• Tartalom

145/1989. (XII. 27.) MT rendelet

145/1989. (XII. 27.) MT rendelet

a külföldiek ingatlanszerzéséről

1990.01.01.

A földről szóló – módosított – 1987. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 70. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. § A rendelet hatálya a külföldi székhelyű jogi személyre, valamint a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező, külföldi érdekeltséggel, részvétellel működő jogi személyre és a nem magyar állampolgárra, valamint arra a magyar állampolgárra, akinek állandó lakóhelye külföldön van (a továbbiakban együtt: külföldi) terjed ki.

2. § (1) Ingatlan tulajdonának adásvétel, csere vagy ajándékozás útján történő megszerzése akkor engedélyezhető, ha az engedély megadását kérő külföldi

a) részére nemzetközi szerződés a magyar állampolgárokkal, illetőleg a magyar jogi személyekkel azonos elbírálást biztosít,

b) bevándorlás céljából kiadott vízummal, illetve állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezik,

c) ingatlanát kisajátították,

d) a tulajdonában levő ingatlant másik ingatlanra cseréli,

e) magyar magánútlevéllel rendelkezik, feltéve, hogy a lakást (lakótelket), üdülőt, (üdülőtelket), a saját vagy közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), szülőjének testvére, illetőleg annak gyermekei magyarországi tartózkodása céljából vásárolja,

f) tulajdonszerzésének célja a közös tulajdon megszüntetése.

(2) A külföldi tulajdonában levő ingatlan kisajátítása esetén ingatlantulajdon szerzése akkor engedélyezhető, ha a külföldi a kisajátítási kártalanítási összegből kíván másik ingatlant vásárolni.

(3) A külföldi részére a tulajdonában levő ingatlannak megközelítően azonos, vagy kisebb értékű ingatlanra való elcserélése engedélyezhető.

(4) A (2) és (3) bekezdés rendelkezései az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező külföldi magánszemélyre nem vonatkoznak.

3. § (1) A Tv. 38. §-ának meghatározott engedélyezési jogkört első fokon a Pénzintézeti Központ gyakorolja.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanszerzésre irányuló kérelem a Pénzintézeti Központnál, vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes helyi tanács igazgatási feladatokat ellátó szakigazgatási szervénél nyújtható be. A szakigazgatási szerv a kérelmet a Pénzintézeti Központhoz továbbítja.

4. § E rendelet alkalmazásában a Tv. 1. §-ában és a Tv. végrehajtásáról rendelkező 73/1989. (VII. 7.) MT rendelettel módosított 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet 1. §-ában írt meghatározások irányadók.

5. § A devizajogszabályok alkalmazása szempontjából külföldinek tekintendők az ingatlan vételárát a 2. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével deviza átutalásával vagy átváltásával forintban kötelesek kiegyenlíteni.

6. § Ez a rendelet 1990. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg hatályát veszti a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 37/1988. (IX. 5.) PM rendelet és az azt módosító 79/1988. (XII. 31.) PM rendelet.

Németh Miklós s. k.,
a Minisztertanács elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére