• Tartalom
Oldalmenü

77/1988. (XI. 11.) MT rendelete

a Magyar Népköztársaság 1 Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság 2 Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
A Magyar Népköztársaság 3 Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről
A Magyar Népköztársaság 4 Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya, (a továbbiakban Szerződő Felek),
attól az óhajtól vezérelve, hogy továbbfejlesszék a két ország kulturális, tudományos és oktatási együttműködését,
abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés elősegíti a két fél kölcsönös jobb megismerését, erősíti a két ország és a két nép kapcsolatait
az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
A Szerződő Felek az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján előmozdítják és fejlesztik a két ország együttműködését a kultúra, a tudomány, az oktatás, az egészségügy, a sajtó a rádiózás, a televíziózás, a sport és az idegenforgalom területén.
2. cikk
A Szerződő Felek támogatják a Magyar Tudományos Akadémia és a Kínai Tudományos Akadémia, illetve a Magyar Tudományos Akadémia és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia között megkötött közvetlen együttműködési megállapodások alapján történő együttműködést.
3. cikk
A Szerződő Felek elősegítik az oktatás területén folyó együttműködést, támogatják a tapasztalatok és információk cseréjét. Az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján kiemelten fejlesztik az alkalmazott tudományok és a műszaki tudományok területén folyó együttműködést.
4. cikk
A Szerződő Felek egyetemi hallgatókat, aspiránsokat és továbbképzősöket fogadnak kölcsönösen, akik a fogadó Fél felsőoktatási intézményeiben tanulnak, illetve továbbképzésben részesülnek.
5. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen elismerik a felsőoktatási intézményeikben kiadott bizonyítványokat, végbizonyítványt (diplomát), tudományos rangokat, fokozatokat és címeket. E célból aktív erőfeszítéseket tesznek a feltételek megteremtésére és tárgyalásokat folytatnak egy erre vonatkozó megállapodás aláírása céljából.
6. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a hungarológiai, valamint sinológiai tudományok fejlesztését, arra ösztönzik országuk felsőoktatási intézményeit és szakértőit, hogy kutatásokat folytassanak a másik Fél nyelve, kultúrája és történelme területén, támogatják az ezeken a területeken folyó oktatási és tanulmányi munkát. Ennek érdekében anyagokat és dokumentumokat biztosítanak egymás számára, valamint a nyelv és a kultúra oktatására kölcsönösen tanárokat küldenek.
7. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen elismert tudósokat, szakembereket küldenek egymás felsőoktatási intézményeibe és kutatóintézeteibe, ahol azok rövid kurzusokat tartanak, vagy tudományos tevékenységben vesznek részt.
8. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország felsőoktatási intézményei és egyéb oktatási intézményei közötti közvetlen együttműködés kialakítását.
9. cikk
A Szerződő Felek támogatják a kulturális és művészeti területen történő együttműködést.
Egyetértenek abban, hogy kölcsönösen kulturális és művészeti szakembereket, művészegyütteseket és szólistákat fogadnak és léptetnek fel, művészeti és egyéb kiállításokat rendeznek. Elősegítik a másik országban készült filmek, színdarabok és zeneművek bemutatását, szorgalmazzák irodalmi, művészeti és tudományos művek lefordítását és kiadását, elősegítik a kulturális intézmények és a művészeti alkotó szövetségek közötti közvetlen együttműködést, támogatják a kereskedelmi alapon megvalósuló kulturális kapcsolatokat.
10. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország múzeumai, műemlékvédelmi intézményei, könyvtárai és archívumai közötti együttműködést, szorgalmazzák a szakosított folyóiratok szakirodalom és archív anyagok cseréjét.
11. cikk
A Szerződő Felek támogatják a két ország között az egészségügy területén folytatott együttműködést és cserét.
12. cikk
A Szerződő Felek segítik és támogatják a két ország rádiói, televíziói, hírügynökségei, újságjai és újságírószövetségei közötti együttműködést.
13. cikk
A Szerződő Felek támogatják az Állami Ifjúsági és Sporthivatal és a Kínai Testnevelési és Sportbizottság sokoldalú együttműködését.
14. cikk
A Szerződő Felek támogatják a Magyar Nemzetközi Kulturális Intézet és a Kínai Nép Külföldi Baráti Kapcsolatait Ápoló Társaság együttműködését.
15. cikk
A Szerződő Felek támogatják az idegenforgalom területén történő együttműködést, a turisták kölcsönös utazásait a másik fél országában megrendezett kulturális eseményekre, fesztiválokra, tudományos és oktatási rendezvényekre.
16. cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják a másik fél kiküldöttei számára a feladatok ellátásához szükséges feltételeket, beleértve a tudományos és kulturális intézmények, könyvtárak és levéltárak látogatását.
17. cikk
A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása érdekében meghatározott időszakra szóló munkaterveket dolgoznak ki. A végrehajtás pénzügyi feltételeit a munkatervek rögzítik. A munkatervek egyeztető tárgyalásait felváltva Budapesten és Pekingben tartják.
18. cikk
Az Egyezmény akkor lép életbe, amikor a Szerződő Felek az országukban előírt jogi eljárások befejezéséről kölcsönösen értesítik egymást.
Az Egyezmény 5 évig marad érvényben, és hatálya mindenkor további 5 évre meghosszabbodik, ha azt a Szerződő Felek egyike bármely lejáratot 6 hónappal megelőzően írásban fel nem mondja.
Készült Budapesten, 1987. június 17-én két eredeti példányban, magyar és kínai nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles."

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1988. évi szeptember hó 13. napjától kell alkalmazni.

(2)5 E rendelet végrehajtásáról – az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

5

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 116. §-ával megállapított szöveg.