• Tartalom

26/1989. (III. 22.) MT rendelet

26/1989. (III. 22.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1988. november 23-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság2 Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban3 és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:


,,Megállapodás
a Magyar Népköztársaság4 Kormánya
és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között
a Magyar Népköztársaságban5
és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított
iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák
és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya attól a szándéktól vezetve, hogy továbbfejlesszék együttműködésüket az oktatás és a tudományos kutatás területén a Damaszkuszban 1968. június 9-én aláírt Kulturális Egyezmény alapján megkötik a következő Megállapodást:

1. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen elismerik az alábbiakat:
(1) A mindkét országban kiállított általános képzést nyújtó középiskolai érettségi bizonyítvány egyenértékű (a Magyar Népköztársaságban a gimnáziumi érettségi, a Szíriai Arab Köztársaságban a baccalaureatus).
(2) A magyar középiskolai érettségi bizonyítvány és a szír általános középiskolai érettségi bizonyítvány mindkét országban egyik előfeltétele az egyetemekre és más felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésnek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. Cikk

(1) A Magyar Népköztársaság olyan egyetemi végzettségnek ismeri el a Szíriai Arab Köztársaság licenciátusi fokozatát, amely birtokosát feljogosítja, hogy tanulmányokat folytasson a következő tudományos fokozatok megszerzéséért: egyetemi doktorátus (az egyetemi diploma után), kandidátus, majd ezt követően a tudományok doktora.
(2) A Szíriai Arab Köztársaság elismeri a Magyar Népköztársaság egyetemei vagy más felsőoktatási intézményei által kiállított egyetemi okleveleket – legalább négy éves befejezett egyetemi tanulmányok után –, mint olyan egyetemi végzettséget, amely birtokosát feljogosítja, hogy a Szíriai Arab Köztársaságban tanulmányokat folytasson a doktori fokozat megszerzéséért.

3. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen egyenértékűnek ismerik el a Magyar Népköztársaságban szerzett tudományok kandidátusa fokozatot és a Szíriai Arab Köztársaságban szerzett doktori fokozatot.

4. Cikk

A Magyar Népköztársaságban szerzett tudományok doktora fokozatot a Szíriai Arab Köztársaság tudományos fokozatként elismeri.

5. Cikk

A Szerződő Felek elismerik a mindkét ország egyetemein folytatott, be nem fejezett, illetőleg résztanulmányokat, a hatályos jogszabályokkal és más rendelkezésekkel összhangban.

6. Cikk

A Szerződő Felek a Megállapodásnak megfelelően fejlesztik együttműködésüket, és minden, a tanulmányok folytatásával kapcsolatos eljárás a mindkét orszában érvényben levő törvények szerint történik.
A Felek megadják egymásnak a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást, beleértve az oktatási és tudományos minősítési rendszerekben történt változásokra vonatkozó dokumentációt is. Információt cserélnek azokról a bizonyítványokról és felsőoktatási szintekről, amelyekről a jelen szerződés nem tesz említést.

7. Cikk

Ez a Megállapodás a szerződő országok mindegyikében érvényes törvények szerint jóváhagyásra szorul, és akkor lép életbe, amikor a megerősítő dokumentumokat kicserélik.
A Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja, és hatályát veszti a fölmondást közlő jegyzék keltétől számított egy év elteltével.
Készült Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én, három eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven.
Mindhárom szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)"

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. november 23-ától kell alkalmazni.

(2)6 E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

5

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

6

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 123. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére