tízszereséig terjedő pótdíj megfizetésére kötelezheti.

(4)18

9. §19

10. § (1)20 A biztonságos közúti közlekedésre nevelés, a balesetmegelőző, felvilágosító és propagandamunka programját a közlekedésrendészetért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben, az állam által fenntartott köznevelési intézményekben a közúti közlekedési ismeretek oktatásának programját az oktatásért felelős miniszter a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel és a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(2)21 Gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatottnak kell tekinteni a közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű vezetőjét.

11. § (1)22 Az állam által fenntartott köznevelési intézményben – tantervi órakereten belül – a közúti közlekedési ismereteket oktatni kell.

(2)23 Az állam által fenntartott köznevelési intézményben – tantervi órakereten kívül – lehetővé kell tenni, hogy az általános iskolai tanulók a nyolcadik osztály befejezésével segédmotoros kerékpárvezetői igazolványt, a középfokú iskolai tanulók az iskola befejezésekor személygépkocsivezetői engedélyt szerezhessenek.

12. §24 (1)25 Az állami közép- és felsőfokú oktatási intézményekben folytatott gépjármű és útügyi szakirányú képzés programját az oktatásért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(2)26

13. §27

14. §28

15. § (1) A típusbizonyítvány kiadását belföldi gyártás esetén – a sorozatgyártás megkezdése előtt – a gyártónak, külföldről történő behozatal esetén – a szerződés megkötése előtt – annak kell kérnie, aki a járművet belföldön kerskedelmi forgalomba hozza. Ha a jármű belföldön kereskedelmi forgalomba nem kerül, a típusbizonyítványt a megrendelőnek kell kérnie.

(2) Külföldről behozott jármű típusvizsgálata során a közlekedési hatóság – a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelmények megtartásával – a külföldi típusvizsgálati eredményeket felhasználhatja vagy külön vizsgálat nélkül elfogadhatja.

16. § Jármű egyedi előállítása (összeépítése) vagy átalakítása abban az esetben engedélyezhető, ha a műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelmények mellett kielégíti az esztétikai igényeket is és a jármű létrehozása gazdasági vagy egyéb szempontból indokolt.

17. § (1)29 A járművek hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásáról, valamint nyilvántartásáról – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a rendőrhatóság gondoskodik.

(2) A jármű nyilvántartásba vett adataiban bekövetkezett változást az üzemben tartó köteles a hatóságnak bejelenteni.

18. § A segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű, a kézikocsi, továbbá a forgalomba helyezés előtti vizsgálatra nem kötelezett lassú jármű rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát a gyártó, illetőleg a kereskedelmi forgalmazó tanúsítja.

19. § (1) A járművek által keltett zajhatást, légszennyezést a rendőrhatóság és a közlekedési hatóság műszeres vizsgálattal a közúti forgalomban és az üzemben tartó telephelyén ellenőrizheti.

(2) A megengedett zajszintet és légszennyezési határértéket túllépő járművek ellenőrző mérés céljából a mérőállomásra rendelhetők be.

20. §30 (1)31

(2) Magánutat a közforgalom számára megnyitni csak abban az esetben szabad, ha az út a jogszabályi előírásoknak és a biztonságos közúti közlekedés követelményeinek megfelel. Magánút közforgalom számára történő megnyitását, illetőleg a közforgalom elől történő elzárását engedélyező határozatban a közlekedési hatóság feltételeket állapíthat meg.

(3) Az út elbontására vonatkozó kötelezettségről és az elbontás módjáról a megszüntetési engedélyben kell rendelkezni. A kötelezettség az út pályaszerkezetének elbontására, a bontási anyag elszállítására, az út tartozékainak eltávolítására és a földrészlet művelésre való alkalmassá tételére terjedhet ki.

20/A. §32

21. §33

22. §34

23. § Nem kell a külön jogszabályban előírt útfejlesztési hozzájárulást fizetni annak, aki útépítési együttműködésben részt vesz, vagy akit útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére köteleztek.

