• Tartalom
Oldalmenü

47/1989. (VI. 5.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 1989. február 1-jén, Szöulban aláírt, kulturális együttműködési Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A szerződés jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1989. március 29-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság2 Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 1989. február 1-jén, Szöulban aláírt kulturális együttműködési Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

”EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság3 Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kulturális együttműködésről
A Magyar Népköztársaság4 Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: ,,Szerződő Felek'');
Attól az óhajtól vezettetve, hogy országaik baráti kapcsolatait fejlesszék;
Abban a meggyőződésben, hogy a kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, sport és turisztikai területeken megvalósuló együttműködés hozzájárul a két nép kapcsolatainak elmélyítéséhez;
Megállapodtak a következőkben:
1. Cikk
A Szerződő Felek törekedni fognak arra, hogy elősegítsék a népeik közötti jobb megértést, az együttműködés fejlesztését a kultúra, a művészetek, az oktatás, a tudomány, a sport és a turizmus területén, amely magában foglalja:
a) tudósok, tanárok, oktatók, kutatók és diákok cseréjét;
b) előadóművészek, írók, képzőművészek, zeneművészek, táncosok és más művészek kölcsönös látogatásait, valamint tevékenységük és fellépéseik ösztönzését;
c) újságírók és sajtótudósítók cseréjét, valamint sajtószervek és hírügynökségek együttműködésének bátorítását;
d) sportolók és együtteseik cseréjét, baráti mérkőzéseiket, továbbá a sportszervek együttműködését;
e) fiatalok cseréjét és szervezeteik együttműködését;
f) rádió és televízió programok, filmek, könyvek, időszakos és más kiadványok cseréjét és terjesztését, valamint rádió és televízió társaságok, továbbá kiadó vállalatok együttműködésének elősegítését;
g) művészeti, szépirodalmi és tudományos művek fordításának és megjelentetésének ösztönzését;
h) kiállítások és általában más művészeti rendezvények bátorítását;
i) a turizmus fejlesztésének ösztönzését; és
j) minden olyan mód és eszköz alkalmazását, amelyben a felek megállapodnak.
2. Cikk
1. A Szerződő Felek ösztönzik a két ország egyetemei, tudományos és oktatási intézményei közötti együttműködést.
2. Mindkét Szerződő Fél elősegíti egyetemein és más felsőoktatási intézményeiben tanfolyamok és előadások tartását, egyebek között a másik Szerződő Fél irodalmáról és történelméről is.
3. Cikk
A Szerződő Felek kölcsönös megállapodása alapján, valamint alkalmazandó jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban elősegítik területükön a másik Szerződő Fél olyan kulturális intézményeinek létesítését, amelyek rendeltetése megfelel a jelen Egyezmény céljainak.
4. Cikk
A Szerződő Felek megvizsgálják annak módját és feltételeit, hogy az egyik Szerződő Fél területén megszerzett tudományos fokozatok, diplomák és egyéb bizonyítványok a másik Szerződő Fél által mind tudományos, mind pedig hivatásbeli célból elismerhetők legyenek.
5. Cikk
A Szerződő Felek kellő figyelmet fordítanak a történelmi és földrajzi tényekre mindazon hivatalos kiadványaikban, amelyek a másik Szerződő Félről tájékoztatnak, annak érdekében, hogy népeik pontos és megbízható képet nyerjenek a másik Szerződő Félről.
6. Cikk
A Szerződő Felek által a jelen Egyezmény keretei között folytatott minden tevékenységnek összhangban kell lennie azokkal a jogszabályokkal és rendelkezésekkel, amelyek abban az országban hatályosak, ahol a tevékenység megvalósul. Ennek keretében a Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseinek és céljainak megvalósításához kedvező feltételeket teremtsenek.
7. Cikk
1. A jelen Egyezmény végrehajtása céljából a Szerződő Felek meghatározott időszakokra szóló munkaterveket készítenek.
2. Az Egyezmény végrehajtásának áttekintése, a munkatervek kidolgozása, valamint a további együttműködés lehetőségeinek megvizsgálása céljából a Szerződő Felek képviselői kölcsönösen megállapított rendszeres időközönként, felváltva fővárosaikban találkoznak.
8. Cikk
A jelen Egyezmény értelmezésével kapcsolatban felmerülő minden kérdést diplomáciai úton kell tisztázni.
9. Cikk
A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos feltételeket teljesítették.
Az Egyezmény az erről szóló későbbi jegyzék keltének napján lép hatályba.
10. Cikk
A jelen Egyezmény öt évig marad hatályban és mindannyiszor automatikusan további öt évre meghosszabbodik, hacsak a Szerződő Felek egyike az Egyezmény lejárta előtt legalább hat hónappal írásban nem közli a felmondás iránti szándékát.
11. Cikk
A jelen Egyezmény felmondása nem érinti az Egyezmény alapján megkezdett és a felmondás időpontjában még be nem fejezett bármely terv, vagy program végrehajtását.
ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akik kormányaik kellő meghatalmazásával rendelkeznek, aláírták a jelen Egyezményt.
Készült két példányban, Szöulban, az 1989. év február hó 1. napján, magyar, koreai és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
(Aláírások.)"

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1989. március 29. napjától kell alkalmazni.

(2)5 E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

5

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 126. §-ával megállapított szöveg.