23/A. §35 (1)36 A Tv. 32. §-ának (3) bekezdésében szabályozott eljárás megindítására irányuló kérelmet indokolni kell. A kérelemhez – a 23/B. §-ban foglaltak figyelembevételével – mellékelni kell:

a) a forgalmi adatokat, azok változását (pl. a forgalom nagysága, a forgalom összetétele),

b) az útnyilvántartási adatokat (pl. az út száma, jele, km szelvénye, neve, helyrajzi száma, hossza, közigazgatási hovatartozása, kategóriába sorolása),

c) az út területét képező földrészlet ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolatát és térképmásolatát,

d) az átadó és az átvevő útkezelő előzetes megállapodását az átadás feltételeiről, az átmeneti intézkedésekről és az átadás-átvétellel kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről,

e) az átadni kívánt út vagy útszakasz főbb műszaki és minőségi adatait.

(2)37 Az átvevő félnek kell a változásoknak az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges megállapodás megkötését kezdeményeznie és az út tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérelmeznie.

23/B. §38 (1) Ha a kérelmező a kérelemhez az útnyilvántartási adatokat nem csatolja, a közlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az útnyilvántartást vezető szervet.

(2) Ha a kérelmező a kérelemhez az út területét képező földrészlet ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolatát és térképmásolatát nem csatolja, a közlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezető szervet.

24. §39 Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a vasúti átjáró burkolatának fenntartása a vasúti vágánytengelytől – több vágány esetén a külső vágánytengelytől – számított nyolc-nyolc méter, kerékpárútnál négy-négy méter távolságig, járdánál és gyalogútnál a terelőkorlátig – annak hiányában négy-négy méter távolságig – a vasút üzemeltetőjének feladata.

25. §40

26. §41 A közforgalom elől el nem zárt magánút fenntartásának költségeihez az utat rendszeresen használó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek és természetes személyek érdekeltségük arányában kötelesek hozzájárulni.

27. § (1)42 A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a kezelői hozzájárulás eljárási szabályait a közlekedésért felelős miniszter állapítja meg.43

(2)44 Országos közút igénybevétele esetén az igénybevételi díj összegét, valamint a díj és a pótdíj fizetésének módját – az elfoglalt, illetőleg felbontott közúti terület forgalmi jelentőségére és nagyságára figyelemmel – a közlekedésért felelős miniszter állapítja meg. A pótdíj legfeljebb az igénybevételi díj tízszerese lehet.

(3)45 A közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeiről szóló hozzájárulásában – a közút állagának védelme, környezetének tisztasága, illetve a közúti közlekedés biztonsága érdekében – a közút kezelője előírhatja

a)46 az igénybevétel idejére képviselőjének személyes jelenlétét (a továbbiakban: szakfelügyelet),

b)47 az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást és a burkolat – részben vagy egészben történő – helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti el, továbbá

c)48 – a községi önkormányzat, az egyház és a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítvány, egyesület, valamint a közhasznú szervezet, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezet által szervezett rendezvény kivételével – az igénybevevő óvadékfizetési kötelezettségét a közút területének és közvetlen környezetének takarításával kapcsolatos költségek arányos fedezetéül, ha a használat jellege és mértéke alapján ez indokolt.

(4)49 A szakfelügyeletért, az ideiglenes forgalomszabályozásért, illetve a burkolat helyreállításáért a közút kezelője a ténylegesen felmerült, szükséges költségeit (munka, anyag, utazás, szállítás és közvetlen irányítás költsége) számolhatja fel. A költséget az igénybevevő számla alapján 15 napon belül köteles a közút kezelője részére megtéríteni.

(5)50 A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetében az igénybevevőnek a közútkezelői hozzájárulás jogosítottját kell tekinteni.

28. § (1)51 A közút rendkívüli igénybevételét az igénybevevő köteles a közút kezelőjének – az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg – bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, és az igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint helyreállítani.

(2) A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás nélkül vették nem közlekedési célból igénybe.

29. §52 (1) Ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja – amennyiben lakóhelye vagy székhelye ismeretlen, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani. Ha a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – a süllyedés vagy hiba kijavítását rendelheti el.

(2)53

30. §54 (1) E rendelet alkalmazásában építménynek minősül a külön jogszabályban55 meghatározott építmény, továbbá a nyomvonal jellegű létesítmény, annak műtárgya, szerelvénye és berendezése.

(2) A közút területén, az alatt vagy felett levő építmények felújítását az út korszerűsítésével vagy felújításával összehangoltan kell elvégezni. Út felújítása, korszerűsítése esetén a közút kezelője (építtetője) az építményt, illetőleg az útcsatlakozást érintő munkákat az eredeti műszaki színvonal mértékéig köteles elvégezni.

(3) Az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás fenntartásáról annak az ingatlannak a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi.

30/A. §56 Belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, valamint a szabályozási tervben szereplő, közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezése, bővítése a közút kezelőjének hozzájárulásával végezhető.

30/B. §57

31. §58 (1) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított száz méteren belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni. E távolságon kívül, valamint lakott területen belül égetni állandó felügyelet mellett és abban az esetben szabad, ha a közúton a láthatóságot nem csökkenti.

(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályt megszegi, a közút kezelője a tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére felszólítja, a felszólítás eredménytelensége esetében a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – kötelezi.

(3) A közút lakott területen kívüli szakasza esetében a külterületre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(4)59 A közút kezelője új autópálya, autóút, egy- és kétszámjegyű országos közút esetén a hozzájárulást megtagadja, ha a kérelem a levegő védelméről szóló jogszabályban felsorolt építményeknek, az ott meghatározott távolságon belüli elhelyezésére irányul.

(5)60

32. § (1)61 Vasúti átjáró mellett a külön jogszabályban62 meghatározott rálátási háromszög – lakott területen a csökkentett rálátási háromszög – területén az út és a vasút szintjétől számított 50 centiméternél magasabb építményt, egyéb létesítményt elhelyezni, 50 centiméternél magasabb fát, növényzetet ültetni, termeszteni nem szabad.

(2) A közlekedési hatóság elrendelheti a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet kivágását.

(3) A közlekedési hatóság a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében – a közút kezelőjének kérelmére – az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb növényzet eltávolítását rendelheti el.

(4)63

33. §64 (1) A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles

a) gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen,

b) saját költségén elvégezni az ingatlanán lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat.

(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségek elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonosát a közút kezelője a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére felszólíthatja, a felszólítás eredménytelensége esetében a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – kötelezheti.

34. §65 Az ingatlan használatának a Tv. 12. §-ának (3)–(5) bekezdésében, 42. §-ában és 42/A. §-ában, valamint e rendelet 31–33. §-ában meghatározott korlátozása miatt a tulajdonost kártalanítás nem illeti meg.

35. § Ingatlan igénybevételéről a közút kezelője köteles a tulajdonost az igénybevétel előtt legalább kilencven nappal értesíteni.

36. §66 A közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében a közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelő, halasztást nem tűrő munkákat – ha azokat a tulajdonos felszólítás ellenére sem végzi el – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett, annak költségére elvégezheti vagy elvégeztetheti.

37. §67

38. §68

39. §69 Ez a rendelet 1988. júlus 1. napján lép hatályba.

1

A R. 1. §-a a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A R. 2. §-ának (2) bekezdése a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Lásd a 11/1988. (XII. 20.) KM–BM együttes rendeletet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról.

4

A R. 2/A. §-át a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

5

Az R. 2/A. §-ának (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az R. 3. §-át a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az R. 5. §-a a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.

9

Az R. 5. § (4) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (5) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

11

Lásd az 1996: XXI. törvényt a területfejlesztésről és területrendezésről.

12

Az R. új 6.§-át a 104/1999.(VII.6.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

13

A 6. § (2) bekezdését a 614/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az R. 7. §-a a 104/1999. ( VII. 6.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

15

Az R. 7. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az R. 8. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A R. 8. §-ának (4) bekezdését a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 21. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A R. 9.§-át a 18/1992. (I.28.) Korm. rendelet 24.§-a hatályon kivül helyezte.

20

Az R. 10. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja, a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

21

Az R. 10. §-ának (2) bekezdését a 104/1999. ( VII. 6.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

22

Az R. 11. § (1) bekezdése a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

23

Az R. 11. § (2) bekezdése a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

24

Végrehajtására lásd a 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendeletet.

25

Az R. 12. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

26

Az R. 12. § (2) bekezdését a 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

27

Az R. 13. §-át a 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

28

Az R. 14. §-át a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 2.számú melléklete hatályon kívül helyezte.

29

Az R. 17. §-ának (1) bekezdése a 104/1999. ( VII. 6.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

30

Az R. 20. §-a a 104/1999. ( VII. 6.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

31

Az R. 20. §-ának (1) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

Az R. 20/A. §-át a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

33

Az R. 21. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34

Az R 22. §-át a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 2. számú melléklete hatályon kívül helyezte.

35

Az R. 23/A. §-át a 104/1999. ( VII. 6.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.

36

Az R. 23/A. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

37

Az R. 23/A. §-ának (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38

Az R. 23/B. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

39

Az R. 24. §-a a 104/1999. ( VII. 6.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

40

A R. 25.§-át a 18/1992. (I.28.) Korm. rendelet 24.§-a hatályon kivül helyezte.

41

A R. 26.§-a a 124/1995. (X. 10.) Korm. rendelet 9.§-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az R. eredeti 27. §-a szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 12. §-a. Az R. 27. §-ának (1) bekezdését a 28/2003. (VI. 2.) AB határozat 3. pontja megsemmisítette 2003. szeptember 30. napjával; újonnan a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

43

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet.

44

Az R. 27. §-ának új (2) bekezdését a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg a korábbi (2)–(4) bekezdés számozását (3)–(5) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

45

Az R. 27. §-ának (2) bekezdését a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Az R. 27. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

46

Az R. 27. § (3) bekezdés a) pontja a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

47

Az R. 27. § (3) bekezdés b) pontja a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

48

Az R. 27. § (3) bekezdés c) pontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

49

Az R. 27. §-ának (3) bekezdését a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, számozását (4) bekezdésre változtatta a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a.

50

Az R. 27. §-ának (4) bekezdését a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, számozását (5) bekezdésre változtatta a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a.

51

Az R. 28. §-ának (1) bekezdése a 104/1999. ( VII. 6.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

52

Az R. 29. §- a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

53

Az R. 29. §-ának (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

54

Az R. 30. §-a a 104/1999. (VII.6.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

55

Lásd az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről.

56

Az R. 30/A. §-t a 104/1999. (VII.6.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta a szövegbe.

57

Az R. 30/B. §-t a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja, ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

58

Az R. 31. §-a a 104/1999. (VII.6.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

59

Az R. 31. § (4) bekezdését a 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet 38. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 44. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 38–42. §-át.

60

Az R. 31. § (5) bekezdését a 47/2004. (III. 18.) Korm. rendelet 38. §-ának (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 77. pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

61

Az R. 32. §-ának (1)-(3) bekezdése a 104/1999. (VII.6.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

62

Lásd a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.

63

Az R. 32. §-ának (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

64

Az R. 33. §-át a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta a szövegbe.

65

Az R. 34. §-a a 104/1999. (VII.6.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

66

Az R. 36. §-t követő alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1505. pontja hatályon kívül helyezte.

67

Az R. 37. §-át a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 2.számú melléklete hatályon kívül helyezte .

68

A R. 38. §-át a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 21. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

69

Az R. 39. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1505. pontja hatályon kívül helyezte. Az R. 39. §-a a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1505. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére